Jednym z elementów prowadzonej działalności gospodarczej, bez którego trudno byłoby ją prowadzić jest posiadanie konta bankowego. Dla niektórych przedsiębiorców nie jest ono obowiązkowe. Do założenia rachunku bankowego nie są zobligowani przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, których roczny dochód za poprzedni rok nie przekroczył wartości 2 mln euro. Tacy przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ZUS i podatki za pośrednictwem poczty. Mają też prawo do odbioru zwrotu podatków w formie gotówkowej. Czy przedsiębiorca, który dokonuje płatności firmowych może wykorzystać w tym celu konto prywatne? zaplata z konta prywatnego zamiast firmowego

Płatności firmowe, a obowiązek dokonywania transakcji bezgotówkowych

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcy w zasadzie mają obowiązek przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w sytuacji, kiedy dokonują lub przyjmują płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku jeżeli: 
  • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji wynosi 15 000 zł lub równowartość tej kwoty bez względu na liczbę płatności jakie z niej wynikają z zastrzeżeniem, że płatności dokonywane w walutach obcych należy przeliczyć na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Płatności firmowe dokonywane z konta prywatnego

Zgodnie z prawem przedsiębiorca powinien regulować wszelkie płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem bankowego rachunku płatniczego, przy czym posiadanie osobnego konta firmowego nie jest obowiązkowe. Czasami jednak zdarzają się sytuacje kiedy bank zakazuje używania kont prywatnych do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Aby rachunek prywatny mógł być wykorzystany do celów firmowych, to jego jedynym właścicielem musi być przedsiębiorca. Nie może to być konto będące wspólnym rachunkiem dla małżonków, gdyż nie jest to rachunek przypisany wyłącznie do osoby przedsiębiorcy.

Czy firmowy rachunek bankowy jest obowiązkowy?

W obowiązujących przepisach nie jest napisane, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek założenia konta firmowego. W związku z tym przedsiębiorca nie może zostać ukarany za brak czynnego rachunku firmowego. Jednakże konto firmowe  może znacznie ułatwić prowadzenie działalności, a zwłaszcza rozliczenia przychodów z odsetek bankowych, różnic bankowych, czy zwykłego mieszania wydatków prywatnych z firmowymi. 

Wyjątkiem, kiedy posiadanie rachunku firmowego jest niezbędne są płatności dokonywane lub otrzymane za pomocą split payment, ponieważ w tym wypadku przelew może zostać wykonany jedynie wtedy, kiedy przedsiębiorca posiada rachunek VAT założony przez bank do firmowego rachunku rozliczeniowego. Rachunek firmowy potrzebny jest również w sytuacji kiedy musi być ujęty na białej liście podatników.


Data publikacji: 2022-03-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU