Prosta spółka akcyjna to wprowadzona stosunkowo niedawno forma spółki kapitałowej. Zgodnie z założeniami spółka ma prawo wykonywać czynności opodatkowane, czyli sprzedawać towary oraz usługi na rzecz konsumentów. Bardzo ważne jest sprawdzenie przepisów i rozpoznanie, czy prosta spółka akcyjna jest zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej. prosta spolka akcyjna kasa fiskalna

Jak funkcjonuje prosta spółka akcyjna?

Wszystkie szczegółowe informacje na temat prostej spółki akcyjnej można znaleźć w Kodeksie spółek handlowych, a dokładnie w ustawie wydanej 1 lipca 2021 roku.

Zgodnie z przepisami, prosta spółka akcyjna może powstać z inicjatywy jednej albo więcej osób, pod warunkiem że ustawa nie stanowi inaczej. Zabrania się, aby spółkę tworzyła tylko jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akcjonariusze mają obowiązek świadczeń, które zostały wyszczególnione w umowie spółki. Nie mają żadnej odpowiedzi za zobowiązania spółki.

Wkłady pieniężne albo niepieniężne zostają obejmowane przez akcje. Co to są wkłady niepieniężne? To określenie wszystkich wkładów, które mają wartość majątkową, a przede wszystkim świadczenie pracy albo usługi. Trzeba podkreślić, że akcjom nie przyznaje się wartości nominalnej, nie są częścią kapitału akcyjnego i są niepodzielne.

Wraz z upływem czasu dochodzi do utworzenia kapitału akcyjnego spółki, na który składają się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne. Wymaga się, aby kapitał akcyjny był wartością minimum 1 zł. W umowie nie podaje się wysokości kapitału akcyjnego.

Aby spółka mogła powstać, niezbędne są następujące elementy:
 • podpisanie umowy spółki,
 • wyznaczenie organów spółki wymaganych przez ustawę albo umowę spółki,
 • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy, co pozwoli na pokrycie kapitału akcyjnego o wartości minimum 1 zł,
 • wpis do rejestru.

Ustawodawca wymaga, aby umowa prostej spółki akcyjnej została przygotowana u notariusza w formie aktu notarialnego. Drugą możliwością jest skorzystanie z portalu teleinformatycznego S24.

Utworzenie spółki musi zostać zgłoszone w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. To jedyny sposób pozwalający na wprowadzenie spółki do rejestru. Wymaga się, aby we wniosku znalazły się podpisy wszystkich członków zarządu.

W zgłoszeniu spółki do rejestru muszą pojawić się następujące informacje:
 • nazywa firmy, adres spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • liczba akcji,
 • liczba akcji uprzywilejowanych oraz rodzaj uprzywilejowania (w przypadku, gdy w umowie spółki znajduje się zapis dotyczący emitowania różnych rodzajów akcji),
 • specjalne okoliczności – gdy w umowie spółki znajduje się zapis dotyczący przyznania uprawnień indywidualnych wyznaczonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach bądź majątku spółki, które nie wynikają z akcji,
 • wysokość kapitału akcyjnego,
 • wkłady niepieniężne wnoszone przez akcjonariuszy, jeżeli do tego dochodzi,
 • nazwiska i imiona członków zarządu, a także sposób, w jaki odbywa się reprezentacja spółki,
 • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej – tylko w sytuacji, gdy zgodnie z umową spółki utworzenie rady nadzorczej jest niezbędne,
 • czas trwania spółki – pod warunkiem że jest określony,
 • gdy umowa spółki wyznacza pismo skierowane do ogłoszeń spółki – trzeba podać pismo,
Zgłoszenie spółki do rejestru musi zawierać dodatkowe elementy, a wśród nich:
 • umowa spółki,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, wyznaczonego przy pomocy sumy wartości wniesionych wkładowych dedykowanych na kapitał akcyjny,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji są wniesione w takiej części, jak zostało do wpisane w podpisanej umowie,
 • w przypadku, gdy członkowie organów spółki nie zostali wpisani do aktu notarialnego, w umowie spółki wpisuje się dowód ich ustanowienia z wyznaczeniem składu osobowego,
 • adresy do doręczeń bądź adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu.
Prosta spółka akcyjna jest zaliczana do grupy spółek kapitałowych uwarunkowanych przepisami KSH. To stosunkowo nowa forma prowadzenia działalności wprowadzona 1 lipca 2021 roku.

Czy w prostej spółce akcyjnej obowiązuje kasa fiskalna?

Analizując temat prostej spółki akcyjnej, trzeba zapoznać się zarówno z przepisami KSH, jak i przepisami podatkowymi.

Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy zajmujący się sprzedażą na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek uzupełniania ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących.

Kasa fiskalna jest obowiązkowa dla odpłatnej sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych tylko dla podatników podatku VAT.

Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą omówioną w ust. 2 – cel albo rezultat działalności nie odgrywają żadnego znaczenia.

Z kolei posiłkując się art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że określenie działalność gospodarcza dotyczy wszystkich działalności producentów, handlowców i usługodawców, wliczając w to podmioty pozyskujące zasoby naturalne i rolników oraz działalność osób prowadzących wolne zawody. W działalności gospodarczej odbywają się czynności polegające na korzystaniu z towarów albo wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Kim są podatnicy podatku VAT? Mowa o osobach prawnych, czyli spółkach, które uzyskały osobowość prawną.

Prosta spółka akcyjna wchodzi w skład spółek kapitałowych mających osobowość prawną.

Kiedy zapoznamy się z ustawą o VAT nie znajdziemy tak szczególnych zapisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, co oznacza, że jest ona traktowana jako podatnik podatku VAT (takie same zasady obowiązują spółkę akcyjną oraz spółkę z o.o.).

Ustawodawca wymaga, aby w prostej spółce akcyjnej zajmującej się sprzedażą na rzecz konsumentów była używana kasa fiskalna.

Ta zasada warunkuje również inne kwestie, a dokładnie obowiązki wyznaczone w treści art. 111 ust. 3a ustawy o PIT.

Prosta spółka akcyjna ma obowiązek:
 • wystawiać i wydawać nabywcy paragon fiskalny albo fakturę z każdej transakcji sprzedaży:
  • w formie papierowej,
  • w formie elektronicznej, jeżeli nabywca wyrazi zgodę,
 • dostarczyć zgłoszenie właściwemu podmiotowi zajmującemu się prowadzeniem serwisu kas rejestrujących wszystkich nieprawidłowości występujących w pracy kasy,
 • udostępniać kasy rejestrujące w celu wykonania kontroli stanu ich nienaruszalności oraz prawidłowości pracy (żądania mogą pochodzić od właściwych organów),
 • gromadzić kopie dokumentów kasowych,
 • wykonać wydruk dokumentów wystawianych w trakcie używania kas rejestrujących,
 • przekazać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu kas rejestrujących (dotyczy kas, które zostały utracone i ponownie uzyskane). Takie działania muszą się odbyć, zanim kasy zostaną ponownie używane do prowadzenia ewidencji,
 • umożliwić połączenia pozwalające na dostarczanie danych pomiędzy kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas 9 zgodnie z art. 111a ust. 3,
 • gdy działalność gospodarcza albo praca kas rejestrujących zostanie zakończona, wymaga się zaprzestania korzystania z nich i zadbania o zabezpieczenie danych występujących w kasie.
Prosta spółka akcyjna jest podatnikiem podatku VAT. Ta informacja generuje szereg obowiązków podatkowych związanych z posiadaniem kasy fiskalnej. Ustawodawca wymaga ewidencjonowania sprzedaży odbywającej się na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Kilka słów podsumowania

Prosta spółka akcyjna powstała w 2021 roku, czyli jest bardzo młodą formą prowadzenia działalności. Ustawodawca zakwalifikował ją jako spółkę kapitałową, która jest również podatnikiem podatku VAT, czyli ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, pod warunkiem, że zakres działalności dotyczy w całości albo w pewnej części sprzedaży na rzecz konsumentów.


Data publikacji: 2023-03-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU