W wielu firmach pracownicy wykorzystują swój prywatny samochód do celów firmowych. Często auto użytkują również prywatnie. W takiej sytuacji jak kształtują się koszty związane z naprawą takiego pojazdu? naprawa samochodu sluzbowego na koszt pracownika

Jakie są obowiązki pracownika wobec pracodawcy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają wobec siebie określone obowiązki.

Pracownik, który za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków służbowych z własnej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność, zwykle materialną zgodnie z zapisami wskazanymi w przepisach. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce to:
  • pracodawca ma obowiązek wykazać okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika
  • pracodawca musi określić wysokość powstałej szkody
  • pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w części rzeczywistej straty jaką poniósł pracodawca.
Pracownik może zostać obciążony tylko w oparciu o konkretne wyliczenia. Przy wyliczeniach i obciążeniu pracownika, pracodawca musi koniecznie wziąć pod uwagę jaki był powód powstania szkody, czy było to:
  • umyślne działanie pracownika – koszty w całości pokrywa pracownik
  • nieumyślne działanie pracownika – odszkodowanie płacone jest w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może być wyższe niż trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika.

Koszt naprawy samochodu służbowego – kto ponosi odpowiedzialność?

Zgodnie z powyższym, jeżeli doszłoby do zdarzenia drogowego w wyniku, którego samochód służbowy zostałby uszkodzony, to pracownik, który ponosi odpowiedzialność za powierzone mu mienie firmowe ma obowiązek naprawy szkody w pełnej wysokości, na którą składa się: 
  • rzeczywista strata poniesiona przez pracodawcę
  • korzyści utracone przez pracodawcę.
Kwestia odpowiedzialności za powierzone mienie nie została dokładnie wyjaśniona w przepisach, dlatego czasami może dojść do nieporozumień w tym zakresie. Jednak należy wiedzieć, że w tym przypadku nie ma znaczenia czy zdarzenie zostało spowodowane umyślnym, czy też nieumyślnym działaniem pracownika. Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika, aby naprawił samochód z własnych środków lub zwrócił mu określoną kwotę za naprawę. Taka informacja została umieszczona na stronie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). 

Pracodawca nie ma prawa potrącić pracownikowi z wynagrodzenia za pracę bez jego zgody, środków pieniężnych za naprawę auta. Na takie działanie musi posiadać wyrok sądowy.


Data publikacji: 2022-06-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU