Zgodnie z przepisami część przedsiębiorców po spełnieniu określonych warunków może skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku VAT. Jakie zwolnienia obowiązują w 2024 roku? zwolnienie z podatku vat zasady

Czym jest działalność gospodarcza wg ustawy o VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT za działalność gospodarczą uznawana jest każda działalność wykonywana przez producentów, handlowców lub usługodawców, również przez podmioty pozyskujące zasoby naturalne, a także przez rolników oraz osoby wykonujące tzw. wolny zawód. Za działalność gospodarczą uznaje się wszelkie czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły, stały, z których podatnik czerpie korzyści majątkowe, czyli działalność musi być wykonywana w celu zarobkowym. 

Czym jest podatek od towarów i usług (VAT)?

Podatek VAT jest podatkiem o charakterze pośrednim, który dolicza się do wartości netto sprzedawanego towaru lub usługi. Podatnik VAT czynny będący sprzedawcą towaru lub usługi, które podlegają pod opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ma obowiązek doliczyć podatek do sprzedaży wg właściwej stawki. Obecnie obowiązują następujące stawki: 23%, 8%, 5%, 0%. W niektórych przypadkach przedsiębiorca zostaje zwolniony z jego naliczania. 

Czynny podatnik VAT może sprzedawać towary i usługi opodatkowane wymienionymi wyżej stawkami i jednocześnie może być zwolniony z VAT. W takiej sytuacji:
 • do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług musi doliczyć VAT wg jednej z wymienionych wyżej stawek
 • do sprzedaży zwolnionej z VAT nie dolicza żadnej stawki podatku. Taką sprzedaż powinien oznaczyć symbolem „ZW” (zwolnienie przedmiotowe).
Jeżeli przedsiębiorca zwolniony jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo, to do sprzedawanych towarów lub usług nie musi doliczać podatku VAT. 

Zwolnienie z podatku VAT w 2024 roku

W 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT: 
 • przedmiotowo – dotyczy sprzedaży niektórych towarów lub usług podlegających pod zwolnienie z VAT
 • podmiotowo – dotyczy przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli limitu rocznego obrotu w wysokości 200 000 zł. 
Jak stanowi art. 113 ust. 2 ustawy o VAT z opodatkowania podatkiem VAT zwolnieni są również podatnicy wykonujący niżej wymienione czynności związane:  
 • z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT) oraz z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów na Odległość (WSTO), które nie podlegają pod opodatkowanie podatkiem VAT w Polsce
 • z SOTI, która nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce
 • z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 z wyłączeniem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, pkt 12 i pkt 38-41
  • usług ubezpieczeniowych
  • ile czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych
 • z odpłatną dostawą towarów, które zgodnie z przepisami o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. 
Za transakcje pomocnicze uważane są wszystkie te transakcje, które nie są związane z podstawową działalnością podatnika, a uzyskane z nich przychody nie stanowią bezpośredniego, stałego uzupełnienia prowadzonej działalności. W przypadku, kiedy dana działalność jest stałym i niezbędnym elementem wchodzącym do działalności podatnika, to takie transakcje nie mogą zostać uznane za pomocnicze. 
Takie stanowisko przedstawił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT1-1.4012.881.2022.3.WL z dnia 28 lutego 2023 roku
Dodatkowo zwolnieniem nie są objęci podatnicy wymienieni w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2024 roku 

Zwolnienie podmiotowe dotyczy podatników, czyli podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie wartości 200 000 zł. W 2024 roku pod uwagę brana jest wartość z 2023 roku. Do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku VAT. 

Nowy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Jednak musi pamiętać o obowiązku rejestracji do VAT w przypadku, gdyby wartość sprzedaży z działalności przekroczyła roczny limit określony w sposób proporcjonalny do długości prowadzenia działalności w roku jej rozpoczęcia. Limit ustalany proporcjonalnie wylicza się następująco: 

liczba dni prowadzenia działalności/liczba dni w roku kalendarzowym x 200 000 zł = limit ustalany proporcjonalnie


PRZYKŁAD
Podatnik 10 czerwca 2022 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. Działalność kontynuował do końca 2022 roku. 

W tym przypadku liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 206, co daje nam:
206 dni/365 dni x 200 000 zł = 112 876,71 zł
Do końca 2022 roku podatnik nie może przekroczyć rocznego limitu obrotu w wysokości 112 876,71 zł
Jeżeli przedsiębiorca przekroczy wyliczony limit będzie musiał obowiązkowo zarejestrować się do VAT na formularzu VAT-R, który powinien złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Do limitu wartości sprzedaży nie zalicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, dla których miejscem wykonywania jest terytorium państwa innego niż Polska. 

Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy w trakcie roku podatkowego określony limit, to podatnik traci prawo do zwolnienia począwszy od czynności, od której został przekroczony limit. Przedsiębiorca ma prawo również sam zrezygnować ze zwolnienia. O rezygnacji musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed początkiem miesiąca, od którego ma zamiar z niego zrezygnować. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT lub sam z niego zrezygnował ma obowiązek do złożenia stosownej informacji na druku VAT-R. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest najwcześniej po upływie pół roku licząc od końca roku, w którym utracił on prawo lub sam z niego zrezygnował. 

Sprzedaż jakich towarów i usług uniemożliwia korzystanie ze zwolnienia z VAT w 2024 roku?

W 2024 roku nadal obowiązuje art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, w którym znajduje się katalog towarów i usług uniemożliwiających korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w 2024 roku. Należą do nich: 
 • towary: 
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej (CN 2716 00 00), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, które stanowią dla podatnika środki trwałe podlegające amortyzacji
  • tereny budowlane
  • budynki, budowle lub ich części, na które wskazuje art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT, czyli sprzedaż w ramach pierwszego zasiedlenia
  • nowe środki transportu
  • hurtowe i detaliczne części oraz akcesoria do pojazdów samochodowych bez motocykli (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU ex 45.4)
  • powyższe towary w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych (PKWiU 27), maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)
 • usługi:
  • prawnicze
  • doradcze z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
  • jubilerskie
  • ściągania długów, również factoringu.
Wymienione towary i usługi podlegają pod opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 

Usługi i towary objęte zwolnieniem z opodatkowania VAT

W Polsce z możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT nie mogą skorzystać osoby nieposiadające siedziby działalności gospodarczej w Polsce. W 2024 roku zwolnieniem przedmiotowym z VAT objęte są niżej wymienione towary i usługi wskazane w katalogu towarów i usług zwolnionych z VAT zawartym w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Należy do nich między innymi: 
 • dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku VAT pod warunkiem, że z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu
 • dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego
 • świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego
 • dostawa krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, które nie są lekami
 • transakcje dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy bez banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, dotyczy również pośrednictwa w tym zakresie
 • dostawa budynków, budowli lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia, jeżeli pomiędzy dostawą, a sprzedażą nie upłynęły 2 lata
 • dostawa budynków, budowli lub ich części poza pierwszym zasiedleniem, kiedy w stosunku do tych obiektów podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT
 • udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego
 • usługi w zakresie opieki medycznej w ramach profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia
 • dostawa towarów i świadczenie usług, które są dokładnie związane z wymienionymi usługami oraz są wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze
 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, które świadczone są przez nauczycieli
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego
 • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
 • usługi udzielania kredytów
 • niektóre usługi zakwaterowania. 
Sprzedaż powyższych towarów i usług zwolniona jest z VAT niezależnie od obowiązującego rocznego limitu w wysokości 200 000 zł.


Data publikacji: 2024-01-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU