Zdecydowana większość przedsiębiorców używa w działalności gospodarczej samochód, który stanowi składnik majątku firmy. Samochód w przedsiębiorstwie może być wykorzystywany do różnych celów. Może np. służyć do przewozu towarów i materiałów czy przewozu klientów do biura. Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Sprzedaż samochodu firmowego ujętego w ewidencji środków trwałych z zasady wymaga odprowadzenia podatku dochodowego od takiej transakcji. Dodatkowo sprzedaż samochodu firmowego może zostać objęta zapłatą podatku od towarów i usług. jak sprzedac samochod firmowy bez podatku

Sprzedaż samochodu firmowego

Samochód w firmie to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć wysokość zarówno podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług. Podczas użytkowania samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo obniżyć koszty o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakup paliwa oraz inne opłaty eksploatacyjne, jak wszelkie naprawy, wymiany części itp. Są to korzyści wynikające z posiadania auta w firmie. Każda sprzedaż samochodu firmowego stanowi dla przedsiębiorcy przychód, który powinien udokumentować i odprowadzić od niego podatek dochodowy oraz rozliczyć podatek od towarów i usług.

Zapłaty podatku od przychodu pochodzącego ze sprzedaży pojazdu firmowego można uniknąć w 2 przypadkach:
 • wycofanie samochodu z majątku firmy i przekazanie go na cele prywatne
 • przekazanie samochodu osobie trzeciej w drodze darowizny.

Zapłata podatku dochodowego od sprzedaży samochodu firmowego

Jeżeli przedsiębiorca wprowadzi do firmy samochód i ujmie go w ewidencji środków trwałych oraz będzie użytkował pojazd w prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł dzięki temu obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Może to zrobić przez odpisy amortyzacyjne lub zaliczenie wydatków na paliwo oraz eksploatację samochodu do kosztów uzyskania przychodów. Przy sprzedaży samochodu, przychód uzyskany z tego tytułu musi zostać wykazany zgodnie ze stawką podatku właściwą dla przedsiębiorcy z racji wybranej formy opodatkowania. W tej sytuacji przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej jest wartość netto sprzedaży samochodu firmowego. Taki przychód powinien zostać wykazany w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 8 „Pozostałe przychody”. Obowiązujące przepisy nie pozwalają, aby przedsiębiorca nie wykazywał w dokumentach przychodu osiągniętego ze sprzedaży samochodu firmowego. Jedynie przekazanie pojazdu firmowego na cele prywatne może uchronić przedsiębiorcę przed uzyskaniem przychodu pod warunkiem, że od wycofania pojazdu z działalności do momentu jego sprzedaży upłynie 6 lat. Okres ten liczy się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wycofano z działalności do chwili jego sprzedaży. 
Podatku można uniknąć również w sytuacji przekazania pojazdu wcześniej wycofanego z działalności osobie trzeciej w formie darowizny

Wycofanie samochodu z majątku firmy i przekazanie go na cele prywatne odbywa się na podstawie sporządzonego oświadczenia. Od tego momentu samochód jest własnością prywatną przedsiębiorcy, który może go sprzedać po upływie 6 lat o ile chce uniknąć zapłaty podatku. Niestety nie jest to opcja idealna, ponieważ ze sprzedażą trzeba zaczekać kilka lat, a przez ten czas samochód zapewne straci na swojej wartości. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca 1 czerwca 2019 roku wycofał samochód z firmy. Nosi się z zamiarem jego sprzedaży. Jeżeli nie chce, aby firma odnotowała przychód z tego tytułu i nie musiała zapłacić podatku, to musi poczekać ze sprzedażą do 1 czerwca 2025 roku. 


Wycofanie samochodu z firmy i przekazanie go w ramach darowizny oznacza, że osoba, która go otrzyma może sprzedać pojazd. Taka czynność nie spowoduje powstania przychodu z tego tytułu u przedsiębiorcy, który wcześniej użytkował go w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód może być przekazany osobie obdarowanej bez sporządzania oświadczenia o wycofaniu go z przedsiębiorstwa.

Podatek VAT od sprzedaży samochodu firmowego

Każdy czynny podatnik VAT sprzedając samochód firmowy ujęty w ewidencji środków trwałych ma obowiązek opodatkować taką transakcję podatkiem VAT wg stawki podstawowej 23%. Bez znaczenia jest fakt czy nabycie samochodu było objęte odliczeniem podatku VAT w całości, czy tylko w części. Podatek od towarów i usług przy sprzedaży należy naliczyć nawet wtedy, kiedy podatnik w ogóle nie miał prawa do odliczenia VAT, jak np. przy nabyciu pojazdu od osoby prywatnej, który to pojazd następnie wykorzystywał w działalności opodatkowanej.

Przedsiębiorca może zostać zwolniony z zapłaty podatku od towarów i usług, jeżeli: 
 • w momencie nabycia pojazdu nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego
 • samochód używany był w działalności gospodarczej jedynie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT.
W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca jako czynny podatnik VAT nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług podczas nabycia pojazdu, ponieważ np. zakupił samochód od osoby prywatnej, to jeżeli będzie wykorzystywał go w działalności do wykonywania czynności opodatkowanych i będzie odliczał podatek od zakupu paliwa oraz eksploatacji, to będzie zobowiązany przy jego sprzedaży opodatkować go podatkiem VAT. Naliczenia podatku można uniknąć, jeżeli przed sprzedażą przedsiębiorca przeniesie samochód do swojego majątku prywatnego i sprzeda go jako własność prywatną, ale tylko wtedy, kiedy nie miał prawa do odliczenia podatku podczas nabycia samochodu. 
Czynni podatnicy VAT oznaczają sprzedaż pojazdu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 kodem GTU_07.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca w 2015 roku dokonał zakupu samochodu do firmy. Pojazd kupił od osoby prywatnej, dlatego nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od tej transakcji. Korzystając z samochodu w firmie kupował do niego paliwo, dokonywał napraw, a także kupował części zamienne. Wszystkie wydatki związane z pojazdem mógł ująć w kosztach uzyskania przychodu. W związku z tym nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT i w przypadku sprzedaży auta będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT w wysokości 23%. 

Korekta VAT przy sprzedaży samochodu – kiedy należy sporządzić? 

Czasami sprzedawca samochodu firmowego musi sporządzić korektę VAT. Powyższa czynność zależy od:
 • rodzaju prowadzonej działalności
 • sposobu odliczania podatku VAT
 • długości użytkowania samochodu w firmie
 • wartości samochodu.
Korektę naliczonego podatku VAT sporządza się w sytuacji, w której nastąpi zmiana przeznaczenia pojazdu w związku z:
 • zaprzestaniem wykorzystywania samochodu jedynie w działalności gospodarczej, a wykorzystywaniem go również w celach prywatnych
 • wykorzystywaniem samochodu jedynie do celów firmowych, który wcześniej był używany w firmie i prywatnie
 • ze sprzedażą samochodu przed upływem okresu korekty podatku VAT.

Okres korekty VAT

Okres korekty VAT liczony jest od dnia zakupu lub importu pojazdu i trwa 60 lub 12 miesięcy. W przypadku, kiedy w okresie korekty VAT nastąpi zmiana przeznaczenia samochodu, to w tej sytuacji powinna zostać sporządzona właściwa korekta:
 • okres 60 miesięcy – pojazdy o wartości 15 000 zł lub powyżej wg wartości w chwili zakupu
 • okres 12 miesięcy – pojazdy o wartości do 15 000 zł.
Jeżeli upłynie okres korekty, to przy zmianie przeznaczenia pojazdu, również przy jego sprzedaży nie trzeba będzie dokonywać korekty naliczonego podatku VAT.


Data publikacji: 2024-02-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Małgorzata B.
20 Marzec 2024

Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gosp. kupiła samochód osobowy na podstawie faktury od Firmy X. Na fakturze są dane firmy przedsiębiorcy: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Pierwotnie samochód miał być przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej. Jednakże w krótkim czasie po zakupie przedsiębiorca podjął decyzję, iż nie będzie wykorzystywał samochodu do celów firmowych.
Samochód nie został ujęty w ewidencji środków trwałych, w kosztach nie była uwzględniona amortyzacja ani eksploatacja samochodu (benzyna, naprawy, ubezpieczenia). Samochód był użytkowany tylko do celów prywatnych a nie na cele działalności gosp.
Czy pomimo zakupu samochodu na fakturę na firmę, ale nie rozliczaniu kosztów w firmie, późniejsza sprzedaż samochodu po upływie 2 lat będzie traktowana jako sprzedaż majątku osobistego na umowę kupna – sprzedaży, czy należy wystawić fakturę. Przedsiębiorca nie jest płatnikiem VAT (zwolnienie podmiotowe).
Czy sprzedaż samochodu będzie przychodem z tytułu działalności gospodarczej ?