Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, którzy podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kasy rejestrującej. Mowa o podatnikach wykonujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. Trzeba podkreślić, że rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy rejestrującej nie musi przypadać na dzień rozpoczęcia działalności albo na pierwszą zrealizowaną sprzedaż. jak obliczyc limit obrotow na kasie fiskalnej

Dla kogo przewidziane jest zwolnienie z obowiązku posiada kasy fiskalnej?

Wybrani podatnicy mają prawo skorzystać ze zwolnienia wyznaczonego przez ustawodawcę w Rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. Kluczowym parametrem upoważniającym do zwolnienia z kasy fiskalnej jest generowany obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. Z kolei drugim warunkiem jest rodzaj prowadzonej firmy.

Zwolnienie uwarunkowane limitem obrotów na kasę fiskalną – kto może skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatnik, który zaczyna sprzedaż na rzecz osób prywatnych, a także rolników ryczałtowych oraz podatnik kontynuujący działalność ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej aż do momentu przekroczenia limitu wyznaczonego przez ustawodawcę. Limit wynosi 20 000 zł.

Z kolei, kiedy mowa o podmiotach kontynuujących sprzedaż dla osób prywatnych, zwolnienie z obowiązku używania kas rejestrujących na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych we wcześniejszym roku podatkowym obowiązuje, gdy uzyskany obrót nie przekroczył podanego limitu 20 000 zł.

Wraz z przekroczeniem wyznaczonego limitu, przedsiębiorca zostaje zobowiązany do nabycia kasy fiskalnej. Musi tego dokonać w terminie dwóch miesięcy, począwszy od końca miesiąca, kiedy utracił prawo do zwolnienia.

Jak ustala się limit obrotów na kasę fiskalną?

Posiłkując się art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że do obrotu zalicza się wszystkie wartości, będące zapłatą za wykonaną przez nabywcę na rzecz dostawę towarów albo usługę, za sprzedaż towarów bądź usług, usługobiorcy albo osoby trzeciej, wliczając w to uzyskane dotacje, subwencje oraz pozostałe, podobne dopłaty o zbliżonym charakterze, które mają wpływ na cenę towarów dostarczanych albo usług świadczonych przez podatnika.

Przy wyznaczaniu kwoty obrotu pozwalającego na skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej trzeba dodać cały obrót na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. Należy mieć świadomość, że przedsiębiorca, który prowadzi jednocześnie sprzedaż na rzecz osób fizycznych, w trakcie wyznaczania kwoty pozwalającej mu na skorzystanie ze zwolnienia nie bierze pod uwagę osiąganego z tego tytułu obrotu.

Wyznaczając limit obrotów na kasę fiskalną, trzeba wziąć pod uwagę także dostępne rodzaje działalności (niezbędne jest sprawdzenie usług wykonywanych na rzecz osób prywatnych, nie biorąc pod uwagę towarów, które są dla nich sprzedawane), jeżeli działalność jest prowadzona tylko w ramach jednej firmy.

Podatnicy regulujący podatek od towarów i usług wyznaczają limit obrotu na kasę fiskalną z wykorzystaniem obrotu netto, czyli nie biorąc pod uwagę podatku VAT. Jeżeli chodzi o nievatowców to należy opierać się na pełnej wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Limit obrotów na kasę fiskalną a podatnik kontynuujący prowadzenia sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Jeżeli podatnik we wcześniejszym roku nie przekroczył limitu 20 000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a także rolników ryczałtowych nie ma obowiązku przeliczać limitu proporcjonalnie. Nie ma znaczenia, czy sprzedaż na rzecz osób prywatnych jest planowana na cały rok, czy jedynie od połowy roku. Limit obrotów na kasę fiskalną w każdym przypadku jest równy 20 000 zł.

Limit obrotów na kasę fiskalną a rozpoczęcie sprzedaży na rzecz osób prywatnych w danym roku podatkowym

Jeżeli podatnik dopiero zaczyna sprzedaż dla osób prywatnych w konkretnym roku podatkowym, limit zwolnienia dla kasy fiskalnej powinien zostać przez niego wyznaczony z wykorzystaniem szacowanego obrotu ze sprzedaży dla ww. osób, w proporcji do okresu wykonywania działań w konkretnym roku podatkowym.

Rozpoczęcie sprzedaży dla osób prywatnych w trakcie poprzedniego roku podatkowego a limit obrotów na kasę fiskalną

Kiedy wziąć pod uwagę przypadek, kiedy podatnik zaczął działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w trakcie wcześniejszego roku podatkowego, w następnym roku nie musi wykonywać żadnych przeliczeń. Kwota limitu obrotów na kasę fiskalną jest równa 20 000 zł.

PRZYKŁAD 1
1 czerwca 2023 roku podatnik rozpoczął prowadzenie działalności polegającej na realizowaniu sprzedaży na rzecz osób niepełnosprawnych. Limit zwolnienia obowiązujący przy ewidencjonowaniu należy obliczać tak:

20.000 x 214 (ilość dni dokonywania sprzedaży w roku 2023) : 365 (liczba dni w roku) = 11 726,03 zł.

Kiedy w 2023 roku podatnik nie wygeneruje przychodu większego od wskazanego przez ustawodawcę limitu, będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia w 2024 roku. W 2024 roku limit również będzie wynosił 20 000 zł.

Przekroczenie limitu obrotów na kasę fiskalną - kiedy należy rozpocząć stosowanie kasy rejestrującej?

Jeżeli podatnik kontynuuje prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jak i rozpoczyna działalność, prawo do skorzystania ze zwolnienia obowiązuje przez dwa miesiące następujące po miesiącu, kiedy obrót na rzecz ww. osób przekroczy w konkretnym roku podatkowym 20 000 zł.

PRZYKŁAD 2
Podatnik, którego poznaliśmy w 1 przykładzie, w grudniu 2023 roku przekroczył limit pozwalający korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, gdyż wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych była równa 12 000 zł. Czy w takiej sytuacji podatnik nie będzie miał dłużej prawa korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Zgadza się, po przekroczeniu limitu podatnik ma obowiązek zakupić kasę fiskalną. Zakupu musi dokonać nie później niż 1 maca 2024 roku i od tego czasu ewidencjonować na niej sprzedaż wykonywaną na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Każdy przedsiębiorca nabywający kasę fiskalną może skorzystać z ulgi przyznawanej na jej nabycie.


Data publikacji: 2023-03-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU