Niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wybierają na miejsce prowadzenia firmy własne mieszkanie. Dzięki temu mogą zaliczyć część wydatków związanych z jego eksploatacją do kosztów uzyskania przychodu. Siedziba firmy w domu

Zgłoszenie chęci użytkowania mieszkania na cel prowadzenia działalności

Obowiązkiem osoby, która chce prowadzić działalność w swoim mieszkaniu jest zgłoszenie tego faktu do urzędu gminy. Chodzi o ustalenie czy w związku ze zmianą użytkowania, mieszkanie nie zostanie przekształcone w lokal użytkowy. Jest to ważne o tyle, że z faktem tym wiążą się różne stawki podatkowe. Wysokość podatku zależy od ustalonej stawki i od decyzji gminy, która ustala stawki na podstawie uchwały. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości podawane są w obwieszczeniu Ministra Finansów. W 2020 roku podatek dla lokalu mieszkalnego wynosi 0,81 zł za m2 powierzchni użytkowej, a dla budynku lub jego części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz tych zajętych na prowadzenie działalności, wynosi 23,90 zł za m2 powierzchni użytkowej.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu – kiedy jest możliwa?

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę we własnym mieszkaniu, w którym jednocześnie mieszka, to nie ma podstaw, aby została zmieniona stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmiana możliwa jest jedynie w sytuacji kiedy mieszkanie w całości lub w wydzielonej części służy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli więc przedsiębiorca wydziela w mieszkaniu jeden cały pokój i organizuje w nim biuro lub gabinet lekarski wyposażając go w niezbędny sprzęt, regał, czy biurko, to w takiej sytuacji zachodzi podstawa do zwiększenia stawki podatku od nieruchomości. Inaczej sprawa wygląda jeżeli przedsiębiorca w części pomieszczenia, które jednocześnie wykorzystuje do celów mieszkalnych stawia biurko i komputer. W tym przypadku nie ma podstaw do zmiany stawki podatku od nieruchomości. 

Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane:

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podatnik zwolniony jest z zapłaty podatku od nieruchomości jedynie w sytuacji kiedy zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji ma miejsce zmiana sposobu użytkowania lokalu. Zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia z zapłaty podatku.


Data publikacji: 2020-10-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU