Podatnicy mogą skorzystać z amortyzacji podatkowej, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Amortyzacja, czyli rozłożenie w czasie kosztów związanych ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych w firmie. Znanych jest kilka metod amortyzacji. Jedną z nich jest amortyzacja jednorazowa. amortyzacja jednorazowa limit rok 2023

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej?

Amortyzacja jednorazowa ma zastosowanie przy zakupie środków trwałych, fabrycznie nowych. Nie podlegają jej środki transportu oraz budynki różnego rodzaju (budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego). 

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego PIT i CIT o statusie małego podatnika oraz podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w stosunku do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, wyłączając samochody osobowe. Odpisów można dokonać w wysokości, która nie przekracza w roku podatkowym wartości 50 000 euro. Przy czym środki te muszą zostać wprowadzone w roku podatkowym do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do w/w kwoty. 

Ile wynosi limit amortyzacji jednorazowej w 2023 roku?

Przeliczenia dokonuje się stosując średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym miało miejsce zdarzenie, z zastrzeżeniem, że kwoty zaokrągla się do 1 000 zł. 

Amortyzacja jednorazowa w 2023 roku
50 000 euro x 4,8272 zł = 241 000 zł.

Ostatnia aktualizacja: 2022-12-31
Data publikacji: 2019-12-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU