Sprzedaż towarów za pośrednictwem platformy Amazon staje się coraz bardziej popularna. Amazon jest firmą międzynarodową, dlatego należy dokładnie przyjrzeć się rozliczeniom w zakresie podatku VAT, które mogą różnić się w zależności od wybranego modelu sprzedaży. sprzedaz przez amazon podatek vat

Amazon – modele sprzedaży

W przypadku platformy Amazon obowiązują dwie formy sprzedaży:
  • sprzedaż wysyłkowa z Polski – przedsiębiorca wysyła towar do kraju nabywcy z jednego magazynu w Polsce
  • sprzedaż prowadzona w ramach FBA – sprzedaż prowadzona za pośrednictwem magazynów należących do firmy Amazon (większa ilość magazynów zagranicznych).

Wysyłkowa sprzedaż towarów - model jednego magazynu w Polsce

W tym modelu sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób prywatnych z Unii Europejskiej i w jej przypadku obowiązuje limit sprzedaży, który obecnie wynosi 10 000 euro (42 000 zł) niezależnie od kraju do jakiego sprzedawany jest towar. Przeliczony limit jest wartością stałą i nie zależy od kursu przeliczeniowego, jak i kraju nabywcy. Zawsze liczony jest łącznie dla całej sprzedaży w Unii Europejskiej. Jego przekroczenie skutkuje koniecznością rejestracji dla celów rozliczania podatku VAT za granicą. Jeżeli rejestracja będzie wymagana to można skorzystać z rejestracji do VAT OSS i dzięki temu rozliczać zagraniczny podatek VAT w kraju oraz dokonać rejestracji do podatku w kraju nabywcy i rozliczać VAT w urzędzie skarbowym danego kraju. 

Wysyłkowa sprzedaż towarów – przekroczenie limitu i obowiązek rejestracji

Przedsiębiorca ma wybór. Może zarejestrować się na dwa sposoby:
  • indywidualnie przez rejestrację w każdym kraju nabywcy, w którym będzie miał obowiązek rozliczyć VAT. W każdym państwie będzie musiał złożyć deklarację podatkową zgodnie z przepisami w nim obowiązującymi
  • z wykorzystaniem uproszczonej procedury rejestracji VAT OSS. Podatnik będzie musiał dokonać jedynie rejestracji w Polsce, co pozwoli rozliczać mu zagraniczny podatek VAT w kraju za pomocą jednej deklaracji podatkowej VIU-DO w Polsce. Na podstawie złożonej deklaracji będzie mógł odprowadzić zbiorczo podatek płacony w euro.
Procedura VAT OSS jest częściej wybierana przez przedsiębiorców, głównie z powodu prostej formy oraz niższych kosztów związanych z obsługą sprzedaży zagranicznej. 

Model sprzedaży FBA

Model sprzedaży FBA oznacza korzystanie z magazynów Amazon za granicą. Przedsiębiorca, który wybierze ten model będzie mógł korzystać z magazynów Amazona znajdujących się w wielu krajach UE. Obecnie umieszczone są w takich krajach europejskich, jak: Polska, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy. Posiadanie wielu magazynów pozwala na swobodne przemieszczanie towarów pomiędzy nimi w taki sposób, aby w ostateczności towary wychodziły z magazynu znajdującego się najbliżej kraju nabywcy. Już samo przemieszczanie towarów w samym Amazonie podlega opodatkowaniu. 

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów ma miejsce wtedy, kiedy czynny podatnik VAT z Polski zarejestrowany do VAT UE sprzedaje towary/usługi na rzecz innego czynnego podatnika VAT z innego niż Polska państwa członkowskiego UE. Do dostawy towarów wewnątrz wspólnoty Unii Europejskiej dochodzi również wtedy, jeżeli polski podatnik zarejestruje się dla celów VAT i VAT UE w innym kraju i będzie z niego sprzedawał towary na rzecz podatnika zarejestrowanego do VAT UE z innego kraju Unii i będzie wysyłał do niego towar. W tym przypadku istotne znaczenie ma fakt przekroczenia granicy kraju przez towar oraz status VAT UE nabywcy. WDT oraz obowiązek jej wykazania dla celów podatkowych powstaje także wtedy, kiedy dochodzi do przemieszczania przez przedsiębiorcę z Polski własnego towaru do innego kraju UE („nietransakcyjne WDT”). 

Przemieszczanie towarów pomiędzy magazynami Amazona z Polski do innych magazynów – podatek VAT

Nietransakcyjne WDT może korzystać z zerowej stawki VAT, co oznacza, że nie obciąża to sprzedawcy, pod warunkiem, że dokona on rejestracji dla celów VAT w kraju, w którym znajduje się magazyn. Co za tym idzie, podatnik będzie musiał dodatkowo poza Polską zarejestrować się do VAT w każdym kraju Unii Europejskiej, w którym znajdują się magazyny Amazona. 

Rozliczenie wydania i przyjęcia towaru

Transakcje WDT wiążą się z przemieszczaniem towarów na zasadzie wydania ich z magazynów. Jednak na początku każdy towar musi być przyjęty do magazynu. W przypadku nietransakcyjnego WDT dla przemieszczanego towaru w firmie Amazon sprzedawca jest jednocześnie odbiorcą towaru, co sprawia, że zobowiązany jest do wykazania WNT. Musi więc rozliczyć transakcję otrzymania towaru. Taka transakcja neutralna jest na gruncie podatku VAT, ale musi zostać wykazana w deklaracji składanej w kraju położenia magazynu. 

Transakcje sprzedaży przez Amazon – obowiązki formalne

Sprzedaż towarów z użyciem platformy Amazon w sytuacji, kiedy towary przemieszczane są pomiędzy magazynami firmy nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat wynikających z podatków, ale wymaga dopełnienia pewnych obowiązków formalnych. Jeżeli nie zostaną one spełnione, to podatnik naraża się na negatywne konsekwencje podatkowe. Przemieszczanie się towarów pomiędzy magazynami Amazona wymaga wykazania transakcji. Podatnik musi rozliczyć na gruncie podatku VAT trzy odrębne czynności: 
  • nietransakcyjne WDT w Polsce lub kraju położenia magazynu, z którego został wysłany towar, jeżeli przesunięcie następuje z magazynu, w którym przedsiębiorca zarejestrował się do VAT poza Polską
  • nietransakcyjne WNT w państwie członkowskim położenia magazynów Amazon
  • opodatkowanie sprzedaży zgodnie z przepisami kraju, z którego następuje sprzedaż towaru, co oznacza, że zależy od tego, z którego z magazynu wychodzi towar.


Data publikacji: 2022-08-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU