Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? To problem, który dotyka przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Naszym celem jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji, a także pokazanie krok po kroku jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. podatek dochodowy PIT-5

 

Jak obliczyć podatek progresywny?

Dla wszystkich podatników, którzy prowadzą rozliczanie swoich przedsiębiorstw na zasadach ogólnych, możliwe jest odliczenie od uzyskanego dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje również opcja odliczenia od podatku opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty pomniejszającej podatek, która w 2020 roku wynosi 525,12 zł.

W celu naliczenia kwoty podatku dochodowego (progresywnego) należy wykonać następujące czynności:
W pierwszej kolejności należy pomniejszyć przychód, który został osiągnięty przez przedsiębiorstwo od początku roku o koszty. Oto dochód firmy. Istnieje jednak kilka sposobów, aby kwotę tę pomniejszyć, a mianowicie odjąć możliwą stratę, która powstała w latach poprzednich, a także łączną kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, które przypadają na konkretny rok podatkowy. Uwaga, może to nastąpić jedynie w sytuacji, gdy składki nie zostały wliczone w koszty Księgi Przychodów i Rozchodów. Obliczony dochód, który zostanie opodatkowany należy zaokrąglić do pełnych złotówek.
Otrzymana kwota, stanowiąca podstawę opodatkowania musi zostać pomnożona przez 17% stawkę podatku. Należy zapamiętać, iż dotyczy to dochodu nie przekraczającego 85 528 zł, czyli tak zwanego pierwszego progu podatkowego. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo osiągnęło wyższy próg podatkowy, zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest a inny sposób, a mianowicie bez pomniejszania o kwotę wolną od podatku.

W następnej kolejności pomniejszamy obliczony podatek o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, oczywiście mamy na myśli składki za dany rok. Składki zdrowotne wynoszą 7,75% naliczone od podstawy, a nie zsumowanej składki. W ten właśnie sposób obliczony został podatek należny przedsiębiorstwa.
Kwota podatku należnego zostaje pomniejszona o zaliczki, które zostały opłacone w poprzednich miesiącach, a także kwotę zmniejszającą podatek 525,12 zł. W ten właśnie sposób obliczony został podatek za konkretny okres rozliczeniowy.
Na końcu sumę należy zaokrąglić do pełnych złotówek i można już ją odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

Jak obliczyć podatek liniowy?

Kolejną metodą obliczania podatku dochodowego jest podatek liniowy. W tej metodzie, dochód podatnika nie ma znaczenia, gdyż płaci on zawsze podatek dochodowy w wysokości 19%. Ten sposób rozliczania jest najbardziej korzystny dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody. Jedyne odliczenie, które może zostać uwzględnione to składki na ubezpieczenie społeczne o które pomniejszony zostaje dochód, a także odliczone zostają składki na ubezpieczenie zdrowotne od naliczonego podatku.

Najpierw od przychodów uzyskanych od początku roku należy odjąć koszty, również powstałe od początku roku. W ten sposób powstanie kwota dochodu.
Kwotę dochodu można pomniejszyć o stratę z lat poprzednich, jeśli istnieje taka możliwość, a także o łączną kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w konkretnym roku podatkowym. Warto zapamiętać, iż koszty te nie mogą być wcześniej ujęte w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Dochód, który został obliczony przez przedsiębiorcę należy zaokrąglić do pełnych złotówek.
W kolejnym kroku, podstawa opodatkowania zostaje pomnożona przez 19% stawkę podatku i oto naliczona została kwota podatku.
Jak już wcześniej wspomnielismy, można odliczyć łączną kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wynosi 7,75% od podstawy opodatkowania. Nie można odliczyć kwoty tej od całej zapłaconej składki. W ten właśnie sposób, powstaje podatek należny za cały rok. Podatek, który został obliczony przez przedsiębiorcę należy pomniejszyć o zapłacone w poprzednich miesiącach zaliczki i oto podatek za określony okres rozliczeniowy.
Kwotę zaliczki, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Jak obliczyć podatek zryczałtowany?

Podatek zryczałtowany możliwy jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję przychodów, zamiast prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. W momencie obliczania podatku dochodowego, koszty, które zostały poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu nie mają znaczenia. W systemie tym najistotniejszą kwotą jest suma przychodów, która może być zmniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały pokryte w danym okresie. Również podatek należny może ulec pomniejszeniu, tym razem o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy obliczaniu zaliczki na podatek zryczałtowany, wykonujemy:
Najpierw kwotę przychodu pomniejszyć o opłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne, a także składki, które zostały pokryte w poprzednich miesiącach danego roku o których nie było wspomniane w żadnych wcześniejszych wyliczeniach.
Kwota ta musi być zaokrąglona do pełnych złotówek, a także pomnożona o wartość stawki procentowej podatku, który dotyczy występującego przychodu. O rodzajach przychodów mowa w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Obliczona przez podatnika kwota podlega pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które stanowią 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, nie można brać pod uwagę całej składki. Kwota do zapłacenia pomniejszana jest także o składki, które miały miejsce w poprzednich miesiącach danego roku, a przedsiębiorca nie korzystał z nich wcześniej.
Podatek dochodowy, który należy zapłacić Urzędowi Skarbowemu musi zostać zaokrąglony do pełnych złotych.

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2018-05-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU