Już od pewnego czasu niektóre grupy podatników zobowiązane są do posiadania kas fiskalnych online. Na pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten zostanie nałożony w późniejszym terminie. Zgodnie z planami, do końca 2022 roku z obiegu mają zostać wycofane wszystkie kasy rejestrujące nie będące kasami online. obowiazek posiadania kasy fiskalnej online

Kasa fiskalna online – co należy o niej wiedzieć?

Kasa fiskalna online jest urządzeniem fiskalnym, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK). Rejestr prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jego zadaniem jest gromadzenie danych, takich jak: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia oraz informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Podczas fiskalizacji kasy zostaje jej nadany numer ewidencyjny. Połączenie kas z Repozytorium następuje co 2 godziny zgodnie z ustalonym harmonogramem połączeń. Podany czas jest domyślny, ponieważ może zostać zmieniony, a użytkownik nie musi nawet o tym wiedzieć. Przedsiębiorca z zainstalowaną kasą online musi mieć cały czas dostęp do Internetu aby móc łączyć się z Repozytorium. Dane z kasy rejestrującej pozyskane przez Szefa KAS udostępniane są dalej Ministrowi Finansów i reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych oraz celno-skarbowych - art. 111 ust. 6a ustawy o VAT:

Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


Kasa fiskalna online – w jakim celu została wprowadzona?

Kasy fiskalne online przesyłają dane dotyczące obrotu oraz kwot podatku, które gromadzone są w celu dokonywania szczegółowej analizy oraz kontroli nad transakcjami. Dzięki temu organy podatkowe mogą łatwo wychwycić wszelkie nieprawidłowości w firmach, które celowo nie ujawniają całej swojej sprzedaży. Rejestracja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych na kasach fiskalnych online ma za zadanie uszczelnić system w zakresie podatku VAT, zmniejszyć szarą strefę dotyczącą sprzedaży detalicznej, co w konsekwencji ma przełożyć się na zwiększenie dochodów państwa. 

Kasa fiskalna online 2022 – obowiązek zakupu

Obowiązek zakupu i instalacji kasy fiskalnej online wprowadzany jest etapami dla poszczególnych grup podmiotów. Jednostkami, które miały obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych online jako pierwsze byli przedsiębiorcy świadczący:
  • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, sezonowo lub na stałe
  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
  • usługi budowlane
  • usługi w zakresie opieki medycznej wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • usługi prawnicze
  • usługi związane z działalnością obiektów wykorzystywanych do poprawy kondycji fizycznej, tylko w zakresie wstępu
  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Kasę fiskalną online obowiązkowo będą musieli stosować wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Obecnie znane są terminy po upływie, których nie będzie już można zakupić kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Kasy z papierowym zapisem zostały wycofane z obiegu z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Natomiast urządzenia z elektronicznym zapisem kopii zostaną wycofane z końcem grudnia 2022 roku. Nie będzie można ich już kupić. Będą wycofywane stopniowo aż do momentu ich całkowitej wymiany na nowe z powodu zużycia. 

Kasa fiskalna online – zwrot wydatku za zakup 

Zgodnie z przepisami (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT), podatnicy, którzy zostali objęci obowiązkiem wymiany zwykłej kasy rejestrującej na kasę online mogą złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu w postaci ulgi na kasę fiskalną. Ulga przysługuje w wysokości 90% ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł. Podatnik, który będzie chciał otrzymać ulgę nie musi informować o zakupie, urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca zakupi większą ilość kas ma prawo skorzystać z ulgi na każde zakupione urządzenie. Warunkiem jest używanie każdej z kas w każdym punkcie sprzedaży przedsiębiorcy w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.


Data publikacji: 2022-01-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU