Jeżeli pracownik otrzymał powołanie do wojska, uzyskuje specjalne uprawnienia. Respektowanie tych uprawnień jest obowiązkiem pracodawcy, który zyskuje rekompensatę pieniężną od wojska, co pozwoli mu na pokrycie kosztów związanych z nieobecnością zatrudnionej osoby. swiadczenie pieniezne za pracownika powolanego do wojska

Jakie są rodzaje służby wojskowej?

Wiesz już, że pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracownika (na etacie) powołanego do służby wojskowej ma zarówno prawa, jak i obowiązki. Zostaną omówione w dalszej części publikacji. W pierwszej kolejności zapoznasz się z rodzajami służby wojskowej.

Posiłkując się ustawą o obronie Ojczyzny, do czynnej służby wojskowej jest zaliczana:
  • zasadnicza służba wojskowa – obowiązkowa oraz dobrowolna,
  • terytorialna służba wojskowa,
  • służba w aktywnej albo pasywnej rezerwie,
  • zawodowa służba wojskowa,
  • służba w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Terytorialna służba wojskowa (TSW)

Zgodnie z obowiązującymi zasadami TSW może być pełniona zarówno dyspozycyjnie, jak i rotacyjnie. W przypadku służby rotacyjnej ma ona miejsce w tych dniach, które zostaną wyznaczone przez dowódcę, jednak minimum raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy. W inne dni żołnierz TSW pełni służbę dyspozycyjną, która nie odbywa się w jednostce wojskowej – od 1 do maksymalnie 6 lat.

Jednym z obowiązków żołnierza jest niezwłoczne przekazanie pracodawcy informacji o powołaniu go do TSW, a także dniach, w których musi pełnić służbę. Jedynym wyjątkiem jest pełnienie służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Trzeba podkreślić, że działania żołnierza odbywają się po wydaniu rozkazu przez dowódcę wojskowego.

Dla natychmiastowego stawiennictwa informacja o wezwaniu żołnierza jest przekazywana pracodawcy przez dowódcę jednostki. Następuje to w momencie jego stawienia się do służby.

Wypłata odprawy dla pracownika przez pracodawcę

Pracownik, który rozpoczął terytorialną służbą wojskową (dotyczy to zarówno służby rotacyjnej, jak i dyspozycyjnej) ma prawo skorzystać z odprawy, która jest równa dwutygodniowemu wynagrodzeniu obliczonemu na podstawie zasad wyznaczonych dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Pracownik otrzymuje odprawę nawet w przypadku, gdy TSW ma miejsce w weekendy albo dni wolne od pracy. Pracodawca jest zobowiązany do uregulowania odprawy, która jest opodatkowana.

Jeżeli żołnierz, który jest jednocześnie pracownikiem, zostanie powołany do służby po raz kolejny, nie otrzymuje odprawy.

Art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny wskazuje, że służby inne niż terytorialna służba wojskowa nie otrzymują rekompensaty. Jeżeli pracownik jest skierowany na ćwiczenia wojskowe, jest żołnierzem rezerwy czy służby czynnej, świadczenie nie jest wypłacane. Odprawa jest dedykowana jedynie dla żołnierzy OT. Za refundowanie odprawy odpowiada wojsko.

Urlop z pracy dla żołnierza OT

Art. 305 ustawy o obronie Ojczyzny wskazuje, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego pracownikowi, który został powołany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnej. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest służba pełniona jednorazowo w czasie albo dniu wolnym od pracy. Aby uzyskać urlop, pracownik musi dostarczyć wniosek , a jeżeli otrzyma wezwanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa – urlop jest przyznawany poprzez zawiadomienie wydane przez szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Kiedy pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, nie traci uprawnień wynikających ze stosunku pracy, poza prawem do wynagrodzenia.

Czas, kiedy pracownik odbywa bezpłatny urlop, jest doliczany do okresu pracy warunkującego uprawnienia pracownicze, również urlop.

Nieodpłatne zwolnienie z pracy

Żołnierz OT może wykorzystać 2 dni nieodpłatnego zwolnienia od pracy. Jeżeli pracownik pełnił służbę terytorialną wojskową rotacyjnie, jednorazowo, nieprzerwanie przez minimum 30 dni, pracodawca musi udzielić mu zwolnienia od pracy po zakończeniu służby na 1 dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty zobowiązania, ale ma takie prawo.

Świadczenie pieniężne dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza OT

Jeżeli pracownik żołnierz pełni służbę wojskową rotacyjnie, pracodawca otrzymuje świadczenie pieniężne za dni, kiedy zatrudniona osoba pełniła służbę wojskową, czyli rekompensatę kosztów za nieobecność pracownika. Ta zasada odnosi się do zwrotu wydatków poniesionych przez pracodawcę ze względu na to, że pracownik nie wykonywał powierzonych mu obowiązków, opuścił stanowisko pracy, a do tego pracodawca miał obowiązek uregulować odprawę.

Rekompensata nie pokrywa kosztów wynagrodzenia osoby, która wykonuje pracę za żołnierza.


Data publikacji: 2023-05-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU