Płatnicy składek nie zawsze muszą zgadzać się z decyzją wydaną przez ZUS. W takiej sytuacji mogą odwołać się od decyzji zgodnie z przewidzianymi zasadami i terminami wskazanymi w art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w tytule VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego. jak odwolac sie od decyzji zus

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Formą obowiązującą do składania odwołania od decyzji ZUS jest forma pisemna. Zgłoszenie składa się za pośrednictwem ZUS-u, który wydal decyzję zaskarżaną przez płatnika. Inną możliwością jest ustny przekaz do protokołu. W tej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek natychmiast przekazać protokół do sądu razem z aktami sprawy. 

Jeżeli odwołanie będzie składane za pośrednictwem poczty, to należy wysłać list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odwołanie można złożyć też osobiście w oddziale ZUS. Wtedy potwierdzenie złożenia można uzyskać na kopii odwołania przez uzyskanie pieczęci, datownika i podpisu pracownika przyjmującego dokument. Skarżący powinien przechowywać kopię, aby w razie potrzeby mógł użyć jej jako dowód. 

Odwołanie – co powinno zawierać?

W art. 47710 Kodeksu postępowania cywilnego zostały zawarte wskazania co powinno znaleźć się w składanym odwołaniu. Przede wszystkim odwołanie musi zawierać:
  • oznaczenie zaskarżanej decyzji ZUS
  • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów oraz wniosków
  • podpis ubezpieczonego lub opcjonalnie jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
  • inne dodatkowe elementy, jak np. żądanie przeprowadzenia opinii biegłych.
W przypadku, gdyby ubezpieczony złożył nowe żądanie, które do tej pory nie zostało rozpoznane przez organ rentowy, to sąd powinien przyjąć żądanie do protokołu i przekazać je do rozpoznania organowi rentowemu. 

Właściwy sąd do rozstrzygnięcia odwołania od decyzji ZUS

Przez właściwość sądu rozumie się zakres praw przekazanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Aby pismo procesowe otrzymało prawidłowy bieg, to konieczne jest ustalenie, który sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy. 

Zgodnie z art. 4778 Kodeksu postępowania cywilnego właściwością sądów okręgowych są sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem spraw, dla których właściwe są sądy rejonowe. 

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy dotyczące
:
  • zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wyrównawczego, macierzyńskiego, pogrzebowego
  • świadczenia rehabilitacyjnego
  • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy
  • choroby zawodowej
  • wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową lub służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej
  • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Odwołanie do ZUS-u - terminy oraz tryb 

Od wydanej decyzji ZUS można odwołać się w terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli decyzja doręczana jest za zwrotnym poświadczeniem odbioru, to termin miesiąca biegnie od daty umieszczonej na potwierdzeniu. W przypadku wysłania listem zwykłym przewiduje się, że przesyłka zostanie dostarczona w terminie 7 dni. Od tej daty zaczyna liczyć się termin miesiąca w ciągu, którego można zgłosić odwołanie. Adresatem zgłoszenia odwołania od decyzji ZUS jest sąd właściwy dla rozpatrzenia danej sprawy. Jeżeli decyzja w sprawie nie zostanie wydana w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenie, to wtedy ubezpieczony ma prawo złożyć odwołanie do sądu. 

Nie można odwołać się od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku, a także od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia oraz od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Możliwe jest jedynie wniesienie wniosku do Prezesa ZUS-u o ponowne rozpatrzenie na zasadach jakie dotyczą decyzji wydanych w pierwszej instancji przez ministra. Taki wniosek traktowany jest zgodnie z przepisami dotyczącymi odwołania od decyzji jakie zostały określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

Jeżeli zdaniem ZUS-u odwołanie jest słuszne, to w dalszej kolejności Zakład zmienia lub uchyla decyzję od razu, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W przypadku, kiedy odwołanie od decyzji ZUS-u nie zostanie w całości lub w części uwzględnione, to wtedy Zakład powinien niezwłocznie przekazać sprawę do sądu razem z uzasadnieniem w terminie niezwłocznym, ale nie później niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania. 

Wniesienie apelacji lub o kasację

Jeżeli ubezpieczony lub płatnik nie zgadzają się z wyrokiem sądu I instancji, to mają prawo złożyć apelację do sądu II instancji (apelacyjnego) w terminie 2 tygodni licząc od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. W przypadku, kiedy osoba skarżąca nie wnosiła o wydanie uzasadnienia wyroku, to termin na wniesienie apelacji wynosi tydzień od ogłoszenia sentencji wyroku. Termin zaczyna biec od dnia, w którym upłynął termin żądania uzasadnienia. Wynika z tego, że osoba, która odwołała się od wyroku sądu I instancji może wnieść apelację w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. 

Wyżej wymienione terminy zostają zachowane, jeżeli jeszcze przed ich upływem została wniesiona apelacja do sądu II instancji. W takiej sytuacji sąd II instancji powinien niezwłocznie przesłać apelację do sądu wydającego wyrok. Od prawomocnego wyroku sądu II instancji lub postanowienia o odrzuceniu pozwu bądź umorzenia postępowania, które kończą postępowanie w sprawie można złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Orzeczenia wydane przez sąd apelacyjny stają się prawomocne z dniem upływu terminu przewidzianego na wniesienie skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu wydającego zaskarżone orzeczenie. Są na to 2 miesiące licząc od dnia doręczenia skarżącemu orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę wnosi się przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Prawo do wniesienia skargi kasacyjnej ma zarówno skarżący, jak i ZUS.


Data publikacji: 2022-07-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU