Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi nie każdy przedsiębiorca musi rejestrować się do VAT. W stosunku do niektórych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej zastosowanie ma zwolnienie z podatku, które może okazać się dla przedsiębiorcy korzystnym rozwiązaniem. Czy usługi turystyczne w zakresie organizacji wyjazdów są opodatkowane VAT? zwolnienie przedmiotowe z vat w turystyce

Rejestracja, czy zwolnienie z VAT w turystyce?

Ocena opłacalności rejestracji do VAT, bądź skorzystania ze zwolnienia powinna przebiegać w oparciu o specyfikę prowadzonej działalności, rodzaj ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów, a także w oparciu o prawa i obowiązki czynnych oraz zwolnionych podatników VAT. W jaki sposób powinny być rozliczane przychody z tytułu świadczenia usług turystycznych?

Organizacja wyjazdów turystycznych – zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT związane jest z limitem obrotów osiąganych w prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zawiera zapis:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT określonego w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zostali wyłączeni niektórzy przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą określonych rodzajów towarów, jak np. nowych środków transportu lub świadczących niektóry rodzaj usług, jak usługi prawnicze, czy doradcze. Katalog czynności, których wykonywanie wymaga rejestracji do VAT niezależnie od osiąganych dochodów nie wymienia usług turystycznych. Dla przedsiębiorcy zajmującego się organizacją wyjazdów turystycznych oznacza to, że może on skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. 

Przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli obroty nieprzekraczające łącznie kwoty 200 000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. W momencie kiedy obrót przekroczy wartość 200 000 zł, to mają obowiązek rejestracji do VAT. Zwolnienie przestaje obowiązywać od czynności, która przyczyniła się do przekroczenia limitu. Wtedy przedsiębiorca ma obowiązek opodatkowania całą czynność.  

Założenie nowej firmy w trakcie roku, a zwolnienie z VAT

Osoby, które rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego muszą ustalić kwotę dostępnego limitu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w stosunku proporcjonalnym do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym. 

PRZYKŁAD 
Pan Jan przymierza się do otworzenia własnej firmy zajmującej się organizacją zimowych wyjazdów turystycznych na obszarze Polski. Planuje zarejestrować działalność z dniem 1 grudnia 2021 roku. Jaki limit zwolnienia z VAT będzie mu przysługiwał w 2021 roku?

Odpowiedź:
Pan Jan musi ustalić limit zwolnienia proporcjonalnie do czasu prowadzenia firmy w danym roku. Na początku powinien określić ile dni pozostało do końca roku. W tym przypadku będzie to 31 dni

(200 000 zł / 365) x 31 = 16 986,30 zł

Przedsiębiorca po przekroczeniu limitu obrotu ze sprzedaży w kwocie w wysokości 16 986,30 zł musi zarejestrować się do VAT. W przypadku gdyby limit nie został przekroczony w 2021 roku, to przedsiębiorca może dalej korzystać ze zwolnienia z VAT w 2022 roku, w którym będzie przysługiwała mu pełna kwota limitu 200 000 zł. 

 

Działalność turystyczna, a podatek dochodowy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną z racji osiąganych przychodów mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Osoby rozliczające się na podstawie KPiR obliczają podatek wg stawki 17% (pierwszy próg podatkowy) i 32% (drugi próg podatkowy) przy zastosowaniu zasad ogólnych lub wg stawki 19% przy podatku liniowym

Dochód w usługach turystycznych jest różnicą pomiędzy przychodami należnymi z tytułu świadczenia usług turystyki, a kosztami uzyskania przychodów, głównie wydatków poniesionych na czynności będące częścią usługi turystycznej oferowanej przez przedsiębiorcę. Przychód pochodzący ze świadczenia usług turystycznych powinien zostać zaewidencjonowany w KPiR w kolumnie 7 „Wartość sprzedanych towarów i usług”. 

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w PIT?

W świetle art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż: 
  • dzień wystawienia faktury
  • dzień uregulowania należności.
W przypadku świadczenia usług turystycznych, moment powstania obowiązku podatkowego w PIT powstaje w chwili wykonania usługi, to jest zakończenia wyjazdu turystycznego. 

Przychodem z działalności są kwoty należne nawet jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane z wyłączeniem wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

Obowiązek podatkowy w PIT, a wcześniejsze otrzymanie zaliczki na poczet usługi wyjazdu turystycznego

W przypadku usługi turystycznej obowiązek podatkowy powstaje w dacie zakończenia wyjazdu turystycznego. Wcześniejsze otrzymanie zaliczki na poczet zorganizowania w przyszłości imprezy turystycznej nie powoduje powstania przychodu. Takiego zdania jest między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2010 roku, sygn. ILPB1/415-54/10-2/AMN stwierdził, że: 

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się – pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych [...].
Mając na uwadze ww. przepisy, stwierdzić należy, że przychodem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych nie są otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet wykonania usługi (imprezy turystycznej). Zaliczka nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów. Nawet wystawienie faktury VAT-marża dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.
Zatem zaliczka otrzymana na poczet usługi, która zostanie wykonana w późniejszym terminie, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji datą powstania przychodu będzie data wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub – jeżeli zapłata nastąpi wcześniej, data uregulowania należności (niebędącej zaliczką). Nie należy mylić uregulowania należności z otrzymaną zaliczką, która nie jest przychodem w myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.
Reasumując, obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie dopiero w momencie wykonania usługi, a nie w momencie otrzymania zaliczki na zorganizowanie imprezy turystycznej, która ma się odbyć dwa miesiące później.

O wydanie interpretacji wnioskowała kobieta prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych, która to działalność opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni pobiera zaliczki za uczestnictwo w imprezach turystycznych zanim jeszcze zostaną one rozpoczęte. W związku z tym zadała pytanie o moment powstania obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy będzie on miał miejsce w chwili otrzymania zaliczki za zorganizowanie imprezy turystycznej, która odbędzie się za 2 miesiące, czy dopiero w momencie wykonania usługi, czyli zakończenia imprezy turystycznej.


Data publikacji: 2021-11-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU