Wspólnik spółki z o. o. może podpisać umowę o dzieło z własną spółką. Czy jest to dla niego korzystne rozwiązanie? umowa o dzielo z wlasna spolka

Umowa o dzieło – czym się charakteryzuje? 

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło. Oznacza, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. W umowie o dzieło istotne jest osiągnięcie zgodności przedmiotu umowy z rezultatem wykonanej pracy. Jest to cecha odróżniająca umowę o dzieło od umowy zlecenia. Umowa o dzieło wymaga starannego działania. Dzieła mogą być bardzo różne. Może nim być np. utwór literacki, artystyczny lub naukowy, a także może mieć postać materialną lub niematerialną. Dzieło może tworzyć rzecz już istniejącą oraz taką, która została już przetworzona. 

Umowa o dzieło może być kształtowana dowolnie. Podobnie jak i sposób wykonania dzieła, a także czas i miejsce. Dzieło nie musi być wykonane osobiście przez osobę przyjmującą zamówienie, jeżeli wynika to z treści umowy bądź charakteru dzieła. 

Zawarcie umowy o dzieło z własną spółką z o. o. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako odrębny podmiot o osobowości prawnej umożliwia zawarcie umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło ze wspólnikiem w sposób legalny, z zastrzeżeniem, że przedmiot umowy nie może dotyczyć obowiązków wykonywanych standardowo przez wspólnika. Przedmiotem powyższej umowy może być np. sporządzenie dla spółki opinii. Podczas zawierania umów z własną spółką należy mieć na uwadze sytuację, w której wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu. Przy umowach zawieranych pomiędzy członkiem zarządu, a spółką, w przypadku wystąpienia sporu, spółka reprezentowana jest przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Powyższe zasady nie obowiązują, jeżeli spółka posiada tylko jednego wspólnika i wszystkie udziały w spółce przypadają tylko jemu oraz spółce i wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Wtedy wszelkie czynności prawne pomiędzy wspólnikiem, a spółką wymagają formy aktu notarialnego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy czynność prawna dokonywana jest z wykorzystaniem wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym. 

Zapłata podatków oraz ZUS-u od umowy o dzieło

Przy umowie o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia z ZUS-u. Od dochodu z takiej umowy odprowadzany jest jedynie podatek dochodowy. Spółka jako podmiot zamawiający będąca płatnikiem zobowiązana jest do obliczenia, pobrania od podatnika będącego przyjmującym zlecenie, podatku dochodowego oraz wpłacenia go do właściwego urzędu skarbowego. 

Umowa o dzieło, a koszty uzyskania przychodu

W przypadku, kiedy przedmiotem umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych, to możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Przy umowach nieprzenoszących prawa autorskie, koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% przychodu. 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu nie mogą absolutnie przekroczyć kwoty 120 000 zł. Dotyczą one jedynie przychodów wymienionych w ustawie o PIT, takich jak np. pochodzących z działalności twórczej w zakresie artystycznym (muzyka, sztuki plastyczne, literatura, działalność publicystyczna).


Data publikacji: 2022-08-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU