Podpisując umowę o pracę, umowę cywilnoprawną oraz będąc przedsiębiorcą, trzeba liczyć się z obowiązkiem regulowania składek na ubezpieczenia społeczne. Omawiane zagadnienie zostało dokładnie omówione w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla wymienionych osób bardzo ważna jest znajomość limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2023 roku, a także jej wpływu na podatników.   limit podstawy dla skladek na ubezpieczenie emerytalno rentowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Na ubezpieczenia społeczne składają się następujące pozycje:

Typ ubezpieczenia Wysokość składek
Emerytalne 19,52%
Rentowe 8%
Chorobowe 2,45%
Wypadkowe Od 0,40% do 8,12%
Dla firm zatrudniających do 9 osób – 1,67%
Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wyznaczenie podstawy wymiaru składek społecznych jest uwarunkowane głównie kategorią osiąganego uposażenia. W ustawie znajdują się dokładnie informacje związane z tym zagadnieniem.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych jest uwarunkowany ustawą. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty równej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na konkretny rok kalendarzowy wyznaczony w ustawie budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, a także ich projektach, kiedy nie doszło do uchwalenia konkretnych uchwał.

Limit ograniczający roczną stawkę zmienia się każdego roku podatkowego.

W 2023 roku kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno-rentowych jest równa 208.050 zł.

Jeżeli do regulowania składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe zobowiązanych jest więcej niż jeden płatnik, obowiązkiem ubezpieczonego jest przekazanie informacji do wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Jeżeli dojdzie do uregulowania składek na ubezpieczenie emerytalne albo rentowe w błędnej kwocie, odpowiedzialność spada na ubezpieczonego.

W wyznaczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe nie obowiązują żadne ograniczenia.

Jakie są konsekwencje przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych?

Wyznaczenie momentu przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych będzie bardzo problematyczne w przypadku, gdy składki są regulowane przez kilku podatników. W takiej sytuacji pomyłki zdarzają się bardzo często, a odpowiedzialność i konsekwencje takich zdarzeń ciążą na ubezpieczonym. Jeżeli płatnik nie jest pewien i ma wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest dostarczenie do ZUS-u wniosku RRP z prośbą o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek przez osobę podlegającą ubezpieczeniu.
W przypadku przekroczenia niezbędne jest doręczenie korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u, czyli ZUS DRA dla ubezpieczonych opłacających składki tylko za siebie oraz ZUS RCA dla podatników regulujących składki również za osoby zatrudnione. Jeżeli dojdzie do nadpłaty, płatnik ma prawo dostarczyć do urzędu wniosek o zwrot albo przeznaczyć nadpłaconą kwotę na zobowiązania składkowe.

Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych – jaki ma wpływ na przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach dużego ZUS-u mają obowiązek regulowania składek społecznych od podstawy nie mniejszej niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przepisy wyznaczają tylko minimalną podstawę, co oznacza, że składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe mogą być płacone od wyższej podstawy.

Limit wymiaru składek emerytalno-rentowych
Roczny Miesięczny
205.050 zł 17.337,50 zł

Jeżeli wskazane kwoty zostaną przekroczone, składki nie zostają naliczane wcale. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą kontrolować limit również w stosunku do każdej zatrudnionej osoby. Jeżeli limit roczny zostanie przekroczony, podstawa do naliczania składek emerytalnych i rentowych będzie równa 0 zł.

Kilka słów podsumowania

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe została ograniczona, a płatnik jest zobowiązany do przestrzegania podanego limitu. Ta zasada odnosi się także do osób ubezpieczonych, gdyż biorą na siebie współodpowiedzialność za właściwe rozliczenia. Każdego roku limit ulega modyfikacji, a jednym z kluczowych parametrów jest prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Gdy płatnik ma wątpliwości w stosunku do właściwego określenia podstawy, najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie odpowiedzi od ZUS-u. Wystarczy dostarczyć wniosek o jej obliczenie na podstawie danych, które są zgromadzone przez organ. Jeżeli podstawa zostanie przekroczona, trzeba wykonać korektę rozliczeń, co oczywiście wymaga dodatkowych nakładów pracy i wiąże się ze straconym czasem.

Na zakończenie trzeba przypomnieć, że limit odnosi się tylko i wyłącznie do składek emerytalnych oraz rentowych, a składka chorobowa oraz wypadkowa nie ma żadnych ograniczeń.


Data publikacji: 2023-05-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU