Polski Ład przynosi wiele nowych rozwiązań w kwestii podatków. Jednym z nich jest zerowy podatek PIT dla rodzin wielodzietnych, czyli takich, które posiadają co najmniej 4 dzieci. W ich przypadku kwota wolna od podatku może wynieść nawet 231 056 zł. zwolnienie z podatku dla rodzin 4 plus

Definicja rodziny 4 plus

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się definicja dużej rodziny 4 plus, czyli posiadającej co najmniej 4 dzieci. Przez dzieci należy rozumieć:
  • dzieci małoletnie
  • dzieci pełnoletnie, które na podstawie decyzji otrzymują zasiłek lub rentę socjalną
  • dzieci pełnoletnie pobierające naukę w szkole do 25 roku życia.
Z nowych przepisów ulgi dla dużych rodzin (przynajmniej z 4 dzieci) mogą skorzystać:
  • rodzice
  • rodzice zastępczy
  • opiekunowie prawni niebędący rodzicami
którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Zwolnienie będzie przysługiwało wszystkim podatnikom niezależnie od tego czy są pracownikami, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy wychowują dzieci razem, czy osobno. Muszą jednak spełnić określone warunki.

Kwota wolna od podatku w świetle nowych przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać w 2022 roku dla rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej 4 dzieci, kwotą wolną od podatku będzie dochód do wysokości 85 528 zł osiągnięty w roku podatkowym z umowy o pracę, pracy nakładczej, a także z umów zlecenia oraz z prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Oznacza to, że zarówno dla podatnika rozliczającego się skalą podatkową jak i na podstawie podatku liniowego, czy ryczałtem kwota wolna od podatku będzie miała taką samą wartość. Od 2022 roku wyniesie 30 000 zł. Z rozwiązania jakim jest zerowy PIT dla dużych rodzin będą mogły skorzystać tylko i wyłącznie tzw. duże rodziny posiadające przynajmniej czwórkę dzieci. Wyjątkiem od tej reguły jest karta podatkowa w przypadku której wysokość podatku ustalana jest indywidualnie i jest niezmienna. W tym przypadku nie jest możliwe zmniejszenie podstawy podatku. Przy ryczałcie kwota wolna pomniejszy przychód, a nie dochód.

Oszczędności w przypadku skali podatkowej

Ze zwolnienia z zapłaty podatku będą mogli skorzystać obydwoje rodzice. Przykładowo jeżeli oboje rodzice prowadzą działalność gospodarczą lub jedno z rodziców prowadzi działalność, a drugie jest zatrudnione na podstawie umowy o pracę, to razem mogą zostać zwolnieni z podatku od rocznego dochodu w wysokości do 171 056 zł. Kwota ta wynika z podwójnej kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku jakie przysługuje osobom rozliczającym się skalą podatkową. Dla obojga rodziców będzie to 60 000 zł. W tej sytuacji oboje rodzice zostaną zwolnieni z opodatkowania dochodu do kwoty 231 056 zł. Pozostała (po odliczeniu kwoty wolnej) wartość  dochodu lub przychodu będzie opodatkowana zgodnie z wybraną formą opodatkowania na dany rok. 

Kwota wolna od podatku dla rodziców 4+ (różne formy opodatkowania)

  UoP/skala podatkowa Działalność gospodarcza – podatek liniowy Działalność gospodarcza - ryczałt Rodzic samotnie wychowujący dziecko
UoP/skala podatkowa 2 x (85 528 zł + 30 000 zł) (2 x 85 528 zł) + 30 000 zł (2 x 85 528 zł) + 30 000 zł 85 528 zł + 30 000 zł
Działalność gospodarcza – podatek liniowy (2 x 85 528 zł) + 30 000 zł 2 x 85 528 zł 2 x 85 528 zł 85 528 zł
Działalność gospodarcza - ryczałt (2 x 85 528 zł) + 30 000 zł 2 x 85 528 zł 2 x 85 528 zł 85 528 zł


Data publikacji: 2021-12-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU