Kodeks pracy wyznacza zarówno prawa, jak i obowiązki pracowników. Jednym z obowiązków jest wykonywanie badań okresowych, do których zalicza się badania wstępne, kontrolne i pozostałe. kara za brak badan okresowych pracownika

Badania okresowe i inne obowiązki pracownika

Artykuł 229 Kodeksu pracy podaje informację, iż wstępne badania lekarskie są dedykowane dla osób, które zaczynają pracę, pracowników młodocianych rozpoczynających pracę na innym stanowisku, a także pracowników przenoszonych na stanowisko pracy, w którym istnieje ryzyko wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia oraz niebezpiecznych i trudnych warunków.

Badania wstępne odbywają się jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania badań okresowych. Jeżeli pracownik zachoruje i jego obecność w pracy będzie dłuższa niż 30 dni, po powrocie do pracy ma obowiązek wykonać badania kontrolne.

Kodeks pracy informuje, że pracodawca powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby wszystkie badania odbywały się w godzinach zgodnych z czasem pracy zatrudnionych osób. Za czas badania pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie. Z kolei koszt badania oraz profilaktyki jest  pokrywany przez pracodawcę.

Pracodawca zleca zatrudnionym osobom udanie się na badania okresowe. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest kierowanie na badania końcowe – są wykonywane na żądanie zatrudnionej osoby. Uzyskane rezultaty są w stanie potwierdzić albo zaprzeczyć tezie pracownika, co będzie odgrywało ważną rolę przy rozwiązywaniu stosunku pracy. Szczególnie gdy w miejscu pracy stosowano substancje oraz czynniki rakotwórcze bądź pyły zwłókniające.

Pandemia koronawirusa, a także stan zagrożenia epidemicznego wprowadził wiele zmian. Jedną z nich było zawieszenie wykonywana badań okresowych przez pracowników. Jednak, kiedy działalność nie jest dłużej zawieszona, wymaga się wykonania badań w terminie nieprzekraczającym 180 dni od momentu odwołania zawieszenia.

Brak badań lekarskich - jakie konsekwencje?

Kodeks pracy wskazuje, że wykonywanie badań lekarskich to obowiązek zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Drugi z nich musi uczęszczać w badaniach oraz postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza. Brak respektowania przepisów z zakresu badań wywoła wiele niepożądanych konsekwencji dla każdej ze stron. Z kolei pracodawca organizuje badania i za nie płaci.

Pracownik, który nie godzi się na badania okresowe, nie przestrzega swoich obowiązków, co najczęściej jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy. Winą za rozwiązanie umowy obciąża się pracownika. Takie stanowisko potwierdza art. 52 Kodeksu pracy. Jeżeli w aktach pracownika nie znajduje się orzeczenie lekarskie pozwalające na wykonywanie obowiązków zawodowych, osoba fizyczna nie może zajmować się powierzonymi jej zadaniami. Aktualne badania lekarskie to jeden z wymogów umożliwiających wykonywanie pracy. Kiedy zabraknie badania, pracownik traci prawo do wynagrodzenia. Konsekwencje ponosi także pracodawca. Jeżeli pracownik bez badania podejmie pracę, pracodawca zostaje ukarany karą od 1 000 do 30 000 zł. Jego postępowanie jest jednoznaczne z naruszeniem przepisów BHP.

Jakie kary ponosi pracownik za brak badań okresowych i innych.

Brak badań okresowych i innych – jaką karę może otrzymać pracownik?

Artykuł 108 Kodeksu pracy wskazuje, iż pracownicy, którzy nie respektują zasad ustalanych przez pracodawcę, muszą liczyć się z:
  • upomnieniem,
  • naganą,
  • karą pieniężną.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy zaniechanie obowiązków przez pracownika jest w pełni świadome i celowe. W takim przypadku trzeba spodziewać się poważniejszych reperkusji. To dobry moment, żeby przytoczyć Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane 10 maja 2010 roku (sygn. akt I PKN 642/99, OSNP 2001/20/619). Sąd zakwalifikował polecenie wykonania badania lekarskiego (do czego zalicza się badania okresowe) jako polecenie służbowe. Jeżeli pracownik odmawia wykonania badania, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zakończyć  z nim współpracę i rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące urlopu wypoczynkowego dla pracownika, który z różnych względów nie jest w stanie kontynuować pracy:

Wyrok Sądu Najwyższego (SN w wyroku z dn. 10.11.1999 r., sygn. akt: I PKN 350/99):

pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, a więc udzielenie urlopu wypoczynkowego nie przerywa niezdolności pracownika do pracy.


Jednym z obowiązków pracodawcy jest upewnienie się, że każda czynna zawodowo osoba w jego firmie ma aktualne badania lekarskie, do których zalicza się badania wstępne, okresowe i inne. Jeżeli pracownik nie ma aktualnych badań, odbierane jest mu prawo do kontynuowania pracy, co oznacza, że nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.


Data publikacji: 2023-01-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Kama
22 Maj 2024

Dwa tyg pracuje bez ważnych badań, teraz to zauwazono i nie pozwalają mi przyjść do pracy, chca mi wpisać urlop bezplatny, dlaczego mam nie zarabiac dlatego, ze kadry nie pilnują terminów badań? Czekam na skierowanie, nie było Bhpowca w pracy, wiec nie podpisal, nie mam jak umowic badań pokintego nie zrobim

Darg
21 Kwiecień 2023

Jest stan epidemiologiczny w Polsce czyli twoje badania są ważne jeszcze przez 6 miesięcy

Darek
03 Kwiecień 2023

Od ponad miesiąca nie mogę się doprosić od pracodawcy skierowania na badania okresowe.
Cały marzec pracowałem bez ważnych badań,
Czy to znaczy, że pracodawca może nie wypłacić mi wynagrodzenia za miniony miesiąc?
Jaką mam możliwość wyegzekwowania tego skierowania?

Z poważaniem
Dariusz Gadomski