Czasami zdarza się, że przedsiębiorca dokonuje zmian w prowadzonej działalności. Może np.: zmienić formę prowadzenia działalności z JDG na spółkę handlową. W związku z tym powstaje pytanie co z kasą fiskalną w przekształcanej działalności? zmiana formy dzialalnosci kasa fiskalna

Osoba fizyczna przekształca działalność w spółkę z o. o.

Kwestie związane ze spółkami handlowymi zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (KSH). Zgodnie z art. 555 par. 5 KSH przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna wykonująca ją we własnym imieniu w myśl ustawy Prawo przedsiębiorcy, jako przedsiębiorca przekształcany może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli w spółkę przekształconą – (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Dokładnie cala procedura została uregulowana w art. 584 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 
Po przekształceniu osoba fizyczna jest wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki przekształconej. 

Wszelkie sprawy związane z przekształceniem, podatkowe prawa i obowiązki następców prawnych, a także podmiotów przekształcanych zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 93a par. 4 Ordynacji podatkowej, sukcesja podatkowa wystąpi w sytuacji, kiedy jednoosobowa spółka kapitałowa powstała po przekształceniu przedsiębiorcy, osoby fizycznej wstąpi w prawa przedsiębiorcy przekształcanego zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z wyłączeniem praw, które nie mogą być stosowane na podstawie przepisów określających opodatkowanie spółek kapitałowych. 

Ewidencja za pomocą kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodu (obrót i kwoty podatku należnego) z zastosowaniem kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Podatnicy prowadzący ewidencję obrotów i kwot podatku należnego z obowiązkiem stosowania kas rejestrujących stosują je tylko do prowadzenia ewidencji z własnej sprzedaży. 

Zgodnie z ustawą o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 

Kasa fiskalna zapisuje w pamięci numer unikatowy pamięci fiskalnej, numer identyfikacji podatkowej NIP. Zakup
dokumentowany jest paragonem fiskalnym, który powinien być czytelny.

Na paragonie fiskalnym muszą znaleźć się przynajmniej takie informacje jak te wymienione poniżej:
 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika
 • adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika NIP
 • numer kolejny
 • data. godzina i minuta sprzedaży
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”
 • nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną identyfikację
 • cena jednostkowa towaru lub usługi
 • ilość i wartość sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku
 • wartość rabatów lub narzutów jeżeli takie występują
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku wg poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku
 • łączna kwota podatku
 • łączna kwota sprzedaży brutto
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto
 • kolejny numer paragonu fiskalnego
 • numer kasy i oznaczenie kasjera
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy NIP (na żądanie nabywcy)
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Przekształcona działalność, a korzystanie z tej samej kasy fiskalnej 

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą najpierw przekształcił w spółkę jednoosobową, a następnie w spółkę z o. o. Przedsiębiorca posiada kasę fiskalną. Czy w przekształconej działalności będzie mógł nadal z niej korzystać?

W opisanym przypadku nie będzie miała miejsca sukcesja numeru NIP nadanego podatnikowi jako osobie fizycznej na spółkę z o. o. W tej sytuacji przekształcona spółka musi wystąpić o nadanie jej własnego numeru NIP. W związku z tym na paragonach wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych spółka zobowiązana jest do umieszczenia nowej nazwy, danych adresowych oraz nowego, właściwego dla niej numeru NIP, co oznacza, że podatnik nie ma prawa wydawać (używać) paragonów z jego starymi danymi. 

Przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę kapitałową nie dochodzi do sukcesji w zakresie praw i obowiązków. Ma miejsce jedynie sukcesja w zakresie praw, dlatego nie można używać kas zakupionych wcześniej do innej działalności
Używanie starych kas możliwe jest tylko po dokonaniu tzw. odczytu kasy fiskalnej. Następnie podatnik musi wymienić pamięć fiskalną i ponownie dokonać fiskalizacji. Nie wolno używać poprzednich kas bez zmiany pamięci i ponownej fiskalizacji kasy.


Data publikacji: 2022-03-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Marta
21 Wrzesień 2023

Prowadzę działalność nierejestrowaną i korzystam z kasy fiskalnej, chce przeksztalcić ją w jednoosobowa działalność gospodarcza i tym samym zmieni się NIP. Czy będę mogła korzystać z posiadanej już kasy fiskalnej ?

Marcja
16 Maj 2023

Posiadam kasę fiskalną. Chcę rozpocząć dodatkową działalność i dodać dodatkowy PKD. Nie zmieniam NIP. Czy muszę zmienić kasę fiskalną?

 
Faktura XL
17 Maj 2023

Jeśli to jest ta sama działalność (numer nip się nie zmienia, więc forma działalności pozostaje ta sama), to można korzystać z aktualnie posiadanej kasy fiskalnej.