Sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych odbywa się w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Czym jest WDT i jakim obowiązkom podlega? faktury WDT

WDT – najważniejsze informacje

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) dotyczy wywozu towarów z kraju na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze innego państwa Unii Europejskiej. W ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej ma miejsce przeniesienie praw do rozporządzania towarami jak właściciel. 
Przy sprzedaży WDT dostawcą towarów jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT, który dodatkowo musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE jeszcze przed dokonaniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Nabywcą jest podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na obszarze innego państwa członkowskiego niż to, w którym działalność prowadzi dostawca. Może nim być też osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej, która została zidentyfikowana na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej, bądź podmiot niewymieniony wcześniej jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą opłatą akcyzową. Nabywcą może też być podmiot niebędący podatnikiem jeżeli przedmiotem dostawy będą nowe środki transportu. 

W ustawie o podatku od towarów i usług zostały wskazane wyjątki wyłączające uznanie wywozu towarów za WDT. Wyłączenia obejmują:
 • sprzedaż wysyłkową o ile dostawa towaru odbywa się na rzecz podmiotu nie rozliczającego się w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia lub niebędącego podatnikiem
 • towary, które będą użytkowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju przez maksymalnie 24 miesiące o ile import tych towarów będzie zwolniony od cła
 • towary transportowane przez statki, samoloty lub pociągi w trakcie transportu pasażerskiego na terenie Unii Europejskiej pod warunkiem, że dostawa będzie dokonywana na pokładzie wymienionych pojazdów.

Obowiązek podatkowy

Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, jednak nie może to być później niż do 15 dnia następnego miesiąca. W przypadku jeżeli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wykonywana jest w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, to koniec terminu obowiązku podatkowego przypada na koniec miesiąca do czasu zakończenia dostawy towarów. 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - opodatkowanie stawką 0%
W zasadzie WDT opodatkowane jest stawką 0%. Może z niej skorzystać podatnik pod warunkiem, że zostaną spełnione dwa warunki wymienione poniżej:
 • Warunek pierwszy
  • dostawca musi być czynnym podatnikiem VAT (musi posiadać ważny i właściwy numer identyfikacji podatkowej)
  • nabywca ma obowiązek posiadać prawidłowy numer identyfikacyjny VAT UE.
  Obowiązkiem dostawcy jest sprawdzanie wiarygodności numeru NIP nabywcy za każdy raz kiedy dokonuje transakcji. W razie nieprawidłowości nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnej składki 0% dla sprzedawanych towarów. Prawidłowość NIP można sprawdzić za pomocą Systemu Wymiany Informacji o Podatku VAT („VIES”). 
 • Warunek drugi: posiadanie dowodów potwierdzających wywóz towarów poza obszar Polski i na przekazanie ich nabywcy z terytorium innego państwa członkowskiego.
  Rodzaj posiadanych dokumentów zależy od sposobu wywozu towarów. W sytuacji kiedy przewozem towarów zajmuje się przewoźnik (spedytor), to potrzebne będą dokumenty przewozowe od przewoźnika, z których musi wynikać, że towary zostały dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Dokumenty powinny zawierać specyfikację produktów.
1. Jeżeli towar wywozi bezpośrednio podatnik lub nabywca, to za dowód potwierdzający WDT zostają uznane dokumenty, na których znajdują się informacje, takie jak: 
 • nazwa lub imię i nazwisko podatnika dokonującego WDT
 • dane adresowe podatnika dokonującego WDT
 • dane dotyczące nabywcy, takie same jak podane wyżej
 • specyfikacja towarów
 • informacja o ilości towarów
 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę
 • określenie środka transportu
 • specyfikacja każdej sztuki ładunku.
2. Jeżeli towar wywozi nabywca nowego środka transportu bez udziału innego przewoźnika, to dokument dowodowy powinien zawierać informacje takie jak:
 • dane podatnika i nabywcy
 • dane identyfikujące przedmiot dostawy jako nowego środka transportu
 • data dostawy
 • podpis podatnika
 • podpis nabywcy
 • oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu na terytorium innego kraju UE do 14 dni
 • pouczenie nabywcy o poniesieniu przez niego konsekwencji niedotrzymania terminu wywozu towaru
 • specyfikacja każdej sztuki ładunku.
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy z którychś wyżej wymienionych dowodów nie będzie wynikało, że doszło do dostawy towarów do nabywcy. W tym celu będą jednak potrzebne dokumenty uzupełniające, takie jak: korespondencja handlowa z nabywcą, dokument potwierdzający zapłatę za towary, dokumenty informujące o posiadaniu ubezpieczenia lub pokryciu kosztów frachtu (opłata za przewóz towarów drogą morską).  

Zmiany w dokumentowaniu WDT miały zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 roku. Jednak nie zostały wprowadzone w życie i w związku z tym nadal wymagane jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji (dowody dotyczące wywozu towarów poza terytorium kraju) w przypadku zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

WDT, a obowiązki podatnika

Obowiązkiem podatnika, który sprzedał towary i rozliczył sprzedaż jako dostawę wewnątrzwspólnotową wystawiając fakturę WDT i opodatkował transakcję stawką 0% jest złożenie informacji podsumowującej (VAT – UE) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym została dokonana transakcja.


Data publikacji: 2021-02-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU