W ostatnim czasie leasing stał się popularną formą finansowania pojazdów lub innych przedmiotów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. umowa leasingu

Czym jest leasing?

Leasing to zależność pomiędzy korzystającym (leasingobiorcą), a finansującym (leasingodawcą) w ramach, której dochodzi do przekazania określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingowej, okres czasu w zamian za ustalone raty.

Zalety leasingu to:
 • małe zaangażowanie własnego kapitału
 • optymalizacja obciążeń podatkowych
 • możliwość rozliczenia podatku VAT.

Umowa leasingu

Definicję umowy leasingowej zawiera Kodeks cywilny (art. 7091-70918). Zgodnie z nią leasingobiorca nabywa od leasingodawcy daną rzecz do używania lub używania i pobierania pożytków przez oznaczony w umowie czas. W zamian korzystający zobowiązuje się do zapłaty rat równych co najmniej cenie lub wynagrodzeniu jakie wynika z tytułu nabycia tej rzeczy przez finansującego. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nieruchomości zobowiązanie do przeniesienia własności po wykonaniu umowy leasingu wymagać będzie formy aktu notarialnego. 

Przedmiot leasingu

Leasingować można jedynie rzeczy, czyli ruchomości i nieruchomości.

Dla umowy leasingu istotne są elementy, które należy w niej wykazać. Są to:
 • oznaczenie rzeczy oddawanej w leasing
 • oznaczenie zbywcy, od którego leasingodawca będzie nabywał rzecz
 • określenie warunków umowy nabycia rzeczy przez finansującego od zbywcy, zwłaszcza chodzi o cenę lub wynagrodzenie za nabycie rzeczy
 • wskazanie, czy korzystający nabywa od finansującego rzecz do używania, czy do używania i pobierania pożytków, ewentualnie wskazanie takich pożytków w przypadku kiedy korzystający ma być uprawniony do pobierania jedynie niektórych pożytków rzeczy
 • wysokość wynagrodzenia pieniężnego jakie należy się finansującemu od korzystającego wraz z terminami poszczególnych rat
 • oznaczenie czasu trwania leasingu (umowa nie może być zawarta na czas nieoznaczony).

Zawarcie umowy leasingu – korzyści

Zawarcie umowy leasingu oznacza dla korzystającego sporo korzyści. Najczęściej wymienia się korzyści podatkowe. Leasing operacyjny polega na przekazaniu korzystającemu przez finansującego na oznaczony w umowie czas prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego. W zamian za przekazanie korzystający zobowiązuje się wnosić uzgodnione opłaty. Umowa leasingu operacyjnego może trwać krócej niż przewidywany okres pełnej amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Jednak nie może on być krótszy od 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu. W przypadku nieruchomości powinno to być przynajmniej 5 lat. Wydatki związane z opłatami leasingowymi mogą zostać wliczone bezpośrednio do kosztów bieżącej działalności gospodarczej. Odpisy amortyzacyjne nie są obowiązkowe. 

Zawarcie umowy leasingu – ryzyko

Z umową leasingu wiążą się pewne ryzyka, jak:
 • ryzyko utraty wartości
 • ryzyko opóźnienia w płatnościach
 • ryzyko nieprawidłowej księgowości
 • ryzyko opłat z ubezpieczenia płatności i NNW.
Normalną rzeczą jest, że każdy przedmiot, również pojazd traci na swojej wartości w miarę upływu czasu, dlatego warto dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Prawo do odpisów ma zarówno finansujący jak i korzystający. Dzięki odpisom amortyzacyjnym wartość księgowa rzeczy po upływie terminu na jaki została zawarta umowa może wynosić 0 zł. W przypadku kiedy leasingowany pojazd ulegnie wypadkowi, to może mieć miejsce sytuacja kiedy ubezpieczyciel wyceni pojazd na wartość niższą od tej, którą podał wnioskodawca, co może oznaczać, że odszkodowanie będzie niższe. 
Z leasingu powinni korzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają problemu z płynnością finansową, którzy bez problemu będą w stanie wywiązać się z obowiązku dokonywania miesięcznych opłat. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na wcześniejsze zakończenie umowy leasingu przez korzystającego. Warto o tym pamiętać przy zawieraniu umowy. Firma leasingowa może odmówić rozwiązania umowy i przejęcia rzeczy, a korzystający nadal będzie zobowiązany do zapłaty rat. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana z winy leasingobiorcy, to leasingodawca może żądać natychmiastowego zwrotu oraz zapłaty wszystkich pozostałych do zapłaty rat leasingowych. 

Przedmiot leasingu jest własnością leasingobiorcy dopiero w momencie spłaty ostatniej raty i staje się środkiem trwałym firmy.
 
Często firmy leasingowe stawiają korzystającemu warunek  jakim jest wykup ubezpieczenia płatności lub od nieszczęśliwych wypadków z jednoczesnym udzieleniem pełnomocnictwa dla zawarcia umowy. W takiej sytuacji w razie wypadku podmiotem uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie finansujący. Może zdarzyć się tak, że wysokość składki ubezpieczeniowej może wynieść nawet połowę raty leasingowej. Wcześniejsze zakończenie umowy nie musi oznaczać wygaśnięcia obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie.


Data publikacji: 2021-05-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU