Obecnie Facebook jest miejscem, na którym przedsiębiorcy najczęściej się reklamują wykorzystując jego dużą popularność i szeroki zasięg. Zakup usługi reklamowej na Facebooku wymaga prawidłowego rozliczenia podatkowego. faktura facebook

Zakup usługi reklamowej na Facebooku

Usługę reklamową zakupioną na Facebooku można rozliczać na kilka sposobów, który zależy od rodzaju otrzymanej faktury zakupu. Fakturę może wystawić Facebook z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności w Polsce lub w Irlandii. 

Faktura wystawiona przez polski oddział Facebooka

Faktura dla polskiego odbiorcy może zostać wystawiona przez polski oddział, na której będzie polska waluta, a usługa będzie opodatkowana zgodnie z krajową stawką VAT w wysokości 23%. W takiej sytuacji traktowana będzie jak zwykła faktura krajowa, którą należy ująć w kosztach podatkowych i w rejestrze VAT zakupu pod warunkiem, że dotyczy działalności opodatkowanej. 

Faktura wystawiona przez zagraniczną siedzibę Facebooka

Z reguły faktura za usługę reklamową na Facebooku wystawiana jest przez spółkę zagraniczną Facebook Ireland Limited (siedziba główna w Irlandii). Dokument może być wystawiony w walucie obcej lub w polskiej (PLN), ale nie powinien zawierać podatku VAT. 

1. Rejestracja do VAT-UE
Podatnik koniecznie musi być zarejestrowany do VAT-UE, ponieważ zakup usługi reklamowej na Facebooku rozliczany jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie usług. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R. Czynny podatnik VAT oznacza na druku pozycję 58 w części C.3 oraz musi wskazać datę w pozycji 61, od której ma zamiar dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych. Dopiero po dokonaniu rejestracji podatnik jest widoczny w bazie VIES jako podatnik aktywny i w transakcjach wewnątrzwspólnotowych może posługiwać się przedrostkiem „PL”

2. Ustalenie obowiązku podatkowego VAT i PIT
Zakup usługi reklamowej na Facebooku traktowany jest jako import usług. Wszelkie kwestie z tym związane reguluje art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług jest to, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej. Oznacza to, że nabywca ma obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usług. 
Względem podatku VAT taka transakcja jest neutralna podatkowo. Podatnik jednocześnie odlicza i nalicza podatek VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego ma miejsce w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług. Odliczenia można dokonać w momencie powstania obowiązku podatkowego lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. 
Jeżeli chodzi o podatek PIT, to fakturę należy ująć w dacie wystawienia faktury z ograniczeniem do końca roku podatkowego. Ujmuje się ją w kolumnie 13 KPiR „Pozostałe wydatki”
Przy ustalaniu obowiązku podatkowego w VAT pod uwagę należy wziąć daty znajdujące się na fakturze. Przeważnie data wystawienia faktury jest taka sama jak data płatności lub data sprzedaży usługi. Jednak nie zawsze tak jest. Czasami może zdarzyć się, że data płatności lub sprzedaży będzie wcześniejsza niż data wystawienia. Wtedy obowiązek podatkowy w VAT powstanie w dacie płatności lub sprzedaży. Zależy, która z nich była pierwsza. 

PRZYKŁAD
Czynny podatnik VAT zakupił usługę reklamową na Facebooku. Faktura została wystawiona w PLN, na której wskazano:
  • datę wystawienia - 3 września 2020 r.
  • datę sprzedaży (zakończenie kampanii reklamowej) - zakres kampanii 1 – 3 września 2020 r.
  • datę płatności - 3 września 2020 r.
W jaki sposób fakturę należy ująć w ewidencjach podatkowych ?

Odpowiedź:
Faktura powinna być ujęta w KPiR w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” z datą 3 września 2020 r. Z tą samą datą powinien być dodany wpis do rejestru VAT zakupu i sprzedaży. W tym dniu powstanie obowiązek podatkowy. 

PRZYKŁAD 2
Czynny podatnik VAT zakupił reklamę na Facebooku. Faktura wystawiona w polskiej walucie. Znalazły się na niej daty:
  • wystawienia – 10 września 2020 r.
  • zakończenia kampanii reklamowej (data sprzedaży) – zakres kampanii 1 – 9 września 2020 r.
  • płatności – 10 września 2020 r.
W jaki sposób fakturę należy ująć w ewidencjach podatkowych?

Odpowiedź:
Fakturę należy ująć w KPiR w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” z datą 10 września 2020 r. W rejestrze VAT zakupu i sprzedaży wpis powinien być umieszczony pod datą 9 września 2020 r. W tym dniu powstanie obowiązek podatkowy. 

PRZYKŁAD 3
Czynny podatnik VAT zakupił reklamę na Facebooku. Faktura została wystawiona w Euro. Znalazły się na niej daty:
  • wystawienia – 15 września 2020 r.
  • sprzedaży (zakończenia kampanii reklamowej) – zakres kampanii reklamowej 1 – 15 września 2020 r.
  • płatności – 13 września 2020 r.
W jaki sposób należy ująć fakturę w ewidencjach podatkowych i przeliczyć euro na złotówki?

Odpowiedź: 
Faktura powinna zostać ujęta w KPiR w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” z datą 15 września 2020 r. Wartość faktury powinna być przeliczona dla celów PIT wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury, czyli po kursie z 14 września 2020 r. – 1 Euro = 4,4490.
Jeżeli chodzi o wpis w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, to powinien być dokonany w dacie 13 września 2020 r. W tym dniu powstanie też obowiązek podatkowy. Kwotę dla celów VAT należy przeliczyć po średnim kursie z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy, czyli po kursie z dnia 11 września 2020 roku, 1 Euro = 4,4504.

3. Dodatkowe czynności
Zakup udokumentowany fakturą wystawioną w obcej walucie może spowodować, że powstaną tzw. różnice kursowe dodatnie lub ujemne. Różnice dodatnie obowiązkowo należy wprowadzić do ewidencji podatkowej, gdyż zwiększają one pozostałe przychody. Ujmuje się je w kolumnie 8 KPiR. 

Przy imporcie usług rozliczanych zgodnie z art. 28 ustawy o VAT, podatnicy nie muszą składać informacji podsumowujących VAT UE. 

Zakup usługi reklamowej na Facebooku przez nievatowca

Podmiot, który nie jest podatnikiem VAT i otrzyma fakturę za zakup usługi reklamowej na Facebooku od spółki irlandzkiej także ma obowiązek rejestracji dla celów VAT UE. Na początku musi wypełnić formularz rejestracyjny VAT-R (część C.3.), wskazać pole 60, a następnie uzupełnić datę w polu 61. 
Następnie powinien całą transakcję zakupu opodatkować krajową stawką VAT, a wyliczony podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego i wypełnić formularz VAT-9M oraz złożyć go w urzędzie i dokonać wpłaty do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek podatkowy. Jeżeli podatnik dokonał rejestracji do WNT, to powinien wypełnić druk VAT-8, o ile w danym miesiącu dodatkowo doszło do transakcji WNT. 

Podatek VAT zapłacony na podstawie formularza VAT-9M lub VAT-8 będzie kosztem podatkowym w dacie opłacenia podatku.


Data publikacji: 2021-01-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU