Kwestie związane z wymiarem przysługującego urlopu wypoczynkowego zostały zawarte w art. 154 Kodeksu pracy. Przeważnie urlop wynosi od 20 do 26 dni roboczych. Niektórym grupom zawodowym na mocy odrębnych przepisów przysługuje dłuższy okres urlopu w ilości od 5 do 12 dni w roku. wiecej dni urlopu

Dla kogo dłuższy urlop wypoczynkowy?

Do grup zawodowych, które mają prawo do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego należą:
 • pracownicy młodociani na podstawie art. 205 Kodeksu pracy
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • nauczyciele na podstawie art. 64 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela
 • nauczyciele akademiccy na podstawie art. 129 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • sędziowie zgodnie z art. 92 par. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • prokuratorzy na podstawie art. 119 ustawy z dnia 28.01.2016 roku Prawo o prokuraturze.

Dodatkowo wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje:
 • pracownikom socjalnym zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej
 • kontrolerom NIK na podstawie art. 79 ustawy z dnia 23.12.1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli
 • pracownikom naukowym i badawczo-technicznym zatrudnionym w instytucjach badawczych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 30.04.2010 roku o instytucjach badawczych
 • członkom personelu dyplomatyczno-konsularnego zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 roku o służbie zagranicznej
 • członkom służby zagranicznej na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2001 roku o służbie zagranicznej
 • inwalidom wojennym zatrudnionym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29.05.1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • kombatantom i osobom represjonowanym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.05.1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla poszczególnych grup zawodowych

Nauczyciele mają prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w zwiększonym wymiarze podczas ferii szkolnych letnich i zimowych. Urlop koniecznie musi zostać wykorzystany w czasie ich trwania. Nie można przełożyć go na inne dni. 
Nauczyciele akademiccy mogą wykorzystać 36 dni urlopu wypoczynkowego płatnego z zastrzeżeniem, że urlop musi być wykorzystany w czasie wolnym od zajęć. 

Policjanci – wymiar urlopu zależy od długości służby i wynosi odpowiednio przy:
 • 15 lat stażu pracy – 5 dni roboczych
 • 20 lat stażu pracy – 9 dni roboczych
 • 25 lat stażu pracy – 13 dni roboczych 
Sędziowie i prokuratorzy mają prawo w każdym roku do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni po 10 latach pracy oraz 12 dni po 15 latach pracy, zgodnie z art. 119 ustawy Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie w przypadku kiedy ich obowiązkiem jest praca socjalna i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, po przepracowaniu pełnych 5 lat mają prawo do dodatkowych dni urlopu w wymiarze 10 dni raz na 2 lata, zgodnie z art. 121 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku. 

Urzędnicy służby cywilnej po przepracowaniu 5 lat otrzymują 1 dodatkowy dzień urlopu za każdy przepracowany rok aż do momentu osiągnięcia 12 dodatkowych dni urlopu, zgodnie z art. 105 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008 roku. 

Pozostali pracownicy – wymiar urlopu

Podstawowy wymiar urlopu zależy od stażu pracy i kształtuje się następująco:
 • poniżej 10 lat pracy – 20 dni roboczych
 • 10 lat i powyżej – 26 dni roboczych.
Do stażu pracy osoby zatrudnionej wlicza się okres odbytej edukacji. Do stażu uprawniającego do uzyskania urlopu dolicza się liczbę lat w ilości uzależnionej od rodzaju uzyskanego wykształcenia. 
 • ukończona szkoła zasadnicza lub równorzędna szkoła zasadnicza – nie więcej niż 3 lata
 • średnia szkoła zawodowa – nie więcej niż 5 lat
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
 • szkoła policealna – 6 lat
 • szkoła wyższa – 8 lat. 
Wymienionych okresów się nie sumuje. Jeżeli pracownik ukończył studia wyższe to będzie miał doliczone 8 lat, a nie np.: 12 lat (8 lat studiów + 4 lata nauki w liceum).


Data publikacji: 2021-07-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU