Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują potencjał jaki daje im posiadanie własnej strony internetowej i podejmują decyzję o wynajęciu innym podmiotom powierzchni reklamowej na stronie www. Pewne wątpliwości budzi jedynie wybór właściwej formy opodatkowania przychodów uzyskanych w ten sposób. Czy sprzedaż reklam na stronie internetowej może zostać opodatkowana ryczałtowo? sprzedaz reklam na stronach internetowych ryczalt

Sprzedaż reklam na stronach internetowych - umowa najmu

Osoby wynajmujące powierzchnię reklamową na stronie internetowej niezwiązanej z działalnością gospodarczą mogą jak najbardziej opodatkować przychód uzyskany w ten sposób za pomocą ryczałtu zgodnie ze stawką 8,5%. 
Jak mówi Kodeks cywilny umowa najmu należy do rodzaju umów nazwanych i jest umową o charakterze odpłatnym. Art. 659 Kodeksu cywilnego wskazuje, że na podstawie umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy określoną rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Z kolei najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu wynajmującemu. 

W celu określenia źródła przychodów i sposobu opodatkowania zaleca się podatnikom skorzystanie z katalogu źródeł przychodu zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z przepisem przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze z wyłączeniem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą zaliczają się do źródła przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Oznacza to, że przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne w ramach umów najmu lub dzierżawy (umowy nazwane) oraz umów nienazwanych o podobnym charakterze co najem lub dzierżawa zaliczane są do źródła przychodów wymienionego wyżej. 

Najem powierzchni reklamowej na stronie internetowej – opodatkowanie ryczałtem

Aby działalność polegająca na wynajmie powierzchni reklamowej na stronie www mogła zostać opodatkowana ryczałtem, to wynagrodzenie jakie otrzyma osoba fizyczna zarządzająca daną stroną internetową musi zostać zakwalifikowane do źródła przychodów takiego, jak: najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze. Zgodnie z przepisami umowa w ramach, której jeden podmiot udostępnia drugiemu możliwość wyświetlania reklam w postaci określonej treści na jego stronie internetowej jest umową nienazwaną mającą charakter podobny do najmu lub dzierżawy. Jeszcze do niedawna tego typu umowa nie mogła być opodatkowana ryczałtem, ponieważ Ministerstwo Finansów uważało, że jest to umowa nienazwana niemająca cech umowy najmu lub dzierżawy. Ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe nie zgadzały się sądy administracyjne, które miały zupełnie odmienne zdanie w tej kwestii. Za przykład może posłużyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2013 roku, sygn. akt II FSK 1305/11, w którym sąd wskazał, że wynagrodzenie otrzymane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową powinno zostać zakwalifikowane do źródła przychodów takich jak: najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze.
Minister Finansów biorąc pod uwagę zgodne stanowisko sądów w tej kwestii, które było ujmowane w publikowanych wyrokach wydał 5 września 2014 roku interpretację ogólną nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, w której napisał między innymi: 

osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

W konsekwencji po wydaniu powyższej interpretacji, organy podatkowe zmieniły swoje stanowisko w tym zakresie. Przykładem może być interpretacja wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2015 roku, sygn. ILPB2/4511-1-788/15-2/WS, w której napisała między innymi: 

wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę blogerom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, należy kwalifikować do źródła przychodów najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy). W takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku.


Obowiązki podatnika w związku z wyborem ryczałtu

Podatnik wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania, oświadczenie o wyborze ryczałtu w terminie nie późniejszym niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpocznie usługę wynajmu w trakcie roku podatkowego musi złożyć powyższe oświadczenie w terminie nie późniejszym niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z najmu bądź do końca roku podatkowego o ile pierwszy przychód miał miejsce w grudniu danego roku podatkowego. 

Podatnik ma obowiązek wpłacić kwotę ryczałtu na rachunek urzędu skarbowego właściwego na jego miejsce zamieszkania. Podatek powinien zostać wyliczony i opłacony w każdym miesiącu. W okresie od stycznia do listopada w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie do 31 stycznia roku następnego

PRZYKŁAD 
Podatnik osiągnął przychód za najem powierzchni reklamowej na stronie internetowej w wysokości 1 800 zł. Zaliczkę miesięczną powinien zapłacić w kwocie 153 zł jaka wynika z wyliczenia: 
1 800 zł x 8,5%. 

Podatnik powinien pamiętać, że dochodów z ryczałtu nie można łączyć z dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej.


Data publikacji: 2023-08-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU