Usługi zagranicznych sprzedawców cieszą się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Współpraca wielokrotnie wymaga konkretnych działań jak, chociażby dokumentowania przychodów zagranicznych kontrahentów w urzędzie skarbowym. Przyjrzyjmy się bliżej okolicznościom, kiedy występuje taki obowiązek. deklaracja IFT-2

Deklaracja IFT-2/IFT-2R – co to za dokument?

IFT-2/IFT-2R to dokument potwierdzający wysokość przychodu (dochodu) osiągniętego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie mają siedziby bądź zarządu na obszarze Polski. Aby złożyć deklarację, wymagane jest dostarczenie wniosku kontrahenta (podczas roku podatkowego), ale trzeba wyraźnie zaznaczyć, że oprócz IFT-2 trzeba dostarczyć także zeznanie roczne IFT-2R.

IFT-2R to dokument obowiązkowy dla:
 • przedsiębiorców,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek osobowych,
 • spółek prawa handlowego,

którzy w ciągu roku kalendarzowego dokonali wpłaty wynagrodzenia z tytułu świadczeń i usług niematerialnych zagranicznemu kontrahentowi, co oznacza w praktyce dokonanie importu usług.

Rozliczenie zakupu usługi zagranicznego kontrahenta wielokrotnie jest równoznaczne z koniecznością uregulowania podatku u źródła, wliczając do tego obowiązek informacyjny względem urzędu skarbowego. Należy zauważyć, że polski przedsiębiorca nie otrzymuje podatku u źródła, gdyż zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychód (dochód) zagranicznego kontrahenta jest opodatkowany jedynie w państwie, w którym mieści się jego rezydencja podatkowa, a do tego kontrahent przekazuje polskiemu przedsiębiorcy w formie papierowej bądź elektronicznej certyfikat rezydencji podatkowej.

Warunkiem importu usług jest świadczenie usług na obszarze RP i równocześnie rozliczanie nabywcy w polskim urzędzie skarbowym. Wymagane jest także, aby sprzedawca miał siedzibę, miejsce zamieszkania bądź miejsce stałego prowadzenia działalności poza obszarem Polski. Kolejny wymóg to nierozliczenie w RP podatku należnego z tytułu wyświadczonej usługi.

Informacja IFT-2R zawiera następujące dane:
 • wysokość dochodu osiągniętego przez zagranicznego kontrahenta,
 • wysokość kwoty podatku, którą pobrano na podstawie uzyskanego przez kontrahenta zagranicznego dochodu.
Informacja zawiera kwoty będące podstawą pobrania podatku w danym roku podatkowym. To istotne, gdyż kwota będąca podstawą pobrania podatku nie zawsze odpowiada kwocie widniejącej w ewidencji przedsiębiorcy bądź przelanej na konto kontrahenta – przyczyną mogą być wahania kursów albo wydłużone terminy płatności.

Jakie usługi podlegają obowiązkowi złożenia deklaracji IFT-2R?

Deklaracja IFT-2 jest obowiązkowa dla usług wyznaczonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odnosi się ona do uregulowanej na rzecz kontrahenta zagranicznego zapłaty tytułem:
 • odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, wliczając do tego środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • opłat za wykonane usługi związane z działalnością widowiskową, rozrywkową lub sportową, świadczonej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • przysługujących opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, oprócz przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, który można zastosować pod warunkiem posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć deklarację IFT-2R?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, deklaracja o wysokości przychodu (dochodu) osiągniętego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski musi zostać złożona najpóźniej do 31 marca za rok wcześniejszy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest likwidacja działalności przez przedsiębiorcę - wtedy deklarację składa się nie później niż w dniu jej zakończenia.

Informację IFT-2R trzeba przekazać w formie elektronicznej do Lubelskiego Urzędu Skarbowego. W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że jedna deklaracja odnosi się do jednego zagranicznego kontrahenta, który świadczył usługi na rzecz przedsiębiorcy w danym roku kalendarzowym. Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie deklaracji kontrahentowi zagranicznemu, gdyż dokument jest z nim ściśle związany.


Data publikacji: 2024-03-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU