Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi turystyczne, musi rozliczać transakcje na szczególnych zasadach. W tym przypadku rozliczenie na gruncie podatku VAT jest uwarunkowane odrębnymi przepisami podatkowymi. Sytuacja komplikuje się, gdy przedsiębiorstwo zajmujące się turystyką osiągnie ujemną marżę. Warto wiedzieć, jak wykonać rozliczenie w takim przypadku. rozliczenie ujemnej marzy w turystyce

Rozliczenie usług turystyki w procedurze marży

Usługi turystyki nie zostały precyzyjnie omówione w przepisach, brakuje też definicji ustawowej. Posiłkując się informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), turystyka oznacza usługi oferowane podróżnym, wśród których kluczową rolę odgrywają usługi noclegowe, wyżywieniowe i transportowe.

Ustawa o VAT zawiera następujące informacje związane z turystyką:
  • podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki to kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku,
  • marża oznacza różnicę, jaka występuje pomiędzy kwotą, którą musi uregulować nabywca usługi a rzeczywistymi kosztami, które poniósł przedsiębiorca z tytułu zakupu towarów i usług od kontrahentów w celu bezpośredniej korzyści dla turysty.
Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to:
  • transport,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, przedsiębiorcy nie mogą pomniejszać kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu bezpośredniej korzyści turysty. Usługi turystyczne podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

Ujemna marża w usługach turystyki

Ujemna marża w turystyce to temat, które budził sporo wątpliwości, szczególnie pod względem rozliczania takiej sytuacji. Kwota marży może mieć ujemną wartość w wielu sytuacjach. Temat jest trudny i często błędnie rozumiany, dlatego powstała interpretacja ogólna nr PT2.8101.3.2015.EPT.403 z dnia 30.11.2015 r., wydana na wniosek Polskiej Izby Turystyki.

Ministerstwo Finansów również zajęło stanowisko w sprawie ujemnej marży. Wskazuje, że wysokość marży należy obliczać dla pojedynczej usługi wykonywanej przez biuro podróży. Ministerstwo wskazuje, że kwota podatku VAT od marży powinna zostać obliczana każdorazowo w stosunku do konkretnej usługi.

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym, którym może być zarówno miesiąc, jak i kwartał, mają miejsce dodatnie oraz ujemne marże w odniesieniu do danych usług turystyki, przedsiębiorca, który oblicza podstawę opodatkowania za ten okres z tytułu świadczenia usług turystki, może uwzględnić kwoty marż ujemnych.

Na skutek wykonanych działań uzyskany wynik może stanowić wartość ujemną, jednak w takiej sytuacji nie ma opcji wykazania ujemnego podatku należnego, gdyż zgodnie z przyjętymi zasadami podatek VAT nie może być wartością ujemną. Wartość podatku VAT wynosi wtedy 0 zł.

Takie stanowisko można znaleźć w broszurze informacyjnej poświęconej uzupełnianiu deklaracji JPK_V7.

PRZYKŁAD 1
Biuro podróży jest organizatorem wycieczki turystycznej, niestety ilość sprzedanych biletów była znacznie mniejsza, niż przewidywano. W momencie rozliczenia pełnej transakcji okazało się, że przedsiębiorstwo ma do czynienia z ujemną marżą, gdyż koszty zakupu dla bezpośredniej korzyści turysty okazały się większe od sumy sprzedanych biletów na wycieczkę.

PRZYKŁAD 2
W trakcie jednego okresu rozliczeniowego biuro podróży przygotowało 3 usługi turystyczne, gdzie marże przedstawiały się następująco:
  • 50.000 zł,
  • 30.000 zł,
  • (-) 10.000 zł.

Przedsiębiorca powinien dodać wszystkie kwoty marży. W podstawie do opodatkowania w VAT będzie widniała kwota 70.000 zł (50.000 zł + 30.000 zł – 10.000 zł).

Kwota netto w podanym przykładzie wynosi 56.911 zł, a kwota podatku VAT należnego regulowanego w urzędzie skarbowym wynosi 13.089 zł.

Ujemna marża w JPK_V7

W rozporządzeniu poświęconemu zasadom uzupełniania deklaracji JPK_V7 występują zupełnie nowe oznaczenia, które odnoszą się jedynie dla wyznaczonych procedur, na przykład procedura marży dla usług turystyki.

Świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży musi odbywać się zgodnie z art. 119 ustawy. Jeżeli faktura służy do dokumentowania sprzedaży, w podstawie do opodatkowania widnieje kwota marży po odjęciu podatku VAT należnego.

Z kolei dla ujemnej marży w części ewidencyjnej sprzedaży trzeba uzupełnić ujemną kwotę marży w kwocie brutto (ze znakiem minus). W takim przypadku wartość podatku VAT wynosi 0 zł.

Podatek VAT należny (od sprzedaży) jest oznaczony jako „MR_T”.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w sytuacji, gdy podatek jest wyliczany na podstawie sumy marż osiągniętych z usług turystyki wykonywanych w konkretnym okresie rozliczeniowym, podstawa opodatkowania za ten okres rozliczeniowy jest równa sumie występujących wartości marż (zarówno dodatnich, jak i ujemnych), od których odejmuje się podatek należny.

Z kolei podatek należny za konkretny okres rozliczeniowy nie jest sumą wszystkich kwot podatku, ale należy go obliczyć od sumy występujących wartości marż.

Podatek VAT naliczony (od zakupów), który jest oznaczony jako „zakupVAT_Marza”

Przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne dla bezpośredniej korzyści turysty otrzymuje faktury albo inne dowody dokumentujące zakup towarów i usług od kontrahentów. Wartości powinny zostać ujęte w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług. Zgodnie z zasadami należy wprowadzić wartość brutto z otrzymanych dowodów zakupu.

Wartości podane w części ewidencyjnej należy następnie wprowadzić do części deklaracyjnej. Oprócz tego przedsiębiorca, który dokonuje rozliczenia w procedurze marży dla usług turystycznych, w części deklaracyjnej uzupełnia pozycję 63.

Ujemna marża w turystyce – kilka słów podsumowania

Wybrane transakcje mające miejsce w obrocie krajowym muszą zostać opodatkowane na zasadach szczególnych. Usługi turystyki kwalifikują się do tej grupy. Jest to związane z pojęciem VAT marża od usługi turystycznej. Przed rozpoczęciem świadczenia usług turystycznych przedsiębiorca ma obowiązek dowiedzieć się, w jaki sposób ma dokonywać rozliczeń na gruncie podatku VAT.

Jednym z obowiązków jest uzupełnianie dodatkowej ewidencji, na zasadach opisanych w ustawie o VAT. Od przedsiębiorcy wymaga się także wprowadzania i oznaczania transakcji w JPK_V7. Procedura marży w usługach turystycznych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek używania wymaganych oznaczeń w ewidencji VAT sprzedaży oraz ewidencji VAT zakupu. Marża ujemna od lat stanowi spory problem, dlatego Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, która wskazuje, w jaki sposób należy dokonywać rozliczeń. Szczegółowe wskazówki znajdują się także w broszurze informacyjnej JPK_V7. Z dokumentów wynika, że marże można sumować, ale tylko w danych okresach rozliczeniowych, w praktyce przekłada się to na pomniejszenie podstawy do opodatkowania w VAT o marżę ujemną. Może zdarzyć się sytuacja, że kwota w podstawie do opodatkowania jest ujemna i wtedy podatek VAT wynosi 0 zł, gdyż w podatku nie stosuje się wartości ujemnych.


Data publikacji: 2023-06-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU