Rezydenci podatkowi mogą mieć udziały zarówno w Polskich, jak i zagranicznych spółkach z o.o. Jednak w drugim przypadku bardzo często pojawiają się trudności przy rozliczaniu podatku przy sprzedaży udziałów spółki. Aby uniknąć problemów, wyjaśnimy mechanizm rozliczania podatku omówionego w umowach międzynarodowych. Tylko znajomość przepisów jest w stanie ochronić posiadaczy udziałów przed płaceniem podwójnego opodatkowania sprzedaz udzialow zagraniczenej spolce

Sprzedaż udziałów – jak rozliczyć podatek?

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT wskazuje, że odpłatne zbycie udziałów w spółce z o.o. jest przychodem z kapitałów pieniężnych.

Z kolei art. 30b ust. 1 ustawy PIT informuje, że od dochodu z odpłatnego zbycia udziału należy pobrać 19% podatek. Za przychód uznaje się cenę sprzedaży, a koszty to wydatek uregulowany na zakup udziałów. Dochodem określamy różnicę pomiędzy wymienionymi wartościami i to właśnie od dochodu reguluje się podatek.

Wygenerowanego dochodu nie wolno łączyć z dochodami pochodzącymi z innych źródeł. Rozlicza się je oddzielnie, a dochody ze sprzedaży udziału należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-38. Dokument składa się nie później niż 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Ustawodawca nie wymaga regulowania miesięcznych zaliczek na podatek w ciągu roku.

Omawiane zasady odnosimy do sprzedaży udziałów w polskich i zagranicznych spółkach z o.o. Ze względu na miejsce zamieszkania w RP podatek od krajowych i zagranicznych dochodów rozlicza się w Polsce (art. 3 ust. 1 ustawy PIT).

Reasumując, sprzedając udziały w spółce z o.o., trzeba je opodatkować 19% podatkiem dochodowym. Podatek jest naliczany od dochodu, jednak nie reguluje się go co miesiąc, tylko raz w roku (zeznanie PIT-38).

Sprzedaż udziałów w zagranicznej spółce a unikanie podwójnego opodatkowania

W trakcie rozliczania transgranicznych dochodów nie można zapominać o umowach międzynarodowych. Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy PIT trzeba pamiętać o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania w transakcjach, gdzie jedną ze stron jest Polska. Wybrane stawki podatku określone na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź brak uregulowania podatku zgodnie z umową jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy podatnik przedstawi certyfikat rezydencji wykorzystywany do celów podatkowych. Dokument ma na celu potwierdzenie miejsca zamieszkania.

Aby dobrze zrozumieć przepisy, posłużmy się przykładem. Podpisując polsko-szwedzką umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania należy posiłkować się zapisami art. 13 ust. 1 umowy. Wynika z nich, że zyski generowane przez osoby mieszkające albo mające siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego bądź z przeniesienia własności akcji, bądź innych praw w spółce, gdzie majątek tworzą przede wszystkim majątki nieruchome, mogą zostać opodatkowane w drugim Państwie.

Posiłkując się art. 13 ust. 4 umowy, dowiadujemy się, że zyski z przeniesienia własności każdego majątku, który różni się od majątku omówionego powyżej, zostaje opodatkowany w Umawiającym się Państwie, w którym miejsce zamieszkania albo siedzibę ma przenoszący własność.

Co to jest majątek składający się głównie z majątku nieruchomego? Mowa o jednostkach, w których wartość księgowa nieruchomości, czyli gruntów, praw użytkowania wieczystego i budynków, a także budowli (nie biorąc pod uwagę długów oraz ciężarów i pozostałych zobowiązań, również hipotecznych dotyczących wskazanych nieruchomości) wynosi przeszło 50% wartości aktywów spółki.

Art. 3 ust. 2c ustawy PIT wskazuje, że wartość aktywów zostaje wyznaczona na ostatni dzień miesiąca, który przypada przed miesiącem osiągnięcia przychodu omówionego w przepisie. Dla spółek, które są emitentami papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym wartość aktywów, określa się poprzez sprawdzenie aktywów bilansowanych wyszczególnionych w raportach okresowych publikacji na zakończenie wcześniejszego kwartału występującego przed kwartałem kalendarzowym, kiedy odbyło się wygenerowanie przychodu.

Sprzedaż udziałów – przykłady

PRZYKŁAD 1
Osoba fizyczna, której stałym miejscem zamieszkania jest Polska, zdecydowała się sprzedać udziały szwedzkiej spółki z o.o. działającej w Sztokholmie. Na majątek spółki składają się jedynie aktywa pieniężne. W omawianej sytuacji sprzedaż zostaje opodatkowana w Polsce. Wartość sprzedanych akcji należy wpisać w raporcie PIT-38 i złożyć w urzędzie najpóźniej do 30 kwietnia. Podatek również musi zostać uregulowany w Polsce.

PRZYKŁAD 2
Osoba fizyczna, która na stałe mieszka w RP zdecydowała się sprzedać udziały szwedzkiej spółki z o.o. Majątek spółki w 75% tworzą nieruchomości zlokalizowane w Szwecji. W omawianej sytuacji sprzedaż udziałów należy opodatkować w obu krajach. Podatek należy uregulować w Szwecji, a w Polsce wykorzystana zostanie metoda unikania podwójnego opodatkowania, czyli wyłączenie z progresją.

Takie stanowisko potwierdza Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji wydanej dnia 12 czerwca 2009 roku nr IPPB5/423-139/09-2/AJ.

W wybranych państwach zgodnie z umową międzynarodową stanowiącą sposób na unikanie podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia (przykładem może być Holandia). Jeżeli zagraniczna spółka z o.o. ma przeszło 50% aktywów w majątku nieruchomym to w zeznaniu PIT-38 osoba fizyczna ma prawo odliczyć podatek zapłacony poza Polską (odliczenie dotyczy tylko polskiego podatku). Aby dokumenty były kompletne, trzeba dołączyć załącznik PIT/ZG.

Jak kształtuje się sprzedaż udziałów w spółkach z o.o. w krajach, gdzie Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? W przytoczonej sytuacji stosuje się zasady omówione w art. 30b ust. 5a ustawy PIT. Oznacza to, że podatnik, który generuje dochody w Polsce i za granicą powinien je połączyć, a podatek od sumy dochodów obniża się o kwotę równą podatkowi dochodowemu uregulowanemu za granicą. Odliczenie nie może być większe od wartości podatku odliczenia za dochód osiągnięty poza granicami Polski.

Jednakowe zasady (art. 30b ust. 5b ustawy PIT) obowiązują podatników, którzy generują dochody tylko za granicą.

PRZYKŁAD 3
Polski podatnik pragnie sprzedać udziały w spółce znajdującej się w Rio de Janeiro. Sprzedaż jest opodatkowana zgodnie z brazylijskimi przepisami podatkowymi. Polska nie podpisała umowy międzynarodowej z Brazylią. Oznacza to, że polski podatnik powinien wybrać metodę proporcjonalnego odliczenia, dzięki czemu podatek w Polsce zostanie pomniejszony o wartość podatku uregulowanego w Brazylii. Z kolei składając PIT-38, trzeba pamiętać również o załączniku PIT/ZG. W omawianej sytuacji organy nie kontrolują składników majątku spółki. Obowiązuje jedna zasada.

Zanim podatnik zdecyduje się na sprzedaż udziałów w zagranicznej spółce, powinien sprawdzić następujące kwestie:
  • czy między państwami obowiązuje umowa międzynarodowa w celu unikania podwójnego opodatkowania,
  • jak kształtuje się majątek spółki z o.o., a dokładnie czy składa się przede wszystkim z majątku nieruchomego,
  • jak wygląda metoda unikania podwójnego opodatkowania wyznaczona w umowie.

Sposób, w jaki określa się zobowiązania podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zagranicznych spółkach z o.o., nie należy do łatwych. Wymaga się sprawdzenia wielu czynników, które warunkują wysokość opodatkowania i inne działania podatnika.


Data publikacji: 2022-11-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU