Podatnicy mogą skorzystać z amortyzacji podatkowej, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Amortyzacja, czyli rozłożenie w czasie kosztów związanych ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych w firmie. Znanych jest kilka metod amortyzacji. Jedną z nich jest amortyzacja jednorazowa. amortyzacja jednorazowa limit rok 2021

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej?

Amortyzacja jednorazowa ma zastosowanie przy zakupie środków trwałych, fabrycznie nowych. Nie podlegają jej środki transportu oraz budynki różnego rodzaju (budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego). 

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego PIT i CIT o statusie małego podatnika oraz podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w stosunku do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, wyłączając samochody osobowe. Odpisów można dokonać w wysokości, która nie przekracza w roku podatkowym wartości 50 000 euro. Przy czym środki te muszą zostać wprowadzone w roku podatkowym do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do w/w kwoty. 

Przeliczenia dokonuje się stosując średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym miało miejsce zdarzenie, z zastrzeżeniem, że kwoty zaokrąglamy do 1 000 zł. 

Amortyzacja jednorazowa w 2021 roku
50 000 euro x 4,5153 zł = 226 000 zł.

Data publikacji: 2019-12-10, autor: FakturaXL
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-04

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU