Osoby, które nabyły towary w Polsce mają prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT jaki zapłaciły przy zakupie tych towarów. zwrot VAT podroznym

Kto może ubiegać się o zwrot VAT?

O zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce może ubiegać się osoba, która spełni następujące warunki:
  • jest osobą fizyczną
  • jest podróżnym
  • nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej
  • jest osobą, która wywiozła poza terytorium UE w bagażu osobistym w stanie nienaruszonym zakupione towary, jednak nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonała zakupu.
Inne warunki, które muszą być spełnione:
  • kwota łącznej wartości zakupów razem z VAT jaka wynika z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę musi wynieść minimum 200 zł
  • przedstawienie dokumentu, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Dokument należy udostępnić uprawnionemu sprzedawcy lub podmiotowi, który zajmuje się zwrotem podatku.
    Do dokumentu należy dołączyć paragon z kasy rejestrującej wystawiony przez sprzedawcę. 
Jeżeli towary wywożone są poza obszar UE, ale przez granicę przebiegającą z państwem trzecim w państwie członkowskim innym niż Polska, wywóz towarów powinien być potwierdzony przez urząd celny w państwie członkowskim, przez który rzeczywiście towary zostały wywiezione poza terytorium UE. 

Informacje związane ze zwrotem podatku VAT podróżnym dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1248). 

Dokument stanowiący podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym powinien zawierać niezbędne dane, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza obszar UE, jak również określenia niezbędnych danych jakie powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2028 r. poz. 521).


Data publikacji: 2021-07-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU