Od 2022 roku zaczął obowiązywać Polski Ład, który wprowadził wiele zmian w przepisach i sposobie działania przedsiębiorców. Oprócz korzyści, jak wyższa kwota wolna od podatku i obniżenie I progu procentowego są też komplikacje, do których zalicza się procedurę przekazywania oraz rozliczania składek. W najtrudniejszej sytuacji są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dowiesz się dzisiaj, jakie są konsekwencje niezłożenia albo nieterminowego złożenia deklaracji do ZUS-u, pamiętając, że jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest regulowania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. niezlozenie deklaracji zus w terminie

Składanie deklaracji do ZUS-u po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Do 2022 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniali żadnych pracowników, nie mieli obowiązku składania deklaracji do ZUS-u. Ta zasada obowiązywała, gdy kod tytułu do ubezpieczenia nie ulegał zmianie, co było jednoznaczne z zachowaniem stałej podstawy do składek społecznych. W takiej sytuacji nie było obowiązku dostarczania do ZUS-u comiesięcznych deklaracji ZUS DRA. Jednak to już przeszłość. Od momentu wprowadzenie Polskiego Ładu, zmieniły się zasady rozliczania składki zdrowotnej i przez to także sposób przekazywania rozliczeń do ZUS-u.

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy w terminie do 20. dnia następnego miesiąca mają obowiązek złożyć do ZUS-u deklarację rozliczeniową za wcześniejszy miesiąc. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, czy tego nie robi. Wskazany termin jest obowiązkowy dla płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych.

Nie ma znaczenia, jaką formę opodatkowania przychodów/dochodów wybrał przedsiębiorca, zgodnie z przepisami musi co miesiąc dostarczać deklarację ZUS DRA. Obliczone składki są opłacane na indywidualny numer rachunku składkowego.

Brak deklaracji ZUS albo nieterminowe dostarczenie deklaracji ZUS a składka zdrowotna

Niewysłanie deklaracji ZUS w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie może zdarzyć się każdemu przedsiębiorcy, jednak trzeba mieć świadomość konsekwencji takiego zdarzenia. O jakich konsekwencjach mowa?

Brak deklaracji ZUS albo deklaracja złożona po terminie generuje następujące  działanie:
  • ZUS wysyła powiadomienie do płatnika składek, który nie dostarczył rozliczenia,
  • po uzyskaniu zawiadomienia, przedsiębiorca ma obowiązek przygotować oraz dostarczyć zaległy komplet dokumentów, czego nie zrobił wcześniej,
  • jeżeli płatność odbędzie się po wyznaczonym terminie, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczenia oraz opłacenia wyznaczonych odsetek za zwłokę,
  • kiedy zawiadomienie uzyskane przez podatnika odnośnie do brakujących dokumentów rozliczeniowych nie przyniesie pożądanych efektów i braki nie zostaną uzupełnione, ZUS automatycznie przygotowuje deklarację, jednak od podatnika również wymaga się dostarczenia korekty wraz ze wskazaniem właściwej kwoty składki zdrowotnej,
  • w sytuacji, gdy korekta rozliczenia nie nastąpi w ciągu roku podatkowego, płatnik jest zobowiązany do przygotowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej z zastosowaniem właściwej formy opodatkowania. Jeżeli dojdzie do niedopłaty w rozliczeniu za 2022 rok, trzeba uregulować brakującą kwotę najpóźniej do 22 maja 2023 roku. Należy zapamiętać, że w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Sankcje za niewykonanie obowiązków, czyli jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy

Postępowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami jest karalne i taką świadomość powinien mieć każdy przedsiębiorca. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, naliczane są sankcje. Przedstawiają się następująco:
  • kara grzywny w wysokości do 5 000 zł,
  • naliczenie odsetek za zwłokę,
  • opłata dodatkowa w wysokości do 100% nieopłaconych składek,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Wszystkie podane sankcje są dla przedsiębiorcy następnymi obciążeniami finansowymi, dlatego warto ich za wszelką cenę unikać.

Niezłożenie deklaracji ZUS albo nieterminowe złożenie deklaracji – kilka słów podsumowania

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do składania do ZUS-u deklaracji rozliczeniowych. Zgodnie z wybraną metodą rozliczania podatnicy wysyłają ZUS DRA albo ZUS RCA w terminach miesięcznych. Deklaracje oraz płatności muszą być uregulowane najpóźniej do 20. następnego miesiąca. Jeżeli dokumenty nie zostaną doręczone, ZUS przekazuje stosowne zawiadomienie do płatnika na portalu PUE ZUS. W sytuacji, gdy takie działanie nie przyniesie pożądanych rezultatów i nie dojdzie do złożenia deklaracji, ZUS automatycznie przygotuje wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującą minimalną składką zdrowotną. Do rozliczenia organ automatycznie wybiera skalę podatkową. Podane informacje odbiegają od rzeczywistych, stąd od podatnika wymaga się wykonania korekty dokumentów, które wygenerował ZUS albo wskazania właściwej składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku, musi liczyć się z nałożeniem karnych sankcji.


Data publikacji: 2023-04-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU