Przedsiębiorcy, którzy w terminie do 30 listopada 2022 roku złożyli stosowne oświadczenie do swojego sprzedawcy prądu mogli jeszcze w grudniu skorzystać z obniżonych i gwarantowanych cen za prąd. Będą mogli maksymalnie zapłacić 785 zł/MWh, czyli 0,79 zł za KWh. Przedsiębiorca, który nie zdążył złożyć oświadczenia w wymaganym terminie będzie mógł zrobić to w późniejszym dowolnym terminie. Obniżona, gwarantowana cena za energię obowiązywać będzie przez cały 2023 rok. Jeżeli osoba prowadzi działalność w domu i podpisze umowę z dostawcą jako osoba prywatna, a nie jako podmiot gospodarczy, to nie musi składać żadnego dokumentu. gwarantowana cena pradu dla firm skladanie wniosku

Zamrożenie cen prądu dla firm

Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę na firmę z dostawcą energii elektrycznej ma prawo wnioskować o zamrożenie cen energii do końca 2023 roku na maksymalnym poziomie 785 zł za MWh, czyli 0,79 zł za KWh. Warunkiem skorzystania z gwarantowanej ceny za prąd jest złożenie u sprzedawcy energii specjalnego oświadczenia. Można je składać już od listopada 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie w tym terminie płacą za prąd w niższej cenie począwszy od grudnia 2022 roku. Złożenie informacji w późniejszym terminie nie pozbawia prawa skorzystania z zamrożenia ceny energii, ale w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki przez krótszy okres czasu. Niższa cena zaczyna obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Jeżeli informacja zostanie złożone w styczniu 2023, to obniżona stawka zacznie obowiązywać od lutego 2023.

Powyższe dotyczy jedynie umów zawartych z firmami. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to w ich przypadku gwarantowane ceny maksymalne kształtują się na poziomie 693 zł za MWh, czyli 0,69 zł za kWh. Osoby prywatne nie muszą składać oświadczeń. W ich przypadku sprzedawca energii elektrycznej ma obowiązek dokonać rozliczenia energii wg niższej ceny. 

Wypełnianie oświadczenia 

Oświadczenie musi zostać wypełnione wielkimi literami. Należy kolejno uzupełnić następujące pola:
  • dane identyfikacyjne firmy oraz przedsiębiorcy
  • tabela z informacjami o punktach poboru energii elektrycznej (PPE)
  • kolumna 1 – numer punktu poboru energii elektrycznej. Numer znajduje się na fakturze otrzymywanej od dostawcy energii
  • kolumna 2 – należy wskazać kategorię odbiorcy uprawnionego, w przypadku przedsiębiorcy będzie to 1
  • kolumna 3 – należy uzupełnić datę zawarcia umowy sprzedaży energii
  • kolumna 4 –  należy wpisać wielkość zużycia energii elektrycznej. W przypadku prognozy, że w 2023 roku w firmie zostanie zużyta podobna ilość prądu, jak w latach ubiegłych, to należy wpisać dane np. z 2022 roku. Jeśli w planach jest większe zużycie energii, to należy wpisać wyższe zużycie jako wartość prognozowaną
  • kolumna 5 –  należy określić jaką część energii elektrycznej przedsiębiorca zużyje na potrzeby firmy w ramach swojej podstawowej działalności (chodzi o przeważającą działalność gospodarczą na podstawie PKD). Ta część zostanie objęta ceną maksymalną 
  • kolumna 6 – należy określić jaka część energii zostanie zużyta na inne cele, niż działalność podstawowa. Ta część nie zostanie objęta ceną maksymalną. Zarówno w kolumnie 5 jak i 6 wpisuje się wartości procentowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma ich wartości musi wynieść 100.

Miejsce do składania oświadczeń

Wypełniony dokument należy złożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej. Można to zrobić w formie:
  • papierowej – oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie przez przedsiębiorcę. Może być dostarczone osobiście do placówki sprzedawcy lub może być wysłane pocztą (pod uwagę brana jest data nadania)
  • elektronicznej – oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Składa się je drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem e-maila. 

Przepisy

Maksymalne ceny energii elektrycznej zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Z obniżonych stawek oprócz mikro, małych i średnich firm mogą korzystać także między innymi: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, organizacje pozarządowe, samorządy.


Data publikacji: 2023-01-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
MATT
22 Marzec 2023

Czy to jest cena samej energii elektrycznej czy razem z opłatami dystrybucyjnymi?