W tej chwili jedną z bardziej popularnych form zatrudnienia jest umowa zlecenia. Kodeks cywilny wskazuje, że ten rodzaj umowy może być zawarty na czas określony i może dotyczyć wykonania konkretnej usługi. Czy mimo wszystko możliwe jest zawarcie umowy zlecenia na czas nieokreślony? czy mozna zawrzec umowe zlecenie na czas nieokreslony

Umowa zlecenia – najważniejsze informacje

Kwestie związane z umową zlecenia zostały zawarte w art. 734 Kodeksu cywilnego. Określa się ją jako umowę starannego wykonania lub działania. Zleceniodawca powierza zleceniobiorcy wykonanie określonej pracy w wyznaczonym terminie. Za jej wykonanie zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie ustalone przez obie strony umowy. W odróżnieniu od umowy o dzieło, przy zleceniu nie ma znaczenia rezultat. Liczą się jedynie działania jakie zostały uzgodnione i podjęte w celu wykonania zlecenia. W 2022 roku minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia wynosi 19,70 zł

Do podstawowych elementów jakie pokazują, że praca została wykonana w ramach umowy zlecenia należą:
  • brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę
  • brak obowiązku wykonywania zlecenia w określonym miejscu
  • brak określenia wymiaru godzinowego wykonywanej pracy
  • duża swoboda w wykonywaniu zleconych czynności
  • samodzielność pracowników w zakresie organizacji pracy
  • możliwość wykonywania zlecenia przez osobę trzecią.
Do końca 2015 roku obowiązywały przepisy, które nie nakładały obowiązku odprowadzania składek ubezpieczeniowych na ZUS z tytułu umowy zlecenia. Od 2016 roku od każdej umowy zawieranej na kwotę niższą niż obowiązujące w danym roku wynagrodzenie minimalne, obowiązkowo muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca może przystąpić także do ubezpieczenia chorobowego na zasadzie dobrowolności. Od powyższej zasady obowiązują wyjątki, jak np. sytuacja kiedy zleceniobiorca zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i otrzymuje z tego tytułu przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Wtedy z tytułu mowy zlecenia nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.  

Umowa zlecenia – okres trwania 

Z reguły, umowa zlecenia powinna być zawarta jednorazowo na wykonanie określonej czynności. Przedsiębiorca może też zatrudniać pracowników do pracy sezonowej, tylko na czas wykonywania pracy w sezonie. W niektórych sytuacjach umowa zlecenie nie ma charakteru doraźnego. Dotyczy to przypadków kiedy przedsiębiorca zleca stałe wykonywanie określonych czynności. W takiej sytuacji przepisy pozwalają zatrudnić osobę, zleceniobiorcę na czas nieokreślony, jednak umowa taka nie może mieć charakteru umowy o pracę, np. nie może charakteryzować jej ścisłe wykonywanie poleceń przełożonego w określonym przez niego miejscu i czasie.  

Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony

Nie ma przeszkód, aby umowa zlecenia zawarta na czas nieokreślony została rozwiązana w dowolnym momencie. Prawo do wypowiedzenia ma zarówno zleceniodawca, jak i  zleceniobiorca bez konieczności podawania powodów jej rozwiązania. Nie wymagają tego obowiązujące przepisy prawne. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. W jej przypadku nie obowiązują okresy wypowiedzenia, tak jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę.

Umowa musi być wypowiedziana w takiej formie, która umożliwi zapoznanie się z wypowiedzeniem w prosty sposób. Najlepiej jeżeli zostanie sporządzone w takiej samej formie w jakiej została zawarta umowa zlecenia. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony nie wymaga wystawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia, jednak zleceniodawca może wydać zaświadczenie na prośbę zleceniobiorcy. W przypadku umowy o pracę, jej rozwiązanie skutkuje wystawieniem świadectwa pracy.


Data publikacji: 2022-04-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU