Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu są regularnie zmieniane, co sprawia, że system obowiązkowych ubezpieczeń rodzi pytania i problemy. Wątpliwości towarzyszą wielu osobom. Problematyczna jest, chociażby kwestia ubezpieczenia członka zarządu. Czy członek zarządu mający prawo do emerytury musi zostać ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? ubezpieczenie zus czlonka zarzadu bedacego na emeryturze

Ubezpieczenie członka zarządu w ZUS – przepisy

Analizując temat ubezpieczenia członka zarządu w ZUS, trzeba zastosować ogólne przepisy:
  • ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą systemową”,
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), dalej jako „ustawa zdrowotna”.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej mającego prawo do emerytury

Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego członka zarządu, który ma prawo do emerytury, wymaga odwołania się do właściwych postanowień ustawy systemowej.

Art. 4 pkt 2 lit. zb ustawy systemowej wskazuje, że płatnikiem składek w odniesieniu do członków rad nadzorczych jest podmiot, w którym działa ta rada.

Art. 6 ust. 1 pkt 22 odnosi się do zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe jest dedykowane dla osób fizycznych, które na obszarze RP są członkami rad nadzorczych z wynagrodzeniami z tytułu pełnienia tej funkcji.

Pojawia się też następne pytania, a mianowicie jaki jest wpływ posiadania prawa do emerytury na obowiązek ubezpieczenia członka zarządu w ZUS? Odpowiedź znajduje się w następnym przepisie ustawy systemowej.

Osoby, które są członkami rad nadzorczych uzyskującymi wynagrodzenie z tytułu pełnienia powierzonej funkcji, mające przyznane prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (art. 9 ust. 4 ustawy systemowej).

W praktyce oznacza to, że członek rady nadzorczej, który wykonuje odpłatnie swoją funkcję i ma prawo do emerytury albo renty musi zostać zgłoszony do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS.

PRZYKŁAD 1
Emeryt ma możliwość zasiąść w radzie nadzorczej firmy, przy czym przysługuje mu prawo do emerytury z ZUS. Czy w takiej sytuacji podmiot, w ramach którego funkcjonuje rada nadzorcza, ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych?

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy systemowej osoby fizyczne, które na obszarze RP pełnią odpłatnie funkcję członka rady nadzorczej mają obowiązek zgłaszania się do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. To również obowiązek osób, które mają wyznaczone prawo do emerytury albo renty. Objęcie ubezpieczeniem członków rad nadzorczych jest konieczne w dniu powołania do wskazanego organu i mija w dniu zakończenia pełnienia kadencji w radzie nadzorczej.

Należy zwrócić uwagę, że obowiązek zgłoszenia członka rady przypada w dniu powołania do wskazanego organu oraz kończy się w momencie zakończenia pełnienia kadencji w radzie nadzorczej.

Należy zwrócić uwagę, iż obowiązek zgłoszenia członka rady nadzorczej do ZUS-u dotyczy tylko i wyłącznie ubezpieczeń rentowych i emerytalnych. Nie dotyczy ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy albo ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej

Kiedy mowa o ubezpieczeniu zdrowotnym dla członka rady nadzorczej przewidziano właściwe unormowania ustawy zdrowotnej. W tej sytuacji tak samo, jak w trakcie wyznaczania obowiązku zgłoszenia do ZUS-u, najważniejszy jest fakt posiadania miejsca zamieszkania na obszarze Polski.

Art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy zdrowotnej wskazuje, że członkowie rad nadzorczych mających miejsce zamieszkania na obszarze RP są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej zawiera odpowiedź na pytanie, czy posiadanie uprawnień do emerytury albo renty ma wpływ na obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych. Jeżeli ubezpieczony otrzymuje przychody z więcej niż jednego tytułu, każdy z tych tytułów jest odrębnie zobowiązany do regulowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli więc ubezpieczonemu przekazywane są przychody związane z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej oraz z racji posiada prawa do świadczenia emerytalnego zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z każdego z tych tytułów.

Czy ubezpieczyć w ZUS członka zarządu posiadającego prawo do emerytury?

Ubezpieczenie w ZUS członka zarządu mającego prawo do emerytury jest uregulowane przepisami ustawy systemowej. Unormowania przekazują informację, w jaki sposób należy postępować, kiedy osoba powołana do rady nadzorczej w celu pełnienia swojej funkcji odpłatnie, ma uprawnienia emerytalne. Sytuacja kształtuje się inaczej, kiedy mowa o ubezpieczeniu zdrowotnym, uregulowanym ustawą zdrowotną. Kluczowe znaczenie odgrywa fakt posiadania miejsca zamieszkania na obszarze RP.


Data publikacji: 2023-07-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU