Faktura VAT jest dokumentem, który powinien zawierać określone elementy. Obowiązujące przepisy podatkowe określają dane jakie muszą znaleźć się na fakturze VAT. Wśród nich został wymieniony między innymi adres. Wymóg ten nie dotyczy tzw. faktur uproszczonych. brak adresu na fakturze

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT? 

Faktura VAT powinna zawierać dane, na które wskazuje art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Na fakturze koniecznie muszą znaleźć się między innymi takie informacje, jak: 
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy, a także ich adresy i numery NIP, jeżeli dotyczy przedsiębiorców
  • numer faktury
  • data wystawienia faktury
  • nazwa towaru lub usługi
  • ilość
  • cena netto i brutto
  • stawka i kwota VAT.
W przypadku przedsiębiorców na fakturze podaje się adres firmy zgłoszony podczas rejestracji. Jeżeli przedsiębiorca zarejestrował działalność pod adresem zamieszkania lub zameldowania, to taki adres wykazuje na dokumencie. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest interpretacja wydana przez Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014 roku, sygn. PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006

Korekta faktury, a adres na fakturze

Czasami z powodu pomyłki przedsiębiorcy zobowiązani są do wystawienia korekty faktury. Niektórzy na takich dokumentach umieszczają niepełne dane i wpisują jedynie imiona i nazwiska kontrahentów bez ich adresów. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami na fakturze korygującej powinien obowiązkowo znaleźć się adres nabywcy. Na ten obowiązek wskazuje art. 106j ustawy o VAT zawierający zapis, że na fakturze korygującej należy umieszczać

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą

Dane te to między innymi adres nabywcy. Jednocześnie umieszczając je na fakturze korygującej nie wolno zapominać, że muszą to być te same informacje, które znajdują się na fakturze pierwotnej. Jeżeli więc jakieś dane nie zostały podane na fakturze pierwotnej, to nie muszą być wskazywane na korekcie. Takie stanowisko w zakresie faktur uproszczonych potwierdzają organy podatkowe, jak np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS z dnia 1 października 2020 roku, nr 0114-KDIP1-3.4012.493.2020.1.PRM, w której można przeczytać: 

logicznym jest, że skoro faktura uproszczona może nie zawierać danych nabywcy to takich danych może również nie zawierać wystawiona do niej faktura korygująca

W związku z powyższym, jeżeli faktura korygująca zostanie wystawiona bez adresu nabywcy, to nie zostanie to uznane za błąd, jeżeli adres nie został wskazany na fakturze pierwotnej, ale błędem jest już wystawianie faktur bez podawania adresu nabywcy. Jedynie na fakturach uproszczonych nie trzeba umieszczać adresu. Zgodnie z powyższym, jeżeli przedsiębiorca wystawia faktury inne niż uproszczone z pominięciem adresu, to popełnia błąd

Faktura uproszczona, a adres firmy

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2013 roku na fakturach uproszczonych nie umieszcza się adresu. Za fakturę uproszczoną uważany jest dokument, którego wartość nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro. Jak wskazuje art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT taka faktura nie musi zawierać ani imion i nazwisk lub nazw oraz adresów sprzedawcy i nabywcy. Nie musi zawierać nawet stawki podatku o ile znajdują się na niej inne dane, które pozwolą określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatkowych. 

Adres na fakturze – interpretacje

Obowiązujące przepisy nie wskazują dokładnie jaki adres powinien znajdować się na fakturach, dlatego w tym zakresie zostało wydanych kilka różnych interpretacji. Można z nich wywnioskować, że jeżeli podatnik na wniosku CEIDG poda adres zamieszkania i jednocześnie wskaże inny adres, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to w tej sytuacji powinien na fakturze podać właśnie ten adres. W przypadku posiadania kilku miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, w których świadczone są usługi lub jest dokonywana dostawa towarów, dopuszcza się, aby te adresy mogły być wpisane na fakturze o ile taki zapis nie wpłynie na jej czytelność.


Data publikacji: 2023-12-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU