Terminowe opłacanie należności podatkowych jest jednym z obowiązków przedsiębiorcy. Czasami z różnych powodów obowiązujące terminy mogą zostać niedotrzymane i np. zaliczka na podatek dochodowy nie zostanie opłacona w dniu jaki został wyznaczony w przepisach. Czy w takiej sytuacji podatnik może ponieść karę? zaliczka na podatek dochodowy po terminie

Niezapłacona zaliczka na podatek dochodowy, a odsetki

Podatek, który nie został zapłacony w terminie traktowany jest jak zaległość podatkowa. W tym przypadku przedsiębiorca może ponieść karę w postaci naliczonych odsetek za zwłokę, które powinien samodzielnie wyliczyć i wpłacić razem z zaległą zaliczką do właściwego urzędu skarbowego. Podatnik powinien wiedzieć, że urząd nie wysyła powiadomień o wysokości należnych odsetek, ani nie wzywa do ich uregulowania. 

Jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie nie ureguluje zaległości, to zostają one objęte egzekucją skarbową, a to wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów z nią związanych (kwota niezapłaconego podatku + odsetki za zwłokę + koszty egzekucji). 

Wysokość odsetek może zostać pomniejszona przez:
  • złożenie wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie płatności na raty (należy zapłacić opłatę prolongacyjną)
  • umorzenie zaległości podatkowej razem z odsetkami za zwłokę.
W przypadku kiedy podatnik złoży korektę deklaracji rocznej i zapłaci odsetki za zwłokę, to może obniżyć ich wartość z kwoty podstawowej do kwoty 50% tej wartości (obniżone odsetki od zaległości podatkowych). 
Powyższe nie ma zastosowania do odsetek od nieterminowo uregulowanych zaliczek na podatek dochodowy (przepisy Ordynacji podatkowej). 

Niezapłacenie zaliczki na podatek dochodowy – wymiary kary

Jeżeli podatnikowi zdarzy się raz nie zapłacić zaliczki na podatek dochodowy w terminie, to w zasadzie nie grozi mu kara skarbowa. Zgodnie z polskimi przepisami osobna odpowiedzialność przewidziana jest w przypadku:
  • niezadeklarowania źródła przychodów
  • niezłożenia deklaracji w terminie w ramach przychodów uzyskiwanych z zdeklarowanego źródła
  • niezapłacenia w terminie zdeklarowanego podatku.
Jeżeli przedsiębiorca cały czas unika zapłaty zobowiązań podatkowych w ustawowych terminach, to może z tego tytułu ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. Jest to zgodne z przepisami art. 57 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, który mówi, że:

Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W 2021 roku kara za wykroczenie skarbowe kształtuje się od 280 zł do 56 000 zł. Jeżeli przedsiębiorca przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe wpłaci w całości należny podatek do właściwego urzędu, to sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 

W sytuacji zbiegu przestępstw, np. przy niezłożeniu deklaracji i niezapłaceniu podatku z danego tytułu, podatnik może podlegać karze za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, a także za dodatkowe czyny zabronione.
Przedsiębiorca naraża się też na poniesienie kary w przypadku nieopłacenia w terminie zaliczek na podatek dochodowy za zatrudnionych pracowników (deklaracja PIT-4). Za to przewinienie grozi kara w wysokości do 72 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności, bądź obie kary łącznie

Co należy rozumieć przez uporczywe nieuiszczanie zobowiązań?

W przepisach Kodeksu karno-skarbowego brak jest wyjaśnienia, co należy rozumieć przez uporczywe nieuiszczanie zobowiązań, dlatego w tym wypadku warto oprzeć się na postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 roku, sygn. akt I KZP 2/03, w którego treści można przeczytać:

uporczywość w niepłaceniu podatku oznacza powstanie stanu niezgodnego z prawem, trwającego pewien czas. To zaś wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z czynem o charakterze trwałym. Nawet tam, gdzie zachowanie to musi dla swej karalności objąć kilka zachowań (wielokrotność uchybień terminowi płatności), a więc gdy można byłoby mówić o zachowaniu wieloczynowym, zauważyć trzeba, że żadne z nich samo w sobie nie jest karalne. Prawo karne skarbowe nie penalizuje bowiem niezapłacenia podatku w terminie, ale tylko uporczywe niepłacenie go w terminie.


Data publikacji: 2021-09-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU