Wydatki poniesione na bieżące użytkowanie samochodu firmowego (np. naprawa pojazdu) mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Sposób rozliczenia w kosztach zależy od tego, czy wydatek został poniesiony w związku z naprawą bieżącą, czy powypadkową. naprawa samochodu firmowego

Bieżąca naprawa samochodu

Bieżąca, drobna naprawa samochodu może być kosztem firmowym pod warunkiem, że wydatek będzie spełniał definicję kosztu podatkowego zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy
Otrzymaną fakturę za naprawę samochodu, przedsiębiorca może ująć w kosztach zgodnie z zasadami ogólnymi pod warunkiem, że będzie w stanie udowodnić związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a osiąganymi przychodami z działalności. 

Jeżeli pojazd używany w firmie wykorzystywany jest w sposób mieszany, prywatnie i służbowo, to przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach jedynie 75% wartości wydatków poniesionych na jego naprawę. 
W art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy znajduje się zapis, że:

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.Bieżąca naprawa samochodu w świetle podatku VAT

Czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć VAT od bieżącej naprawy samochodu w wysokości jaka przysługuje mu zgodnie z przepisami.
Od naprawy samochodu osobowego przysługuje prawo do odliczenia VAT w wysokości:
  • 100% - pojazd wykorzystywany wyłącznie w działalności do celów służbowych po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie o VAT, także samochodów niespełniających definicji pojazdu ciężarowego (prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26)
  • 50% - pojazd wykorzystywany w sposób mieszany lub wtedy kiedy podatnik nie spełnia wymagań wskazanych w ustawie o VAT. 

Powypadkowa naprawa samochodu – ubezpieczenie OC i AC, koszty

W przypadku podatku dochodowego, powypadkową naprawę samochodu rozlicza się w zależności od rodzaju posiadanego ubezpieczenia. Jeżeli na samochód zostało wykupione ubezpieczenie OC i AC, to odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela będzie stanowiło dla przedsiębiorcy przychód firmowy w pełnej wysokości. Kwotę księguje się w kolumnie 8 KPiR – „Pozostałe przychody”. Podatnicy korzystający z formy opodatkowania ryczałtem wykazują przychód z odszkodowania w ewidencji przychodów ze stawką ryczałtu w wysokości 8,5%. 

Koszty związane z powypadkową naprawą samochodu są kosztem uzyskania przychodów o ile spełniają definicję kosztu. Jeżeli samochód firmowy osobowy lub ciężarowy zgodnie z definicją nie jest pojazdem ciężarowym i jest używany zarówno w działalności, jak i prywatnie, to koszty mogą zostać odliczone w wysokości 75%. 

Powypadkowa naprawa samochodu – tylko ubezpieczenie OC

Jeżeli przedsiębiorca nie ma wykupionego dobrowolnego ubezpieczenia AC, to otrzymane odszkodowanie stanowi dla niego przychód w niższej wysokości. W ewidencji ujmuje się przychód będący różnicą pomiędzy otrzymaną kwotą odszkodowania, a poniesionymi wydatkami na naprawę. W tej sytuacji kosztów naprawy pojazdu nie ujmuje się w KPiR. 

    

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego w świetle podatku VAT

Przy odliczaniu VAT od naprawy powypadkowej pojazdu pod uwagę bierze się przedstawione wyżej zasady odliczenia. Istotna jest wysokość zastosowanego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodem, czy jest to pełna wysokość, czy 50%. Ma to znaczenie przy wyliczaniu wysokości odszkodowania pokrywanego przez ubezpieczyciela. W przypadku kolizji, przy pełnym odliczeniu VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego, przedsiębiorca musi pokryć pełną wysokość podatku. Ubezpieczyciel zwraca jedynie wartość netto z faktury wystawionej za naprawę pojazdu. W przypadku kiedy podatnik dokonuje odliczenia 50% VAT, to z własnych środków będzie musiał pokryć 50% podatku, a ubezpieczyciel będzie miał obowiązek pokryć wartość netto naprawy i pozostałą część VAT, która nie podlega odliczeniu. Podatnicy zwolnieni z VAT mają zwracaną pełną kwotę za naprawę samochodu. 

Podsumowanie

Fakt czy pojazd osobowy objęty jest dobrowolnym ubezpieczeniem AC, czy też nie jest, nie ma wpływu na odliczenie VAT od powypadkowej naprawy samochodu.

Podatek może być odliczony w 100% lub 50% pod warunkiem, że:
  • faktura za naprawę została wystawiona na dane przedsiębiorcy, razem z jego numerem NIP
  • 50% lub 100% podatku VAT z wystawionej faktury za naprawę pojazdu przedsiębiorca zapłacił z własnych środków.


Data publikacji: 2021-10-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
MG Consulting Maciej Gąsior
19 Listopad 2023

Jak zaksięgować FV kosztową za naprawę auta używanego w sposób mieszany?

 
Faktura XL
20 Listopad 2023

Proszę podczas dodawania faktury w polu Rodzaj kosztów wybrać "Samochód 50% VAT". Wtedy zostanie rozliczona połowa VAT-u, a w KPiR zostanie rozliczone 75%.