Od 1 lipca 2021 roku nastąpiły zmiany w rozliczaniu transakcji związanych z handlem elektronicznym, e-commerce. Sporo zmieniło się w tej kwestii i sprzedawca przed rozliczeniem powinien sprawdzić jakie uregulowania dotyczą jego działalności i w jaki sposób powinien je stosować. procedura vat oss kasa fiskalna

Procedura VAT OSS – czego dotyczy?

Celem wprowadzenia procedury VAT OSS jest uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT jakie dotyczą podatników prowadzących działalność w zakresie dostawy towarów oraz świadczących usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, inaczej konsumentów na terytorium Unii Europejskiej przez umożliwienie im:
 • rejestracji elektronicznej dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim
 • deklarowanie i zapłatę należnego podatku VAT w ramach jednej kwartalnej deklaracji elektronicznej.
PRZYKŁAD  
Siedziba działalności gospodarczej podatnika mieści się w Polsce. Podatnik nie posiada stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach. Prowadzi sprzedaż towarów na rzecz konsumentów z Niemiec i Austrii. Sprzedaży dokonuje za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Towary wysyłane są z magazynu mieszczącego się w Polsce. Całkowita wartość sprzedaży bez podatku VAT na rzecz konsumentów przekracza kwotę 42 000 zł. Czy podatnik może skorzystać z procedury VAT OSS?

Odpowiedź:
Całkowita wartość sprzedaży przekracza kwotę 42 000 zł. Miejscem dostawy towarów są Niemcy i Austria (miejsce końcowe wysyłki lub transportu do nabywcy). Podatnik może zdecydować się na dokonanie rejestracji dla celów podatku VAT i płacić podatek bezpośrednio w każdym z wymienionych państw lub wybrać formę uproszczoną i skorzystać z VAT OSS. 

Czym jest procedura VAT IOSS?

IOSS jest systemem elektronicznym, dzięki któremu podatnicy dokonujący dostaw towarów wysyłanych z państw trzecich na rzecz konsumentów z państw członkowskich, których siedziba działalności gospodarczej nie znajduje się w tych państwach mają możliwość deklarowania i zapłaty podatku VAT należnego w państwach członkowskich z tytułu dokonywania w/w dostaw w jednym miejscu za pomocą portalu internetowego przeznaczonego do tego celu. Podatnik ma więc możliwość dokonania zapłaty w państwie członkowskim, w którym jest zidentyfikowany. Dzięki IOSS podatnicy nie muszą rejestrować się w każdym państwie członkowskim, a co się z tym wiąże nie mają obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim, do którego dokonują dostawy towarów (tzw. państwa członkowskie konsumpcji). 

Z procedury IOSS mogą korzystać podatnicy, których siedziba działalności gospodarczej znajduje się w Unii Europejskiej oraz podatnicy, którzy nie mają siedziby w jednym z państw członkowskich UE i prowadzą sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOFT) o wartości rzeczywistej do 150 euro. 

Procedura VAT OSS – kto może z niej skorzystać?

Procedurę VAT OSS mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy:
 • posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej celem deklarowania oraz płacenia podatku VAT należnego z tytułu: 
  • WSTO
  • świadczenia usług na rzecz konsumentów B2C, dla których miejsce świadczenia usług znajduje się na obszarze państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca nie posiada siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (usługi świadczone na rzecz konsumentów przez przedsiębiorców, dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym mają siedzibę nie mogą być zadeklarowane w procedurze unijnej tylko muszą być zawarte w krajowej deklaracji podatkowej odpowiedniego państwa członkowskiego)
 • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej w celu zadeklarowania oraz płacenia podatku VAT należnego z tytułu WSTO
 • ułatwiają przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT bez względu na to, czy posiadają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy też w kraju trzecim na dokonanie:
  • WSTO
  • dostaw krajowych towarów na rzecz konsumentów, których wysyłka lub transport będzie rozpoczynał się i kończył na terytorium tego samego państwa członkowskiego.
Podatnik, który dokona rejestracji w procedurze VAT OSS ma obowiązek rozliczać VAT należny od wszystkich czynności objętych tą procedurą jedynie w jej ramach. 

Procedura VAT OSS i IOSS – kasa fiskalna

Wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej. Dodatkowo podatnicy stosujący procedurę IOSS oraz OSS obowiązkowo muszą prowadzić osobną ewidencję, która powinna zawierać między innymi niżej wymienione dane: 
 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi
 • rodzaj świadczonych usług lub opis oraz ilość towarów będących przedmiotem dostawy
 • datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem waluty jaka została użyta
 • kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania
 • zastosowaną stawkę podatku VAT
 • kwotę należną VAT ze wskazaniem waluty
 • datę i kwotę otrzymanych płatności
 • płatności w formie zaliczki otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług
 • informacje zawarte na fakturze
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca siedziby lub stałego miejsca zamieszkania  bądź zwykłego miejsca pobytu usługobiorcy (w przypadku usług)
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy (w przypadku towarów)
 • inne dowody dotyczące zwrotów towarów.
Podatnicy stosujący procedurę VAT IOSS oraz VAT OSS celem możliwości rozliczania podatku w poszczególnych krajach mają obowiązek prowadzenia osobnej ewidencji w sposób niezwykle dokładny. 
Z dniem 1 lipca 2021 roku w życie weszły uregulowania dotyczące nowych zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej w związku ze zmianami w e-commerce. 

Sprzedaż rozliczana w procedurze VAT OSS i IOSS została zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Zwolnieniu podlegają również dostawy towarów dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
W przypadku kiedy podatnik nie korzysta z żadnej z wymienionych procedur, to zwolnienie nie ma zastosowania. 
Zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej w przypadku dostaw dokonywanych przez podatników korzystających z IOSS oraz OSS jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ podmioty korzystające z nich prowadzą bardzo dokładną ewidencję i w ich przypadku nie ma konieczności ponownego ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Procedura VAT OSS i IOSS w programie FakturaXL

Opcja wystawiania faktur w procedurze OSS jest domyślnie wyłączona w programie. Można ją włączyć w Ustawienia > Faktury zaznaczając opcję "Procedura VAT OSS" pod stawkami podatku.

Podczas wystawiania Faktury VAT w polu Kraj należy wybrać jeden z krajów UE, a pole NIP pozostawić puste. W pozycjach na fakturze pojawią się wtedy stawki podatku VAT obowiązujące w wybranym kraju, a poniżej opcja wyboru typu sprzedaży (usługa lub towar).
Faktura w procedurze OSS, wystawianie

Wszystkie wystawione faktury w procedurze OSS nie są widoczne w JPK_V7M, ponieważ plik ten dotyczy jedynie krajowego podatku VAT. Pojawiają się natomiast w Ewidencji sprzedaży VAT OSS, którą można wygenerować w dziale Raporty.
Ewidencja sprzedaży VAT OSS

Zobacz również sekcję pomocy: Jak wystawić fakturę OSS i prowadzić Ewidencję VAT OSS w programie?


Data publikacji: 2021-10-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU