Zmieniający się rynek pracy wymaga ciągłego rozwijania się, podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do umożliwienia pracownikowi uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, na które należy mu się urlop szkoleniowy. urlop szkoleniowy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Rozwiązanie korzystne dla obu stron, zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Obowiązujące przepisy mówią, że pracownikowi, który zdecyduje się na poszerzenie swojej wiedzy przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie z całości bądź części dnia pracy, aby mógł punktualnie dotrzeć na szkolenie i uczestniczyć w zajęciach.

Urlop szkoleniowy – informacje

Warunkiem skorzystania z urlopu szkoleniowego jest zatrudnienie na umowę o pracę i zgoda pracodawcy. Urlop przyznaje się na czas trwania szkolenia. Z reguły są to dni pracy. Za cały czas szkolenia pracownikowi należy się wynagrodzenie, ale szkolenie musi zakończyć się zdaniem jednego z egzaminów uwzględnionych w art. 103(2) Kodeksu pracy

Dodatkowo pracodawca może przyznać inne świadczenia w związku z udziałem w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, jak np.: pokrycie kosztów: 
  • kształcenia
  • podręczników
  • przejazdów
  • noclegu (zakwaterowania).
Katalog świadczeń nie jest zamknięty. Od pracodawcy zależy jaki rodzaj kosztów związanych z dokształcaniem zawodowym i w jakiej części pokryje. 

Urlop szkoleniowy przyznawany jest na podstawie wniosku złożonego przez pracownika. Może być przyznany jednorazowo lub w różnym okresie czasu. Ilość dni została dokładnie określona w ustawie i zależy od rodzaju egzaminu, do którego ma przystąpić pracownik. Odpowiednio wynosi:
  • 6 dni – przy przystąpieniu do egzaminu eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • 21 dni – tyle dni otrzyma pracownik piszący pracę dyplomową i przystępujący do jej obrony będący na ostatnim roku studiów.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkie świadczenia związane z dokształcaniem zawodowym jakie zostały przyznane pracownikowi nie są objęte podatkiem dochodowym, z wyłączeniem wynagrodzenia otrzymanego za czas urlopu szkoleniowego.

Obowiązki pracownika w związku z urlopem szkoleniowym

Pracownik podpisującumowę szkoleniową przyjmuje na siebie określone obowiązki związane z przebiegiem kształcenia. Jeżeli złamie zasady związane z pobieraniem dodatkowych świadczeń za urlop, pracodawca ma prawo zażądać zwrotu kosztów jakie poniósł na podnoszenie kwalifikacji pracownika.

Te zasady to między innymi:
  • nieskończenie kształcenia i rezygnacja z nauki bez ważnej przyczyny lub nieuczestniczenie w kursie
  • rezygnacja z pracy bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem w czasie 3 lat od ukończenia nauki
  • rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika w okresie 3 lat od ukończenia nauki.

Umowa szkoleniowa

Umowa szkoleniowa ma określać wzajemne prawa i obowiązki stron dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika. Powinna być zawarta jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, a w zasadzie przed rozpoczęciem korzystania przez pracownika z przyznanych mu świadczeń, jak np.: urlopu szkoleniowego. Zawarcie umowy szkoleniowej jest dobrowolne. Zaleca się, aby pracodawca doprowadził do jej zawarcia w sytuacji jeżeli ma zamiar zobowiązać pracownika odbywającego szkolenie do pozostania w zatrudnieniu po jego ukończeniu.


Data publikacji: 2020-05-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU