Przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym mają szereg obowiązków związanych ze wpisami. Jeżeli nie są one przestrzegane, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W najgorszym przypadku dojdzie do rozwiązania spółki bez procesu likwidacji. wykreslenie spolki krs brak sprawozdania finansowego

Obowiązki spółki wpisanej do KRS

Podmiot wpisany do KRS ma obowiązek dostarczania sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, uchwał zatwierdzający sprawozdania, uchwał o podziale zysku bądź pokryciu strat i opinie biegłego rewidenta (gdy konieczne).

Niewywiązywanie się z obowiązków spółki rodzi szereg konsekwencji. Jeżeli spółka ma przygotowane dokumenty, które nie zostały złożone do KRS, sytuacja jest prostsza. Muszą trafić do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), a następnie są przekazywane do KRS. Inną opcją jest złożenie dokumentów z wykorzystaniem S24, jednak w tym przypadku konieczne jest uregulowanie opłaty.

Gdy dokumentacja nigdy nie została przygotowana oraz złożona, sytuacja znacznie się komplikuje, gdyż od momentu otrzymania wezwania do uzupełnienia zaległej dokumentacji, podmiot ma 7 dni na dostarczenie brakujących dowodów. Ten czas nie wystarczy, aby przygotować i dostarczyć niezbędną dokumentację.

W najgorszym położeniu są członkowie zarządu/likwidatorzy spółki, jeżeli zostanie ona wykreślona z KRS. Ciąży na nich odpowiedzialność za okres, kiedy wykonywali swoje obowiązki, gdzie jednym z nich było przygotowanie i dostarczanie dokumentów rocznych do KRS, a z którego się nie wywiązali.

Przymusowe rozwiązanie spółki osobowej z likwidacją dopiero po grzywnie

Jeżeli spółka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, sąd rejestrowy stosuje wezwanie uwarunkowane nałożeniem grzywny wyznaczonej ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Jeżeli po otrzymaniu stosownego wezwania, podmiot nie dostarczy rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd rejestrowy z urzędu wszczyna postępowanie o rozwiązanie podmiotu zarejestrowanego w KRS. Postępowanie likwidacyjne zostaje wtedy pominięte, oczywiście pod warunkiem może istnieją ku temu ważne powody. W niniejszej sytuacji ustanowiony zostaje likwidator.

Przymusowe rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego

Art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiera katalog przypadków upoważniających sąd rejestrowy do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców z pominięciem postępowania likwidacyjnego.

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, muszą uwzględnić przepisy art. 25a pkt 4 ustawy o KRS. Przepisy wskazują, iż sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez postępowania likwidacyjnego, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, nawet po uzyskaniu wcześniejszego wezwania sądu rejestrowego.

Aby uniknąć poważnych konsekwencji, przedsiębiorca powinien udowodnić, że dysponuje majątkiem w ramach działalności albo faktycznie prowadzi działalność. Postępowanie o rozwiązanie podmiotu zarejestrowanego w KRS bez postępowania likwidacyjnego ma miejsce w sytuacji, gdy podmiot, w stosunku do którego odbywa się postępowanie, ma zbywalny majątek albo rzeczywiście prowadzi firmę.

Konsekwencje ze strony Skarbu Państwa

Jeżeli podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego i zostanie z niego wykreślony, Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie, jakie pozostało po spółce. Sytuacja i przesłanki, które przyczyniły się do wykreślenia z rejestru, nie odkrywają żadnego znaczenia. Po wykreśleniu podmiotu z rejestru, na Skarb Państwa nałożona jest również odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z nabytego mienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno wspólnicy, jak i członkowie spółdzielni oraz inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mają prawo dochodzić swoich praw. Aby zastosować tę zasadę, muszą reprezentować minimum 2/3 głosów i wykazać równocześnie, iż każdy z wierzycieli jest zaspokojony albo zabezpieczony.

Zaległe sprawozdania finansowe dla spółek wykreślonych z KRS

Jeżeli spółka zostanie wykreślona z KRS, podmiot traci możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów, stąd sprawozdania roczne i inne pisma muszą być przekazane do KRS, zanim spółka zostanie wykreślona. Po wykreśleniu podmiot nie jest w stanie wejść do systemu RDF - to skutek uboczny dezaktywacji numeru KRS przypisanego do spółki. Gdy dokumenty zostaną dostarczone z wykorzystaniem S24, szansa na umorzenie postępowania jest wysoka, gdyż odnosi się do spółki, którą już wykreślono z KRS.

Odpowiedzialność z tytułu dostarczania wymaganych dokumentów do KRS nie wygasa w momencie wykreślenia spółki z rejestru.


Data publikacji: 2023-11-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU