Podatnicy w Polsce mają obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Jedną z form zapłaty jest uproszczona zaliczka. Czym dokładnie ona jest i kto może z niej skorzystać? uproszczona zaliczka na podatek

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy – podstawowe informacje

Do 2018 roku podatnicy, którzy chcieli stosować uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy mieli obowiązek powiadomienia o tym Urząd Skarbowy. Informację o wyborze takiej formy trzeba było złożyć w terminie do 20 lutego danego roku, w którym podatnik chciał korzystać z uproszczenia. 
Powyższy przepis został uchylony i od 2019 roku już nie obowiązuje. Obecnie podatnik, który chce opłacać zaliczki w formie uproszczonej może to robić bez powiadamiania naczelnika US. Musi jedynie przez cały rok wpłacać je w tej postaci. Po zakończeniu roku podatkowego w składanym zeznaniu rocznym powinien zawrzeć informację, że płaci zaliczki uproszczone. 

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy – podmioty, które mogą ją stosować (art. 44 ust. 6b ustawy o PIT)

Do podmiotów, które mogą skorzystać z zapłaty podatku za pomocą uproszczonej zaliczki zaliczają się tylko ci podatnicy, którzy osiągają dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mogą to być zarówno przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej oraz ci którzy wybrali 19% podatek liniowy. Zgodnie z przepisami zaliczki wpłaca się jedynie w okresach miesięcznych. Nie są dozwolone wpłaty kwartalne. 
Z tej formy nie skorzystają osoby fizyczne rozliczające się za pomocą zryczałtowanego podatku dochodowego, jak również podatnicy, którzy pierwszy raz rozpoczynają działalność gospodarczą oraz ci, którzy rozpoczęli ją w poprzednim roku podatkowym. 

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy – podstawa wyliczania

Podatnik rozliczający się skalą podatkową lub podatkiem liniowym wylicza zaliczkę od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej jaki został wykazany w zeznaniu złożonym: 
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata pod warunkiem, że w zeznaniu za kolejny rok podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub wykazał dochód nieprzekraczający kwoty wolnej od podatku.
Przedsiębiorca, który będzie chciał w 2021 roku rozliczyć podatek dochodowy za pomocą zaliczki uproszczonej, będzie musiał wyliczyć jej wysokość w oparciu o dochód wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w 2020 roku za rok 2019. W przypadku kiedy za ten okres nie został wykazany żaden dochód podlegający opodatkowaniu lub gdy dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, to wysokość zaliczki zostanie wyliczona na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu za 2018 rok. Jeżeli również w tym okresie podatnik nie wykazał żadnego dochodu, to w tym momencie traci prawo do opłacania zaliczek w formie uproszczonej. 

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy – sposób wyliczania

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w oparciu o skalę podatkową wyliczają wysokość zaliczki uproszczonej jako 1/12 kwoty podatku. Podatek oblicza się od dochodu z działalności gospodarczej przy zastosowaniu skali podatkowej. 
Od kwoty zaliczki trzeba odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez podatnika w danym miesiącu. Jednak nie może to być więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki. 

PRZYKŁAD
Podatnik w 2019 roku rozliczał się za pomocą skali podatkowej. Dochód do opodatkowania wyniósł 67 700 zł. W 2021 roku przedsiębiorca podjął decyzję o rozliczaniu sią za pomocą metody uproszczonej i co miesiąc ma zamiar wpłacać stałą zaliczkę w wysokości 1/12 zapłaconego podatku w 2019 roku. 
Uproszczenie w postaci stałej stawki podatku w wysokości 17% za cały rok 2019 - podatek za 2019 rok wyniesie 11 509 zł. Wysokość uproszczonej zaliczki jaka będzie obowiązywała w 2021 roku wyniesie 959 zł (11 509 zł/12 miesięcy = 959,08 zł). 
Jeżeli ten sam podatnik będzie rozliczał się liniowo, to zaliczka uproszczona na podatek dochodowy zostanie ustalona w podobny sposób jak w przypadku skali podatkowej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonego według 19% stawki od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej. 

Uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczkę za grudzień w terminie do 20 stycznia następnego roku.


Data publikacji: 2021-03-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU