W celu prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy właściwie ustalić podstawę opodatkowania. Niniejszy tekst zawiera wskazówki w jaki sposób wylicza się zaliczkę na podatek i jednocześnie oblicza podstawę opodatkowania. podstawa opodatkowania i jak obliczyc

Podstawa opodatkowania – zasady ogólne

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się wg zasad ogólnych mają możliwość odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast od podatku mogą odliczyć kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3 600 zł.

W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego za dany okres rozliczeniowy należy wykonać następujące czynności: 
 • od przychodu osiągniętego od początku roku odejmuje się koszty poniesione od początku roku – otrzymujemy dochód
 • od dochodu można odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym, pod warunkiem, że nie były wcześniej zaliczone do kosztów w KPiR - otrzymujemy podstawę opodatkowania, którą należy zaokrąglić do pełnych złotych
 • podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez stawkę podatku 12% do dochodu 120 000 zł oraz przez stawkę podatku 32% przy dochodzie powyżej 120 000 zł dochodu - otrzymujemy podatek należny za cały rok
 • od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz kwotę zmniejszającą podatek - otrzymujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy
 • zaliczkę za dany okres rozliczeniowy należy zaokrąglić do pełnych złotych – otrzymujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca wybrał opodatkowanie wg zasad ogólnych. W czerwcu osiągnął przychody narastająco od początku roku w wysokości 19 104,20 zł. Natomiast koszty wyniosły 1 215,50 zł. W czerwcu opłacił również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 199,34 zł. Suma wszystkich opłaconych składek od tego miesiąca wyniosła 996,70 zł. Suma opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od początku roku wyniosła 987 zł. Zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec wyniesie odpowiednio: 
 • 19 104,20 zł - 1 215,50 zł = 17 888,70 zł
 • 17 888,70 zł - 199,34 zł - 996,70 zł = 16 692,66 ~ 16 693 zł
 • 16 693 zł x 12% = 2 003,16 zł 
 • 2 003,16 zł – 3 600 zł = -1596,84 zł
Przedsiębiorca nie zapłaci zaliczki na podatek dochodowy. 

Podstawa opodatkowania – podatek liniowy 

Przy podatku liniowym obowiązuje stała stawka podatku w wysokości 19%. Ta forma opodatkowania cieszy się sporą popularnością wśród przedsiębiorców osiągających wysoki dochód. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także straty z lat ubiegłych. Jednocześnie nie ma możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.

W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego za dany okres rozliczeniowy należy wykonać następujące czynności:
 • od przychodu od początku roku odejmuje się koszty od początku roku – otrzymujemy dochód
 • od dochodu należy odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym i zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów w KPiR i dodatkowo nie przekroczyły kwoty 8 700 zł (limit za 2022 rok dla składki zdrowotnej). Limit na 2023 rok wynosi 10 200 zł – otrzymaną podstawę opodatkowania należy zaokrąglić do pełnych złotych.
 • podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez stawkę podatku 19% - otrzymujemy podatek należny za cały rok
 • od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach – otrzymujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy
 • zaliczkę za dany okres rozliczeniowy należy zaokrąglić do pełnych złotych – otrzymujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca wybrał podatek liniowy jako formę opodatkowania. W miesiącu czerwcu osiągnął przychód od początku roku w wysokości 25 000 zł. Natomiast koszty wyniosły 4 000 zł. Opłacone w czerwcu składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 199,34 zł. Suma opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne do czerwca wyniosła 996,70 zł. Przedsiębiorca posiadał do odliczenia stratę z ubiegłych lat w wysokości 1 000 zł. Suma opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od początku roku wyniosła 1 351 zł. Podstawa opodatkowania i zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec wynoszą odpowiednio: 
 • 25 000 zł - 4 000 zł = 21 000 zł
 • 21 000 zł - 199,34 zł - 996,70 zł - 1 000 zł = 18 803,96 ~ 18 804 zł
 • 18 804 zł x 19% = 3 572,76 zł
 • 3 572,76 zł - 1 351 zł = 2 221,76 zł. 
 • Po zaokrągleniu zaliczka na podatek dochodowy wyniesie 2 222 zł.
Począwszy od zaliczki za czerwiec 2022 rok podatnik rozliczający się podatkiem liniowym ma prawo odliczyć składki zdrowotne od zapłaconej kwoty składki. W tym zakresie obowiązuje limit, który na 2022 rok został określony do kwoty 8 700 zł. Powyższe możliwe jest w związku z poprawką do Polskiego Ładu. 

Podstawa opodatkowania – podatek zryczałtowany

Przedsiębiorca stosujący podatek zryczałtowany ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości odliczania kosztów. Podatnik pod uwagę bierze jedynie przychody uzyskane w danym okresie rozliczeniowym. Może je zmniejszyć jedynie o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawa opodatkowania może być obniżona o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. 

Poniżej przedstawiony został sposób wyliczenia podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy:
 • przychody za poszczególne stawki ryczałtu należy podzielić przez łączny przychód osiągnięty w danym miesiącu. W ten sposób wylicza się proporcję sprzedaży danej stawki do całości
 • należy wyliczyć składkę społeczną do odliczenia (suma składek społecznych zapłaconych w miesiącu, za który liczony jest podatek oraz niewykorzystane składki społeczne z poprzednich miesięcy)
 • wyliczenie składki zdrowotnej do odliczenia - 50% sumy składek zdrowotnych zapłaconych w miesiącu, za który liczony jest podatek oraz niewykorzystane składki zdrowotne z poprzednich miesięcy
 • odjęcie od kwoty przychodu danej stawki składki społecznej i zdrowotnej do odliczenia, którą należy pomnożyć przez wyliczoną wcześniej proporcję sprzedaży danej stawki do całości - wynik należy zaokrąglić. Otrzymujemy podstawę opodatkowania dla danej stawki
 • podstawę opodatkowania dla danej stawki należy pomnożyć przez stawkę – otrzymujemy podatek, który należy zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić do urzędu skarbowego.
Wykaz stawek dla przychodu dla danego rodzaju działalności znajduje się w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca wybrał na rozliczenie swoich przychodów zryczałtowany podatek dochodowy. W czerwcu jego przychody kształtowały się następująco: 
 • sprzedaż opodatkowana stawką 8,5% - 10 000 zł
 • sprzedaż opodatkowana stawką 5,5% - 20 000 zł.
Wysokość opłaconych w czerwcu:
 • składek na ubezpieczenie społeczne wyniosła 199,34 zł
 • suma niewykorzystanych składek na ub. społeczne wyniosła 120 zł
 • suma opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od początku roku wyniosła 5 000 zł.
Zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy za miesiąc czerwiec wylicza się następująco:
 • 10 000 zł:30 000 zł = 0,333333333333%
 • 20 000 zł:30 000 zł = 0,666666666666%
 • 199,34 zł + 120 zł = 319,34 zł
 • 10 000 zł - 319,34 zł x 0,33333333333% = 9 893,55 zł
 • 20 000 zł - 319,34 zł x 0,666666666666% = 19 787,11 zł
 • 9 893,55 zł x 8,5% = 840,95 zł
 • 19 787,11 zł x 5,5% = 1 088,29 zł
 • 840,95 zł + 1 088,29 zł = 1 929,24 zł ~ 1 929 zł.


Data publikacji: 2023-03-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU