Studenci chcąc podreperować swój budżet podejmują różnego rodzaju prace. Pracodawca zatrudniający studenta w zależności od zawartej umowy zobowiązany jest ponosić określone koszty z tym związane. zatrudnienie studenta skladka zus

Status studenta

Za studenta uważa się osobę uczęszczającą na studia:
 • jednolite magisterskie
 • pierwszego lub drugiego stopnia, 
która złożyła ślubowanie i została przyjęta w poczet studentów. Status studenta traci się w momencie zdania egzaminu dyplomowego lub z chwilą skreślenia z listy studentów. W tym zakresie jest kilka wyjątków, które zostały przewidziane w prawie o szkolnictwie wyższym. Dotyczy między innymi kierunków: lekarskiego, weterynarii, farmacji. 

Zgodnie z przepisami uczestnik studiów doktoranckich i podyplomowych w momencie zatrudnienia nie jest uważany za studenta. 

Zatrudnianie studentów, a składki ZUS

Jeżeli pracodawca zatrudnia u siebie w firmie na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług:
 • uczniów gimnazjum
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
 • studentów, którzy nie ukończyli 26 lat,
  to nie musi opłacać za nich składek na ubezpieczenia społeczne.

Student zatrudniony na umowę o pracę, a składki ZUS 

Jeżeli student zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), bez względu na wiek.

Umowa zlecenia zawarta ze studentem – składki ZUS

Przedsiębiorca, który zatrudnia studenta na umowę zlecenia może być zobowiązany do zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zapłaty za niego składek na ubezpieczenia w przypadku kiedy student:
 • ukończy 26 lat – w dniu ukończenia
 • zostanie wykreślony z listy studentów lub obroni pracę magisterską, nawet jeżeli nie ukończył 26 lat – następnego dnia.
Za dzień ukończenia studiów uważa się:
 • datę złożenia egzaminu dyplomowego
 • datę złożenia ostatniego egzaminu wymaganego programem studiów – studia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, weterynarii
 • datę zaliczenia ostatniej praktyki wymaganej programem studiów – studia na kierunku farmacji i fizjoterapii
 • datę skreślenia z listy studentów. 
Do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego służy formularz ZUS ZUA – kod ubezpieczenia 04 11. Istotna jest data rejestracji, ponieważ może się różnić w zależności od powodu utraty zwolnienia z opłacania składek ZUS przy umowie zlecenia


PRZYKŁAD
Osoba o statusie studenta została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. 18 czerwca skończy 26 lat, dlatego pracodawca powinien zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 18 czerwca. Deklarację zgłoszeniową może przekazać do ZUS-u do końca czerwca.


Data publikacji: 2022-05-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU