Podatnicy mogą skorzystać z amortyzacji podatkowej, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Amortyzacja, czyli rozłożenie w czasie kosztów związanych ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych w firmie. Znanych jest kilka metod amortyzacji. Jedną z nich jest amortyzacja jednorazowa. amortyzacja jednorazowa limit rok 2024

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej?

Amortyzacja jednorazowa ma zastosowanie przy zakupie środków trwałych, fabrycznie nowych. Nie podlegają jej środki transportu oraz budynki różnego rodzaju (budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego). 

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego PIT i CIT o statusie małego podatnika oraz podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w stosunku do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT, wyłączając samochody osobowe oraz budynki. Odpisów można dokonać w wysokości, która nie przekracza w roku podatkowym wartości 50 000 euro. Przy czym środki te muszą zostać wprowadzone w roku podatkowym do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do w/w kwoty. 

Ile wynosi limit amortyzacji jednorazowej w 2024 roku?

Przeliczenia dokonuje się stosując średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym miało miejsce zdarzenie, z zastrzeżeniem, że kwoty zaokrągla się do 1 000 zł. 

Amortyzacja jednorazowa w 2024 roku
50 000 euro x 4,6091 zł = 230 000 zł.

Dodatkowo łączna kwota pomocy de minimis, w trakcie 3 lat nie może przekroczyć 200 000 euro, a w przypadku firm transportowych limit obniżono do 100 000 euro.

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-28
Data publikacji: 2019-12-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU