Na wyraźną prośbę nabywcy danej usługi, przedsiębiorca zobowiązany jest to udokumentowania fakturą czynności, które zgodnie z przepisami prawa zwolnione są z podatku VAT. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż owa faktura nie jest obowiązkowa to wcale nie znaczy tego samego co zakaz jej wystawiania. Faktury, które zawierają dane na temat świadczenia usług zwolnionych z VAT nie są tak rozbudowane jak „normalne” faktury.

Faktura bez vat

W pierwszej kolejności rozpatrzymy zagadnienie w jaki sposób dokumentować świadczenie usług, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 oraz 9, jak również przepisami w oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w sytuacji, kiedy odnosi się ona do sprzedaży zwolnionej od podatku. Jednakże, jeśli nabywca zażąda wystawienia faktury, przedsiębiorca ma 3 miesiące na dostarczenie egzemplarza faktury, a 3 miesiące liczone są od końca miesiąca, kiedy to miała miejsce dostawa towaru, albo usługa została wyświadczona, jak również została dostarczona część bądź całość zapłaty (na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Do kiedy wystawić fakturę?

Art. 106i ust. 6 ustawy o VAT informuje przedsiębiorców o terminie, który donosi się do wystawiania faktury na wyraźną prośbę nabywcy. Termin ten ściśle zależy od momentu w którym wpłynęła prośba nabywcy o wystawienie faktury. W sytuacji, kiedy na podatnika nie jest zarzucony obowiązek sporządzania faktury, ale nabywca towarów bądź usług wysłał żądanie do podatnika, ową fakturę należy wystawić:
 • do 15 dnia miesiąca, który ma miejsce po miesiącu, kiedy miało miejsce doręczenie towaru, albo wyświadczenie usługi, jak również w sytuacji otrzymania części, albo całości zapłaty jeszcze zanim nastąpiła sprzedaż – w sytuacji, kiedy żądanie to związane z wystawieniem faktury miało miejsce w tym samym miesiącu, kiedy miała miejsce sprzedaż, albo też dostarczenie zaliczki,
 • w ciągu 15 dni od dnia, kiedy wystąpiło żądanie – w sytuacji, kiedy nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, kiedy miała miejsce sprzedaż, albo też dostarczenie zaliczki.

Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT

Faktura, która służy udokumentowaniu sprzedaży podlegającej zwolnieniu z VAT nie jest tak rozbudowana, jak „normalna” faktura, a jest to ściśle związane z art. 106e ust. 1 pkt 16 oraz 19 ustawy o VAT, a także § 3 pkt 1 – 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w tematyce wystawienia faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), dalej: rozporządzenie w kwestii faktur.

Przesłanki dotyczące dokumentowania sprzedaży zwolnionej z VAT odnoszą się przede wszystkim do tych podatników, którzy zostali zwolnieni z VAT, ale podatnicy VAT czynni także powinni się z nimi zaznajomić, gdyż Ci, również mogą zajmować się świadczeniem usług, które zgodnie z prawem są zwolnione od podatku. Te specyficzne przesłanki dotyczące dokumentowania świadczenia usług zwolnionych z VAT odnoszą się do:
 • podatników VAT zwolnionych – chodzi o sprzedaż zwolnioną w oparciu o art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
 • podatników VAT czynnych, których przedmiotem działania są czynności podlegające podatkowi VAT, jak również te zwolnione z podatku. Sprzedaż zwolniona z VAT wynika z art. 43 ust. 1 bądź przepisów powstałych w oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy o VAT,
 • podatników VAT zwolnionych, którzy to zajmują się tylko czynnościami podlegającymi zwolnieniu z VAT przedmiotowa w oparciu o art. 43 ust. 1, albo przepisów powstałych w oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy o VAT – dotyczącej sprzedaży zwolnionej z VAT w oparciu o wskazane powyżej przepisy.

Wygląd faktury ze względu na typ zwolnienia

Faktury powstające na potwierdzenie sprzedaży zwolnionej nie zawsze wyglądają tak samo, gdyż dane w nich wyszczególnione są bezpośrednio związane z typem zwolnienia, który wynika z wykonanej sprzedaży. Zakres tych danych jest uwarunkowany od tego, czy wykonana czynność została zwolniona od podatku:
 • w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2-6 oraz 8-36 bądź przepisów powstałych w oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy o VAT – w tej sytuacji na elementy zawarte na fakturze wpływa § 3 pkt 1 rozporządzenia w kwestii faktur,
 • w oparciu o art. 113 ust. 1 oraz 9 ustawy o VAT – w tej sytuacji na elementy zawarte na fakturze wpływa § 3 pkt 3 rozporządzenia w kwestii faktur,
 • w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37 – 41 ustawy o VAT – w tej sytuacji na elementy zawarte na fakturze wpływa § 3 pkt 2 rozporządzenia w kwestii faktur.

Co powinno znaleźć się na fakturze zwolnionej z VAT?

Poniżej przestawione zostają elementy składające się na fakturę dokumentującą wykonanie dostawy towarów, albo wyświadczenie usług, które zwolnione są od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 – 6 bądź przepisów powstałych w oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy o VAT:
 • data z którą faktura została wystawiona,
 • numer kolejny,
 • imiona oraz nazwiska, albo też nazwy zarówno podatnika, jak i nabywcy wraz z ich adresami,
 • nazwę (rodzaj) towaru bądź usługi,
 • miarę oraz ilość (liczbę) doręczonych towarów, albo zakres wyświadczonych usług,
 • cenę jednostkową danego towaru bądź usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • wykazanie podstawy prawnej świadczącej o zwolnieniu, to jest:
 • przepis ustawy bądź aktu wygenerowanego w oparciu o ustawy, które stanowią dla podatnika podstawę zwolnienia od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 roku w kwestii wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), w oparciu o który możliwe jest zwolnienie od podatku tych dostaw towarów, albo wyświadczania takich usług bądź też innej podstawy prawnej, w oparciu o które podatnik może wykorzystać zwolnienie od podatku.

Kto może wystawiać faktury zwolnione z VAT?

Poniżej przedstawione zostały świadczenia, które mogą być udokumentowane taką fakturą:
 • usługi zarządzania (art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT),
 • usługi techników dentystycznych, świadczonych w ich zawodzie ( art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT),
 • powszechnych świadczeń pocztowych, wykonywanych przez operatora, który zobowiązany jest do wykonywania tych usług (art., 43 ust. 1 pkt 17 ystawy o VAT),
 • usługi opierające się na opiece medycznej, w zakresie profilaktyki, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia (art. 43 ust. 1 pkt 18-19a ustawy o VAT),
 • usługi polegające na kształceniu oraz nauczaniu (art. 43 ust. 1 pkt 26 – 29 ustawy o VAT),
 • usługi polegające na zakwaterowaniu (art. 42 ust. 1 pkt 30 ustawy o VAT), itd.

Faktura zwolniona z VAT za usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Faktura, która służy udokumentowaniu świadczenia usług, które w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37 – 41 ustawy o VAT są zwolnione od podatku, powinna składać się z:
 • daty z którą faktura została wygenerowana,
 • numer kolejny,
 • imion oraz nazwisk bądź nazwy podatnika, a także nabywcy towarów lub usług,
 • nazwy usługi,
 • kwoty, która odnosi się do dokumentu.
Taki rodzaj faktury odnosi się przede wszystkim do świadczenia usług z zakresu finansów, ubezpieczeń, a także pośrednictwa w owych usługach, a obowiązek podatkowy ma miejsce w sposób specjalny, o którym mowa w art. 19a usta. 5 pkt 1 lit. e oraz ust. 6 ustawy o VAT, chodzi o moment w których zostanie dostarczona część, albo całość zapłaty.

Każda z przedstawionych faktur służąca do udokumentowania sprzedaży usług zwolnionych od podatku nie składa się z numeru NIP zarówno podatnika, jak i nabywcy dóbr. Na fakturze nie widnieje informacja o dacie z jaką ta usługa została wykonana. Nie ma również informacji o stawce podatku, sumie wartości sprzedaży netto z wyszczególnieniem danych stawek, nie ma także kwoty podatku VAT, gdyż specyfiką tych transakcji jest brak obowiązku opłacania VAT.


Data publikacji: 2019-04-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU