Od 1 lipca 2021 roku obowiązują przepisy zgodnie, z którymi przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów i usług w ramach procedury VAT OSS mogą rozliczać się w jednym kraju. Nie muszą już rejestrować się w kilku państwach, aby móc rozliczyć podatek VAT. faktury vat oss uslugi towary

Które usługi objęte są procedurą VAT OSS?

Do 30 czerwca 2021 roku procedura umożliwiająca rozliczanie VAT tylko w jednym państwie dotyczyła jedynie usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych. Obecnie lista ta została rozszerzona. W ramach procedury VAT OSS mogą rozliczać się podatnicy świadczący usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, dla których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji. 

Procedury VAT OSS nie można zastosować w przypadku kiedy podstawą ustalenia miejsca świadczenia jest zapis z art. 28c ustawy o VAT. Podatek rozlicza się w kraju, w którym mieści się siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności wykonawcy usługi. 

Jeżeli usługi świadczone są na rzecz osoby niebędącej podatnikiem i kiedy miejsce świadczenia jest w kraju konsumpcji, to w takiej sytuacji mogą one być rozliczane w procedurze VAT OSS. Oznacza to, że procedura ta dotyczy usług, dla których miejsce świadczenia ustala się na szczególnych zasadach i znajduje się ono w innym państwie członkowskim UE, poza terytorium Polski. Wynika z tego, że procedurę VAT OSS można zastosować jeżeli:
 • nabywcami usług są osoby nieprowadzące działalności gospodarczej
 • miejsce świadczenia usług znajduje się w innym kraju UE niż Polska.
Rozliczanie w procedurze VAT OSS dotyczy jedynie usług wykonywanych na obszarze Unii Europejskiej. 

Nowe usługi objęte procedurą VAT OSS

 • usługi pośredników (art. 28d ustawy o VAT)
 • usługi związane z nieruchomościami (art. 28e ustawy o VAT), w tym usługi:
  • świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami
  • usługi zakwaterowania w hotelach lub w obiektach o podobnej funkcji, jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości
  • usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, jak usługi architektów i nadzoru budowlanego
 • usługi transportowe (art. 28f ust. 1, 2, 3 ustawy o VAT)
 • usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, jak targi i wystawy, usługi pomocnicze do nich, w tym świadczenie usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach (art. 28g ust. 2 ustawy o VAT)
 • usługi pomocnicze do usług transportowych, usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usługi na rzeczowym majątku ruchomym (art. 28h ustawy o VAT)
 • usługi restauracyjne i cateringowe (art. 28i ustawy o VAT)
 • usługi wynajmu środków transportu (art. 28j ustawy o VAT)
 • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (art. 28k ustawy o VAT). 
PRZYKŁAD 1 
Podatnik wykonał usługę pośrednictwa nieruchomości na terenie USA. Czy może skorzystać z rozliczenia w ramach procedury VAT OSS?

Odpowiedź:
Niestety podatnik nie może rozliczyć wymienionej usługi na nowych zasadach, ponieważ wykonywał ją poza terytorium Unii Europejskiej. 

PRZYKŁAD 2
Siedziba działalności gospodarczej przedsiębiorcy mieści się w Polsce. Podatnik świadczy na rzecz konsumentów usługi związane z nieruchomościami położonymi na obszarze Niemiec i Polski. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem opodatkowania usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. W tym przypadku będzie to Polska i Niemcy. 

Od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorca może rozliczyć podatek VAT w procedurze VAT OSS, ale tylko w zakresie usług związanych z nieruchomościami położonymi w Niemczech, ponieważ w OSS mogą być zadeklarowane tylko usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem opodatkowania jest państwo członkowskie, w którym usługodawca nie posiada siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W omawianym przykładzie siedziba działalności przedsiębiorcy mieści się w Polsce, dlatego państwem członkowskim identyfikacji jest Polska. 

Świadczenie usług na rzecz konsumentów, dla których miejscem opodatkowania jest państwo członkowskie, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinno być zadeklarowane w krajowej deklaracji VAT danego państwa członkowskiego. W przypadku usług związanych z nieruchomościami znajdującymi się na terenie Polski, organem podatkowym będzie polski organ podatkowy. 

Limit sprzedaży, a procedura VAT OSS

Ustawa zawiera zapis wprowadzający limit sprzedaży po przekroczeniu którego przedsiębiorca może zarejestrować się do VAT w każdym kraju lub może skorzystać z procedury VAT OSS. Obecnie limit wynosi 10 000 euro i dotyczy jedynie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE. W przypadku pozostałych usług zasada ta nie ma zastosowania. 

PRZYKŁAD 3
Polski przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną w Szczecinie. Firma otrzymała zlecenie na wykonanie usługi budowlanej w Niemczech o wartości 9 000 euro. Czy przedsiębiorca musi zarejestrować się w Niemczech?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca nie musi rejestrować się w Niemczech. Pomimo, że wartość usługi nie przekracza 10 000 euro, to przedsiębiorca może skorzystać z procedury VAT OSS. 

Czym jest WSTO?

WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość jest dostawą towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub w jego imieniu w sytuacji kiedy dostawca uczestniczy w pośredni sposób w wysyłce lub transporcie towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że łącznie zostają spełnione niżej wymienione warunki:
 • dostawa dokonywana jest do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, które nie są zobowiązane do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bądź do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C)
 • dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu, ani towarami instalowanymi lub montowanymi z uruchomieniem próbnym lub bez niego.
W przypadku WSTO katalog podmiotów, które mogą być nabywcami w transakcjach WSTO, nie zmienił się w porównaniu do sprzedaży wysyłkowej. Przy dostawie towarów obowiązuje również limit 10 000 euro. Po jego przekroczeniu możliwe jest zastosowanie procedury VAT OSS. 

PRZYKŁAD 4
Przedsiębiorca zajmuje się w Polsce sprzedażą koszulek. W maju dokonał sprzedaży do Niemiec. Jej wartość na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z innego kraju wyniosła 8 700 euro. Czy przedsiębiorca może skorzystać z procedury VAT OSS?

Odpowiedź
W omawianym przypadku podatnik nie może skorzystać z procedury VAT OSS, ponieważ sprzedaż nie przekroczyła wartości limitu 10 000 euro.

Faktury VAT OSS w programie FakturaXL

Opcja wystawiania faktur VAT w procedurze OSS jest domyślnie wyłączona w programie.
Można ją włączyć w Ustawienia > Faktury zaznaczając opcję "Procedura VAT OSS" pod stawkami podatku.

Podczas wystawiania Faktury VAT w polu Kraj należy wybrać jeden z krajów UE, a pole NIP pozostawić puste. Aktywuje się wtedy automatycznie opcja Faktury OSS, a w pozycjach na fakturze pojawią się stawki podatku VAT obowiązujące w wybranym kraju.
Faktura w procedurze OSS, wystawianie

Wszystkie faktury wystawione w procedurze OSS pojawiają się w Ewidencji sprzedaży VAT OSS, którą można wygenerować i wydrukować w dziale Raporty.
Ewidencja sprzedaży VAT OSS

Zobacz również sekcję pomocy: Jak wystawić fakturę OSS i prowadzić Ewidencję VAT OSS w programie?


Data publikacji: 2021-10-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU