Przedsiębiorcy często do firmy zakupują używane pojazdy samochodowe. Czasami korzystają z oferty zakupu zagranicznego kontrahenta. Jak w takiej sytuacji należy prawidłowo rozliczyć zakup samochodu w Unii Europejskiej na podstawie faktury VAT marża? zakup samochodu w ue na fakture vat marza

Czym jest system VAT marża? 

Marża jest różnicą pomiędzy kwotą zapłaconą za towar przez nabywcę, a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez sprzedawcę za zakup towaru lub usługi. Taką definicję marży zawiera art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

System VAT marża przeznaczony jest tylko dla czynnych podatników VAT dokonujących sprzedaży towarów używanych, dziel sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich o ile: 
 • przedsiębiorca zakupił wymienione przedmioty od podmiotu prowadzącego działalność, od podmiotu niebędącego czynnym podatnikiem VAT lub od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • w chwili zakupu przedsiębiorcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT ze względu na zwolnienie podmiotowe w podatku VAT u sprzedawcy, o którym mówi art. 43 ust. 1 pkt 2 bądź art. 113 ustawy o VAT.

Dane jakie powinna zawierać faktura VAT marża (art. 106e ust. 3 ustawy o VAT)

 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług razem z ich adresami
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a 
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, jeżeli taka data została określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • kwota należności ogółem
 • w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:
  • obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1
  • w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 termin powstania obowiązku podatkowego został określony z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty
 • oznaczenie "metoda kasowa" – tylko podatnicy rozliczający podatek VAT za pomocą metody kasowej
 • oznaczenie "samofakturowanie" – tylko podatnicy, dla których nabywca w ich imieniu wystawia fakturę sprzedaży. 
Dodatkowo wymaga się, aby na fakturze sprzedawca umieścił adnotację informującą jakiej procedury VAT marża dotyczy dana sprzedaż. Jeżeli sprzedawany jest samochód, to faktura powinna zawierać zapis „Procedura marży – towary używane”. 

Samochód zakupiony w UE w systemie VAT marża – jak rozliczyć w KPiR? 

Sposób księgowania samochodu zakupionego w UE na gruncie podatku dochodowego zależy od tego jaką rolę pojazd będzie spełniał w firmie, czy będzie podlegał pod definicję środka trwałego i będzie amortyzowany, czy też będzie traktowany jak zwykły wydatek. 

Pojazd może zostać poddany amortyzacji po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych pod warunkiem, że: 
 • będzie użytkowany w firmie przez okres dłuższy niż 1 rok
 • przedsiębiorca będzie wykorzystywał pojazd na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zostanie oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź umowy określonej w art. 23a pkt 1 (umowa leasingu).
Dodatkowo samochód powinien spełniać jeszcze łącznie wymienione poniżej warunki:
 • musi stanowić własność bądź współwłasność przedsiębiorcy
 • musi zostać nabyty lub wytworzony we własnym zakresie
 • w chwili oddania do użytkowania musi być kompletny i zdatny do użytku.

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja polega na stopniowym zużyciu składników majątku działalności przedsiębiorcy, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. W tym przypadku kosztem podatkowym są odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej danego składnika majątku w czasie amortyzacji. Pojazd do wartości 10 000 zł może być zamortyzowany w sposób jednorazowy, ale może być również poddany amortyzacji w czasie nawet jeżeli jego wartość nie przekracza 10 000 zł netto (czynni podatnicy VAT) lub brutto (podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT). 

Samochód zakupiony w UE w systemie VAT marża – jak rozliczyć VAT?

Nabycie samochodu w innym państwie Unii Europejskiej jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Oznacza to, że jest to nabycie prawa do rozporządzania danym towarem tak jak jego właściciel, które mogą być w ramach dokonanej dostawy wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportowane są przez osobę dokonującą dostawy bądź nabywcę towarów lub na ich rzecz. 

Jeżeli zostanie rozpoznane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, to obowiązkiem nabywcy jest opodatkować transakcję odpowiednią stawką podatku VAT obowiązującą w kraju. Podatnik wykazuje podatek VAT należny, który nalicza się od wartości zakupu pojazdu. W tej sytuacji nabywca ma też prawo do odliczenia podatku VAT. Wtedy transakcja staje się neutralna. Natomiast w przypadku nabycia pojazdu od unijnego kontrahenta w systemie VAT marża rozliczenie transakcji na gruncie podatku VAT wygląda trochę inaczej. Przede wszystkim na fakturze brak jest danych z zakresu wartości netto sprzedaży, właściwej stawki VAT, naliczonego podatku, wartości brutto, co oznacza, że zakup nie podlega opodatkowaniu VAT, a nabywca nie ma prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od takiej transakcji.


Data publikacji: 2022-11-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU