Jak co roku począwszy od 15 lutego 2024 roku urząd skarbowy udostępnia podatnikom możliwość rozliczania podatku dochodowego za poprzedni rok i składania rocznych formularzy PIT. Rok 2024 jest pierwszym, w którym organ podatkowy przygotuje zeznanie roczne dla przedsiębiorców. Do tej pory z takiej możliwości mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Roczne zeznania PIT dla przedsiębiorców sporządzone przez urząd skarbowy będą widoczne w usłudze Twój e-PIT. e-pit dla przedsiebiorcow

Twój e-PIT od 2024 roku

Począwszy od rozliczeń podatkowych za 2023 rok składanych w 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa będzie sporządzać dla przedsiębiorców wstępne zeznanie roczne PIT. Formularz będzie przygotowywany na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Dotyczy to druków rozliczeniowych: PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, a także oświadczeń PIT-OP i informacji o danych dotyczących dzieci w ramach posiadanego uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+ za rok 2023. Osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą pracujące cały rok na etacie mają obowiązek złożenia zeznania rocznego takiego samego jak osoby bez zawieszonej działalności uzyskujące dochody przez cały rok jedynie ze stosunku pracy.  

Twój e-PIT dla przedsiębiorców – kto będzie mógł skorzystać z usługi?

Od 15 lutego 2024 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej mogą skorzystać z przygotowanego dla nich przez organ podatkowy rocznego zeznania podatkowego za 2023 rok, które będzie dostępne w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W zeznaniu znajdą się dane, w których posiadaniu jest Krajowa Administracja Skarbowa. Ministerstwo Finansów podało informację, dla których podmiotów gospodarczych została przygotowana usługa.

Zeznanie roczne za 2023 rok składane w 2024 roku będzie dostępne przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według:
  • zasad ogólnych – stawka 12% i 32%
  • podatku liniowego – stawka 19%
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
oraz dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. 

E-PIT przedsiębiorcy w Twój e-PIT - rodzaj informacji podatkowych jakie zawiera

W zeznaniach rocznych sporządzonych przez organ podatkowy dla przedsiębiorców będą znajdowały się takie informacje, jak:
  • dane rejestracyjne podatnika
  • wysokość zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych przez podatnika w trakcie roku
  • kwoty wpłaconego ryczałtu
  • informacje uzyskane od płatnika w przypadku, kiedy przedsiębiorca otrzymywał w trakcie roku w tym samym czasie dochody z pracy na etacie, umowy zlecenia, renty, emerytury lub zasiłków.
Jeżeli w informacjach przekazanych przez płatnika zostaną wskazane ulgi, to zostaną one również uwzględnione w przygotowanym dla przedsiębiorcy zeznaniu rocznym.

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym przedsiębiorcy w usłudze e-PIT

Jeżeli przedsiębiorcy przysługują jakieś ulgi oraz odliczenia, to niektóre z nich mogą zostać uwzględnione w przygotowanym przez KAS formularzu e-PIT. Przykładowo podatnicy rozliczający się wg zasad ogólnych znajdą w rozliczeniu ulgę na dzieci. Natomiast każdy kto w rozliczeniu za ubiegły rok wskazał organizację OPP i przekazał 1,5% podatku na tę organizację również będzie miał to uwzględnione w zeznaniu pod warunkiem, że taka organizacja nadal znajduje się na liście OPP. 

Dane jakie powinien uzupełnić przedsiębiorca

Formularz PIT przedsiębiorcy przygotowany przez organ podatkowy zawiera jedynie podstawowe dane.

Przedsiębiorca przed akceptacją i wysyłką powinien uzupełnić zeznanie o następujące informacje: 
  • kwotę przychodu uzyskanego w poprzednim roku
  • kwotę kosztów uzyskania przychodu za poprzedni rok
  • przysługujące ulgi podatkowe niewskazane automatycznie w zeznaniu. 
W przypadku przedsiębiorców urząd skarbowy nie posiada wszystkich informacji potrzebnych do sporządzenia zeznania rocznego, dlatego nie wszystkie rubryki w zeznaniu zostaną wypełnione i będą wymagały uzupełnienia przez przedsiębiorców. Organ podatkowy dysponuje głównie danymi dotyczącymi zaliczek wpłacanych przez podatników w trakcie roku podatkowego. Odpowiednie pola na drukach PIT-36, PIT-36L, PIT-28 uzupełniane są na podstawie posiadanych informacji o stosowanej formie opodatkowania, o wpłacanych zaliczkach, z jakiego tytułu oraz za jakie miesiące. Dodatkowo urząd skarbowy umieści w zeznaniu rocznym przedsiębiorcy podstawowe dane osobowe podatnika, nr NIP oraz nr rachunku bankowego do zwrotu ewentualnej nadpłaty. 

Z powyższego wynika, że na dzień dzisiejszy przedsiębiorca i tak będzie musiał wypełnić większą część rocznego zeznania podatkowego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że od 15 lutego będzie możliwe zapoznanie się z nowymi kreatorami zeznań, które mają znacznie ułatwić proces składania formularzy. 

Podsumowanie

Nowa możliwość udostępniona przedsiębiorcom może być dla nich dużym ułatwieniem zwłaszcza w przypadku podatników, którzy oprócz przychodów osiąganych z działalności gospodarczej otrzymują również inne dochody, np. ze stosunku pracy, emerytury, do których sporządzana jest informacja PIT-11. Jest to też spore ułatwienie w przypadku przedsiębiorców z zawieszoną działalnością gospodarczą.


Data publikacji: 2024-02-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU