Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność dokumentowania sprzedaży towarów lub usług na rzecz innych podmiotów za pośrednictwem faktur. Niekiedy w wystawianych dokumentach może pojawić się błąd. Czasami klienci zwracają lub reklamują zakupiony towar. W takich sytuacjach przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Czas na wystawienie faktury korygującej

Faktura korygująca – kiedy należy ją wystawić?

Art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa przypadki na podstawie, których należy wystawić korektę faktury. Są to sytuacje kiedy:
 • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu
 • zostały udzielone opusty i obniżki cen
 • podatnik uzyskał zwrot towarów i opakowań
 • nabywca otrzymał zwrot części lub całości zapłaty
 • cena została podwyższona
 • nastąpiła pomyłka w cenie, stawce. kwocie podatku lub w innej pozycji faktury.
Jeżeli faktura korygująca została wystawiona z wyżej wymienionych powodów, to dokument powinien zawierać dane wymienione w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, takie jak: 
 • wyrazy: „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”
 • kolejny numer i datę wystawienia
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy korekta
 • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6
 • nazwę towaru lub usługi objęte korektą
 • przyczynę korekty
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty z poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej o ile korekta wpłynie na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego
 • w innych przypadkach niż te wskazane w pkt. 5 wykazuje się prawidłową treść korygowanych pozycji.

Korekta faktury – okres księgowania

W okresie do stycznia 2016 roku faktury korygujące były ujmowane w ewidencji księgowej w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Przyczyna korekty nie miała tu znaczenia. Taka zależność miała swoje wady, szczególnie w przypadku kiedy korekta dotyczyła innego roku podatkowego, ponieważ mogła mieć wpływ na roczne zeznanie podatkowe. 

Obecnie datę księgowania korekty ustala się ze względu na powód jej wystawienia. Może nim być:
 • błąd w fakturze pierwotnej (pomyłka w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wtedy fakturę należy zaksięgować w dacie wystawienia faktury pierwotnej
 • wystąpienie takich zdarzeń, jak: reklamacja, zwrot lub częściowy zwrot towaru, czy udzielenie rabatu obliguje do zaksięgowania korekty w bieżącej dacie, czyli dacie jej wystawienia.
Zasady dotyczące księgowania faktur korygujących zostały zawarte w art. 14 ust. 1m-1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak długo należy przechowywać dokumenty?

W Polsce zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin zapłaty podatku. Wszystkie ewidencje oraz inne dokumenty niezbędne dla celu rozliczenia powinny być przechowywane w tym samym terminie, 5 lat. W praktyce okres ten wynosi nie 5, a 6 lat. W tym czasie należy przechowywać również wszystkie ewidencje potrzebne do rozliczenia podatku. Będą to między innymi: faktury zakupu i sprzedaży oraz faktury korygujące.

Termin na wystawienie korekty

W przepisach podatkowych brak jest określenia terminu w jakim należy wystawić korektę. Jednak biorąc pod uwagę termin przechowywania dokumentów sprzedaży dla celów rozliczenia podatku, to korekta powinna być wystawiona przed upływem 5 lat. Jeżeli zobowiązanie podatkowe się przedawni, to nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania za ten okres. Podatnik może wystawić fakturę korygującą jedynie do dokumentów w stosunku, do których nie przedawnił się obowiązek podatkowy. 
Faktury korygujące powinny zostać wystawione niezwłocznie po zauważeniu błędu oraz w momencie zwrotu towaru. Jednak nie zawsze jest to możliwe, ponieważ czasami błąd zostaje zauważony dopiero po jakimś czasie lub zwrot towaru następuje po dłuższym okresie.

Podsumowanie

Wystawienie korekty faktury w czasie po likwidacji działalności gospodarczej pozwala zmniejszyć lub zwiększyć przychody w ostatnim okresie rozliczeniowym przypadającym na czas przed likwidacją działalności gospodarczej. 
Jeżeli korekta faktury zmniejsza przychód w okresie kiedy nie występują żadne przychody lub gdy ich kwota jest niewystarczająca, to przedsiębiorca powinien zwiększyć koszty o wartość w jakiej nie można było pomniejszyć przychodów.


Data publikacji: 2020-06-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU