Przykładem spółki osobowej jest spółka partnerska. Zgodnie z definicją powinna być utworzona przez przynajmniej dwóch wspólników, partnerów celem wykonywania wolnego zawodu. Każdy z partnerów prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Aby spółka mogła powstać musi być zawarta umowa razem z określonymi, obowiązkowymi elementami. Umowa spolki partnerskiej

Kto może zostać partnerem w spółce partnerskiej?

Spółkę partnerską zakładają osoby fizyczne, które mają prawo do wykonywania wolnego zawodu. Brak uprawnień pozbawia prawa do bycia partnerem w spółce partnerskiej. Wykaz wolnych zawodów znajduje się w art.88 Kodeksu spółek handlowych. Jest nim między innymi zawód: adwokata, pielęgniarki, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, aptekarza, architekta, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, księgowego, czy radcy prawnego. Na podstawie innych ustaw partnerem w spółce partnerskiej może zostać również osoba wykonująca inny zawód, jak na przykład psycholog. 

Forma umowy spółki partnerskiej

Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej zostały określone w art. 86 – 94 kodeksu spółek handlowych. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli taka forma nie zostanie zachowana to wtedy umowa jest nieważna. Może posiadać formę aktu notarialnego lub formę pisemną podpisaną podpisem lub datą poświadczoną urzędowo. W przypadku wniesienia do spółki wkładu w postaci nieruchomości wymagane jest, aby umowa była podpisana w formie aktu notarialnego.

Elementy obowiązkowe w umowie spółki partnerskiej

Każda umowa spółki partnerskiej powinna zawierać obowiązkowo pewne określone elementy (art. 91 kodeksu spółek handlowych). Należą do nich:
 • data i miejsce zawarcia umowy
 • wspólnicy (partnerzy), inaczej osoby fizyczne, które wykonują wolny zawód lub osoby, które uzyskały uprawnienia do bycia partnerem w spółce partnerskiej na mocy odrębnych ustaw
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów spółki
 • przedmiot działalności spółki, który musi być związany z wykonywaniem wolnego zawodu
 • nazwiska i imiona partnerów ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki (zgodnie z art. 95 par. 2 umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że jeden lub większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności na takich samych zasadach co wspólnik spółki jawnej)
 • nazwiska i imiona partnerów reprezentujących spółkę o ile rolę taką pełnią tylko niektórzy partnerzy
 • nazwa firmy i siedziba spółki, w nazwie firmy powinno znaleźć się przynajmniej nazwisko jednego partnera, oznaczenie „i partner”, „i partnerzy” lub „spółka partnerska”, określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce
 • czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony)
 • określenie wkładu wniesionego przez każdego partnera i jego wartość (określenie czy jest to wkład pieniężny, czy niepieniężny). 

Elementy dodatkowe w umowie spółki partnerskiej

W umowie spółki oprócz elementów obowiązkowych mogą znaleźć się także elementy dodatkowe, takie jak:
 • powierzenie prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowanie przez zarząd. W takim przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 96 kodeksu spółek handlowych dotyczący reprezentacji. Partnerzy mają prawo podjąć decyzję o powołaniu zarządu, dzięki temu spółka partnerska będzie oparta na takich samych przepisach co spółka z o. o. Zarząd będzie pełnił jedynie rolę reprezentanta.
 • rozwiązanie umowy spółki. Spółka może ulec rozwiązaniu po spełnieniu jednej z przesłanek wymienionych w ar. 98 kodeksu spółek handlowych, w którym zostały zawarte bezwzględne i względne przesłanki rozwiązania spółki. Umowa spółki może również zawierać powody zakończenia działalności.
 • przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika. Jeżeli umowa przewiduje taką możliwość to wtedy prawa i obowiązki wspólnika mogą przejść na osobę trzecią.
 • zmiana umowy spółki i podejmowanie uchwał, co do zasady taka zmiana powinna uzyskać zgodę wszystkich wspólników, chyba, że w umowie spółki partnerskiej jest zapisane inaczej. Do wspólników należy decyzja w jaki sposób będą podejmowane uchwały.
 • odesłanie do przepisów dotyczących spółki jawnej. Do spraw nieuregulowanych w umowie spółki partnerskiej odpowiednio stosowane są przepisy spółki jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Data publikacji: 2020-04-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU