Wiążąca Informacja Stawkowa oznacza dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określone korzyści, głównie w rozliczeniu podatku VAT. Od 1 listopada 2019 roku podatnicy maja prawo wystąpić z wnioskiem o WIS. wiazaca informacja stawkowa WIS

Co to jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) dotyczy podatku VAT. Wszelkie uregulowania z nią związane można znaleźć w przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z art. 42a ustawy, przez WIS należy rozumieć decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub świadczenie usług zawierające: 
 • opis towaru lub usługi, które są przedmiotem WIS
 • klasyfikację towaru wg działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) lub wg działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU, która to klasyfikacja potrzebna jest do:
  • określenia stawki podatku właściwej dla towaru lub usługi
  • stosowania przepisów ustawy, jak również przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w przypadku wskazanym w art. 42b ust. 4
 • stawkę podatku właściwą dla towaru lub usługi.
Decyzję Wiążącej Informacji Stawkowej wydaje właściwy organ podatkowy na wniosek podatnika w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Właściwym organem wydającym decyzję jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przedmiotem wniosku o wydanie WIS może być:
 • towar lub usługa
 • towary lub usługi, które składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Jakie korzyści można czerpać z uzyskania WIS?

Wydana decyzja WIS wiążąca jest zarówno dla podatnika jak i organu podatkowego. Art. 42c ustawy o VAT wskazuje, że WIS wiąże organy podatkowe względem podmiotów, dla których została wydana i dotyczy:
 • towaru, który jest przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu doręczenia WIS
 • usługi wykonanej po dniu doręczenia WIS
 • towarów oraz usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu doręczenia WIS.
Wydana przez Dyrektora decyzja dotycząca właściwej stawki podatku dla dostawy danego towaru lub świadczenia usługi jest wiążąca dla organów skarbowych, które nie mogą podważyć ani zakwestionować stawki stosowanej przez podatnika. 
Od tej zasady obowiązuje wyjątek. Jeżeli przedmiot WIS jest elementem czynności, która wiąże się z nadużyciem prawa, to zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o VAT oznacza dokonanie czynności w ramach transakcji, która pomimo tego, że zostały spełnione warunki formalne przewidziane w przepisach ustawy miała na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, które gdyby zostały przyznane, to byłoby to sprzeczne z celem, któremu służą dane przepisy.  

Jeżeli wystąpi nadużycie prawa, dokonane czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, które wystąpiłyby wtedy gdyby doszło do odtworzenia sytuacji, która wystąpiłaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. 
Jeżeli dojdzie do nadużycia prawa na wymienionych zasadach, to organy podatkowe nie są związane decyzją WIS. 

Zmiana lub uchylenie decyzji WIS

W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności decyzja WIS może zostać zmieniona lub uchylona. Do zmiany wydanej przez Dyrektora KIS decyzji WIS może dojść z urzędu w przypadku kiedy nie będzie ona zgodna z przepisami prawa pod wpływem:
 • przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN)
 • przyjęcia przez Komisję Europejską środków celem określenia klasyfikacji taryfowej towarów
 • utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN)
 • błędu wykładni lub niewłaściwej oceny do zastosowania przepisu prawa materialnego.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić lub uchylić wydaną decyzję WIS jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość na skutek wystąpienia przesłanek, o których mówi art. 240 par. 1 Ordynacji podatkowej. Należą do nich między innymi okoliczności takie jak: wydanie WIS stosownie do dowodów na podstawie, których zostały ustalone ważne dla sprawy faktyczne okoliczności, które były fałszywe, czy wydanie WIS w wyniku przestępstwa. 

Zastosowanie się do WIS przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego WIS, a także nieuwzględnienie jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, to sytuacje, które zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 14k – 14m) nie mogą szkodzić podatnikowi.
Jeżeli skutki podatkowe związane z danym zdarzeniem odpowiadającym za stan faktyczny będącego przedmiotem wniosku o wydanie WIS wystąpiły przed doręczeniem, to zastosowanie się do Wiążącej Informacji Stawkowej nie zwalnia z obowiązku podatkowego.  

W świetle art. 14m Ordynacji podatkowej zastosowanie się do WIS, która została zmieniona lub zostało stwierdzone jej wygaśnięcie, bądź która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej jest powodem zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem WIS pod warunkiem, że:
 • zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, która została zmieniona lub, która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej
 • skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, odpowiadającemu za stan faktyczny będący przedmiotem WIS, wystąpiły po doręczeniu WIS.

Podsumowanie

Z przedstawionych informacji o WIS, jednoznacznie wynika, że uzyskanie decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej oznacza szereg korzyści podatkowych. Najważniejszą z nich jest ta, która zobowiązuje organy podatkowe do uznania stawki VAT wynikającej z WIS.


Data publikacji: 2021-08-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU