Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej dąży do zwiększenia efektywności energetycznej. W tym celu wydano dyrektywę EED/2012/27/UE, która oprócz zwiększenia efektywności energetycznej zmierza także do ograniczenia zużycia energii. Wśród nowych obowiązków można wymienić przygotowanie audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. Jako odpowiedź unijnej dyrektywy w Polsce wprowadzono ustawę z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. audyt energetyczny budynku firmy

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny (audyt cieplny) to proces polegający na wykonaniu dokładnych i potwierdzonych obliczeń dotyczących bieżącego stanu pozyskiwania energii, korzystania z niej w danym budynku i zaplanowanie działań oraz remontów zmierzających do ulepszenia efektywności energetycznej. Audyt umożliwia dostarczenie informacji o możliwej oszczędności energii i poprawie aktualnej sytuacji. Audyt w przedsiębiorstwie musi odbywać się raz na 4 lata.

Jaki jest zakres audytu energetycznego wykonywany przez UDT-CERT?

Podstawą wykonania audytu energetycznego są aktualne, reprezentatywne, mierzone i podlegające weryfikacji dane związane ze zużyciem energii, a dla energii elektrycznej sprawdzane jest zapotrzebowanie na moc.

W audycie widnieje dokładny przegląd zużycia energii w budynkach albo zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych i transporcie, które zużywają minimum 90% całkowitej energii w przedsiębiorstwie.

Uwzględniane są analizy kosztowe cyklu życia budynku albo zespołu budynków i instalacji przemysłowych.

Podczas audytu wykonanego przez UDT-CERT przebiegają następujące działania:
  • opis i ocena stanu używanych urządzeń i obiektów, które zużywają energię w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektrycznej oraz procesów technologicznych,
  • analiza i ocena możliwości ulepszenia efektywności energetycznej w każdym ze wskazanych obszarów,
  • przygotowanie bilansu energetycznego firmy po otrzymaniu wymaganych informacji i pomiarów uzupełniających, a także podanie współczynników energochłonności,
  • wskazanie rozwiązań umożliwiających zmianę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Dlaczego warto wykonać audyt?

Audyt jest wymogiem ustawodawcy. Jeżeli przedsiębiorstwo nie dopełni tego obowiązku, musi liczyć z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5% przychodów.

Przedsiębiorstwo zyskuje przydatne informacje o gospodarce energetycznej prowadzonej firmy, co ułatwia podejmowanie korzystnych decyzji w zakresie energii i zastosowanie działań pozwalających poprawić efektywność energetyczną z wyznaczeniem ich opłacalności. Audyt to pierwszy krok do skorzystania z systemu zarządzania energią ISO 50001.

Po wykonaniu wszystkich czynności przedsiębiorca otrzymuje dokładny opis stanu budynku wraz z jego parametrami – dotyczą systemu ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród, stolarki otworowej.

Jednym z wymogów otrzymania kredytu na termomodernizację i finansowanie zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku jest dostarczenie audytu energetycznego budynku. Dzięki audytowi można otrzymać środki z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Karta audytu – co to jest?

Podczas przygotowania audytu energetycznego uzupełniana jest karta, znana jako wyciąg audytu. Zawiera informacje o wskaźnikach powierzchniowych i kubaturowych budynku, metodzie podgrzewania wody i ogrzewania, wskazane zostają współczynniki przenikania ciepła przez przegrody i sprawności systemu c.o. przed oraz po modernizacji. Występują również informacje związane z mocą systemu grzewczego, obliczeniowe zużycie energii w GJ i wskaźniku zużycia energii uwzględniające powierzchnię ogrzewaną i kubaturę budynku.

W karcie widnieje szacunkowy koszt robót, kwota kredytu niezbędnego do wprowadzenia modyfikacji, informacja o możliwych do osiągnięcia oszczędnościach energii i premii termomodernizacyjnej.

Specjalista zajmujący się wykonaniem audytu cieplnego uwzględnia średnią temperaturę powietrza zewnętrznego i ilość promieniowania słonecznego padającego na przegrody pionowe, rodzaj gruntu pod budynkiem, współczynnik zacienienia, kubaturę wewnętrzną i zewnętrzną budynku.

Audytor musi otrzymać szereg dokumentów:
  • oryginalny projekt budynku lub inwentaryzacja obiektu oraz projekty dotyczące różnych robót wykonywanych w budynku,
  • książkę obiektu budowlanego,
  • informację o przeglądach okresowych w celu wyznaczenia stanu technicznego budynku,
  • dane o zużyciu ciepła i kosztach energii — faktury i aktualne taryfy,
  • wytyczne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • informacja, czy budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków.

Dobry audytor – jak szukać?

Audytor musi mieć wyższe wykształcenie inżynierskie albo ukończyć studia, podczas których uzyskał wiedzę z zakresu energetyki budynków, wykonywania audytów energetycznych, budownictwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii albo ma uprawnienia budowlane. Audytorzy są wpisywani do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Poszukania można zacząć w Internecie albo zgłosić się do Narodowej Agencji Poszanowania Energii lub Krajowej Agencji Poszukiwania Energii zajmujących się szkoleniem audytorów i prowadzących bazę doświadczonych audytorów. Wsparcie zapewnia także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jaką opłatę trzeba uregulować za audyt energetyczny?
Nie można wskazać jednej stałej opłaty za audyt, gdyż jest uwarunkowana od wielu czynników, a wśród nich od poziomu skomplikowania prac i grupy, do jakiej klasyfikuje się budynek.
Grupa Rodzaj budynków Koszt
Grupa 1 Budynki jednorodzinne wolno stojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej

1000-1800 zł
Grupa 2 Budynki wielorodzinne, internaty i hotele, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o kubaturze do 8000 m3

2500-4000 zł
Grupa 3 Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze powyżej 8000 m3, a także budynki z grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie

od 4500 zł
Grupa 4 budynki z grupy III z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku. od 5500 zł

Jakie można uzyskać wsparcie finansowe?

Wprowadzenie zmian zasugerowanych w audycie jest kosztowne i najczęściej wymaga skorzystania z finansowania w formie kredytu. Jedną z form wsparcia przy spłacie jest premia termomodernizacyjna. Podstawowym wymogiem są oszczędności w zużyciu energii cieplnej wskazane w ustawie.

Premię może otrzymać każdy właściciel albo zarządca budynku, a w tym spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne (właściciele domów jednorodzinnych), a także wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość premii nie przekracza 20% użytej kwoty kredytu, ale maksymalnie 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotności planowanych rocznych oszczędności kosztów energii wyznaczonych audytem energetycznym.

Premia remontowa jest dedykowana na naprawę oraz modernizację budynków wielorodzinnych, które powstały przed 14 sierpnia 1961 roku. Świadczenie jest dedykowane dla spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem osób fizycznych i dla osób fizycznych. Wymogiem jest uzyskanie oszczędności energii cieplnej na skutek podjętego remontu.

Wartość premii to maksymalnie 20% użytej kwoty kredytu, ale maksymalnie 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
Premia kompensacyjna jest dedykowana dla osób fizycznych, które od 25 kwietnia 2005 roku były właścicielami albo spadkobiercami budynku mieszkalnego. To świadczenie jednorazowe. Środki mogą służyć do uregulowania kredytu na remont.


Data publikacji: 2024-02-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU