Założenie spółki z o. o. wymaga wniesienia kapitału zakładowego, który następnie dzieli się na udziały, a te z kolei zostają rozpisane pomiędzy wspólników. Suma udziałów musi równać się wartości kapitału zakładowego. udzialy w spolce

Udziały w spółce

Udział w spółce to określona część, ułamek kapitału zakładowego. Udział otrzymuje wspólnik w zamian za wniesiony do spółki wkład pieniężny lub niepieniężny (tzw. aport). Posiadanie udziałów równa się uczestnictwu w spółce z o. o. jako jej wspólnik oraz posiadaniu wszelkich praw i obowiązków jakie wiążą się z tym uczestnictwem. Ilość bądź wartość posiadanych udziałów przekłada się na prawo wspólnika do zysku i głosu oraz prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów. Im więcej udziałów, tym większe prawo do dywidendy, czyli wypłaty zysków.

Sposób podziału udziałów

Udziały można podzielić w dowolny sposób. To do wspólników należy ustalenie w jaki sposób mają one być podzielone. Ustalenia w tej kwestii powinny być zapisane w umowie spółki. Podział udziałów należy zawrzeć również w księdze udziałów, która obowiązkowo musi być prowadzona przez spółkę. 

Przykładowy podział udziałów przy kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł. 
  • po jednym udziale dla każdego wspólnika
    Podział po jednym udziale dla każdego wspólnika daje możliwość ustalenia nierównych wartości nominalnych udziałów. Przykładowo: jeden wspólnik otrzymuje udział o wartości 3 000 zł, a drugi o wartości 2 000 zł (podział: 60/40). Można też podzielić udziały o równej wartości, po 2 500 zł dla każdego wspólnika (podział: 50/50)
  • więcej niż jeden udział dla każdego
    Udziały można podzielić również w taki sposób, aby każdy ze wspólników otrzymał więcej niż jeden udział. W tej sytuacji każdy z przyznawanych udziałów musi posiadać taką samą wartość nominalną. Przykładowo: przy kapitale zakładowym 5 000 zł można mieć 100 udziałów po 50 zł każdy lub 50 udziałów po 100 zł. Dzielić można dowolnie. Ważne, aby suma wszystkich udziałów była równa wartości kapitału zakładowego, przy czym minimalna wartość jednego udziału wynosi 50 zł.


Data publikacji: 2020-09-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU